МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ключові слова: економічне навчання, цифрове підприємництво, методика викладання, цифрові компетенції, навчання цифровому підприємництву, інноваційний університет

Анотація

У статті обґрунтовано авторське представлення змісту методики викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання вищої школи, що формує репродуктивний та продуктивний типи мислення здобувача освіти, які проходять через інформаційний та проблемний типи навчання. Дослідженням визначено, що загальнодидактичними методами навчання цифровому підприємництву є пояснювально-ілюстративний та репродуктивний, а також частково-пошуковий, дослідницький. Визначено сутнісні характеристики навчання цифровому підприємництву, серед них – цифрове, економічне мислення, перспективні ідеї й ініціативи, менеджерська здатність, інноваційність, дидактичне мислення, здатність до креативності, активність. Авторами розроблено та візуально представлено потенційну інноваційну екосистему цифрового підприємництва як деяке інноваційно-цифрове середовище з аспектами функціонування в рамках нової віртуальної реальності. Запропоновано авторське бачення змісту викладання курсу цифрового підприємництва в розрізі модулів: формування цифрового мислення та поведінки як мети цифрової освіти з підприємництва; вивчення методики проведення форм навчання занять із цифрового підприємництва; психологічна і педагогічна унікальність кожного викладача із цифрового підприємництва, що реалізується через саморозвиток та самоосвіту.

Посилання

Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov. V. 16. № 3. Р. 92–105. URL: https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.

Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 4(31). С. 448–456.

Болдирєва Л.М., Краус Н.М., Краус К.М. Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 1(106). С. 4–9.

Голобородько О.П., Краус Н.М., Краус К.М. Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).

Криворучко О.С., Краус Н.М., Краус К.М. Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство. 2018. № 14. С. 22–35. URL: http://economyandsociety.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).

Краус Н.М., Краус К.М. Які зміни несе в собі Індустрія 4.0 для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9(208). С. 128–136.

Краус Н.М., Краус К.М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття. 2018. № 1. С. 211–214.

Леоненко П.М., Краус Н.М., Краус К.М. Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 17. Ч. 1. С. 140–144.

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 132–138.

Марченко О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.8.

Marchenko, O., Kraus, N. and Kraus, K. The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha : OKTAN PRINT, 2020. Р. 81–91. URL: https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.

Andrusiak N.O. and Kraus N.M., Kraus K.M. (2020) Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., vol. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.

Britchenko I., Kraus N., Kraus K. (2019) University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky [Financial and credit activities: problems of theory and practice], no. 4 (31), pp. 448–456.

Boldyreva L.M., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Tsyfrovi kompetentsii v sferi vyshchoi osvity: zadum, realizatsiia, rezultat [Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result]. Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo [State and region. Series: Economics and Entrepreneurship], no. 1 (106), pp. 4–9.

Holoborodko O.P., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Diahnostyka vplyvu R&D sektora vyshchoi osvity na iinovatsii pidpryiemstv v Ukraini [Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine]. Efectyvna ekonomika [Efficient economy], vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (accessed 5 January 2020).

Kryvoruchko О.S., Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru [Virtual reality of the national information and innovation space]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], no. 14. pp. 22–35. Available at: http://economyandsociety.in.ua (accessed 14 January 2020).

Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Yaki zminy nese v sobi “Industriia 4.0” dlia ekonomiky ta vyrobnutstva? [What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], no. 9 (208), pp. 128–136.

Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformastii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnologii [Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies]. Intellect of the XXI century [Intelligence of the XXI century], no. 1, pp. 211–214.

Leonenko P.M., Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Doslidzhennia I rozrobky u sektori vyshchoi osvity: hlobalni ta natsionalni tendentsii [Research and development in the higher education sector: global and national trends]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. International Economic Relations and the World Economy Series], vol. 17, P. 1. pp. 140–144.

Manzhura O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2020) Ekonomichna profesiina osvita pokolinnia tsyfrovykh luadei v umovakh funktsionuvannia innovatsiino-pidpryemnytskykh universytetiv [Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities]. BIZNES INFORM [BUSINESS INFORM], no. 3. pp. 182–191. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (accessed 7 January 2020).. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.

Manzhura O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Naukovi doslidzhennia ta innovatsiini rozrobky u sektori vyshchoi osvity [Research and innovation in the higher education sector]. Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky [Global and national economic problems], no. 21, pp. 17–28. Available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (accessed 05 January 2021).

Manzhura O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Naukovi doslidzhennia ta innovatsiini rozrobky v sektori vyshchoi osvity [The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space]. BIZNES INFORM [BUSINESS INFORM], vol. 1, pp. 132–138.

Marchenko O., Kraus N., Kraus K., (2020) Innovatsiine pidpryemnytstvo I tsyfrovyi biznes: naukovo-ekonomichna ficha rozvytku ta zminy v upravlinni [Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management]. Efectyvna ekonomika [Efficient economy], no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (accessed 10 January 2020). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.8.

Marchenko O., Kraus N., Kraus K. (2020) The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph. Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Краус, Н., Краус, К., & Штепа, О. (2021). МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Підприємництво та інновації, (16), 7-14. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.1
Розділ
Економічна теорія та історія економічної думки