КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

  • Ф.А. Шароян Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: стратегія диверсифікації, міжнародні ринки, стратегічний аналіз диверсифікації, інтеграційні процеси, розміри компаній

Анотація

Досліджено проблематику формування стратегії диверсифікації підприємств на міжнародних ринках з урахуванням сучасних тенденцій та принципів. Виявлено головні причини та цілі розроблення стратегії диверсифікації у діяльності на міжнародних ринках. Визначено поняття стрижневих компетенцій для підприємств під час аналізу сильних та слабких сторін із метою визначення напряму диверсифікації. Складено основні етапи розроблення стратегії диверсифікації на міжнародних ринках із більш детальним описом кожного з етапів. Розроблено поетапну модель стратегічного аналізу диверсифікації з метою визначення ефективності корпоративної стратегії підприємства та оцінки відповідності сучасним умовам ринку. Визначено низку принципів формування стратегії диверсифікації для інноваційно орієнтованих промислових підприємств з їх подальшим описом. Розглянуто питання ефективних кордонів у процесі визначення напряму диверсифікації та оцінки ефективності запропонованого напряму диверсифікації. Використано теорію транзакційних витрат для аналізу ефективних кордонів компанії. Розкрито питання інтеграційних процесів як одного з методів диверсифікаційного росту підприємств. Уведено поняття оптимального розміру підприємства або структури підприємства в процесі оцінки ефективності запровадження розробленої стратегії диверсифікації на міжнародних ринках.

Посилання

Стрікленд А.Дж., Томпсон-мол. А.А. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації для аналізу : учебник. Москва : Вильямс, 2012. 928 с.

Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. Російська ділова література. 1999. 416 с.

Добрянська Н.А. Диверсифікація виробництва як фактор розвитку регіонального продовольчого ринку. Молодий вчений. 2013. № 8. С. 188–190.

Аронов А.М., Петров А.Н. Організація стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. Санкт-Петербург : СПбГУЕФ, 2001. 20 с.

Шевельов С.А. Диверсифікація виробництва в умовах транзитної економіки (організація і управління) : дис. ... канд. екон. наук. Алмати, 1999. 143 c.

Коуз Р.Г. Природа фірми / за ред. В.М. Гальперіна. Санкт-Петербург : Економічна школа, 1995. 189 с.

Katchova Ani L. The Farm Diversification Discount. The American Journal of Agricultural Economics. 2005. № 87(4). Р. 984–994.

Кулик І.М. Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 116–121.

Striklend A. J., Tompson Junior A.A. (2012) Strategichnii menegment: konceptsii i situatsii dlia analizu [Strategic management: concepts and situations for analysis]. Moscow. Viliams. (in Ukrainian)

Berezin I.S. (1999) Marketing i doslidjenia rinkiv [Marketing and market research]. Russian business literature. (in Ukrainian)

Dobrianska N.A. (2013) Diversificatsia virobnitstva yak factor rozvitku regionalnoho prodovolchoho rinku [Diversification of production as a factor in the development of the regional food market]. Young scientist, no. 8, pp. 188–190.

Aronov A.M., Petrov A.N. (2001) Organizatsiia strategichnoho planuvania na diversificovanih pidpriemstvah [Organization of strategic planning in diversified enterprises]. St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Economics. (in Russian)

Shevelov S.A. (1995) Diversificatsia virobnitstva v umovah tranzitnoi economiku (organizatsia I epravlinnya) [Diversification of production in a transit economy (organization and management)] (PhD Thesis), Almaty.

Coase R. H., Halperina V.M. (ed.) (1995) Priroda firmu [The Nature of Firm]. St. Petersburg: School of economics. (in Russian)

Katchova Ani L. (2005) The Farm Diversification Discount. The American Journal of Agricultural Economics, no. 87 (4), pp. 984–994.

Kulik I.M. (2012) Suchasnii stan ta osnovni factori rozvitku chornoi metalurhii v Ukraini [Current state and main factors of ferrous metallurgy development in Ukraine]. Business inform, no. 5, pp. 116–121.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Шароян, Ф. (2021). КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Підприємництво та інновації, (16), 20-25. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.3
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини