АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИСКОРЕНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: конкурентні переваги, регіональні виробничі комплекси, мезорівень, капітальні інвестиції, промисловість, регіональне виробництво

Анотація

У статті досліджено теоретико-прикладні засади формування конкурентних переваг мезорівня національної економіки в аспекті прискорення формування відносних конкурентних переваг регіонів України. Сформовано структурну ієрархію відносних конкурентних переваг у межах національної економіки. Проведено аналіз щодо забезпечення капітальних інвестицій за регіонами України в розрізі промисловості та основних джерел їх формування. Розроблено структурну модель визначення регіональних конкурентних переваг. Доведено, що формування і розвиток регіональних виробничих комплексів сприяє реалізації територіальних конкурентних переваг, що стимулює економічне зростання регіонів на основі їх активного входження в систему світового господарства, а також міжрегіональний поділ соціально-виробничих функцій між регіонами.

Посилання

Перский Ю.К., Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты. Москва : ТЕИС, 2013. 334 с.

Carron G. Strategic Planning. Concept and rationale. Washington : UNESCO, 2010. 25 p.

Дегтярьова І.О. Фактори підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Degtyareva_IO.pdf (дата звернення: 05.02.2021).

Ряба О.І., Шумило Н.М. Конкурентоспроможність України та напрями її підвищення. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. T. 3. С. 44–47.

Бутко Н., Подоляк Л. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів. Економіка України. 2012. № 6. С. 36–44.

Статистичний щорічник України за 2019 р. / за ред. І.Є. Вернер. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 309 с.

Безверхнюк Т.М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади : монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. 320 с.

Білик В.В. Стратегія управління конкурентними перевагами регіону. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 9–19.

Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2011 р. № 1186. Київ : Україна. 2011. № 91. С. 126. Ст. 3294.

Данилишин Б. Регионализм в Украине: реальность и перспективы. Зеркало недели. 2012. № 22. С. 6–7.

Metelenko N.G., Kovalenko O.V., Makedon V.V., Merzhynskyi Y.K., Rudych A.I. Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters. Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. № 9(1). P. 77–89. URL: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7).

Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір : монографія / наук. редактор д.е.н., проф. С.О. Іщук. Львів, 2018. 246 с.

Persky Yu.K., Kalyuzhnova N.Ya. Konkurentosposobnostʹ rehyonov: teoretyko-prykladnye aspekty [Competitiveness of regions: theoretical and applied aspects]. Moscow, TEIS. (in Russian)

Carron G. (2010) Strategic Planning. Concept and rationale. Washington : UNESCO

Degtyareva I. O. (2020) Faktory pidvyshchennya konkurentospromozhnosti suchasnoho rehionu [Factors for increasing the competitiveness of the modern region]. Available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Degtyareva_IO.pdf (accessed 05 February 2021).

Ryaba O. I., Shumylo N. M. (2010) Konkurentospromozhnistʹ Ukrayiny ta napryamy yiyi pidvyshchennya [Competitiveness of Ukraine and directions of its improvement]. Bulletin of Khmelnitsky National University, vol. 2, no. 3, pp. 44-47.

Butko N., Podoliak L. (2012) Derzhavne rehulyuvannya yak instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti rehioniv [State regulation as a tool to increase the competitiveness of regions]. Ukraine economy, no. 6, pp. 36-44.

Statistical Yearbook of Ukraine for 2019 (2019) Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2019 r. [State Statistics Service of Ukraine]. State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Bezverkhnyuk T. M. (2009) esursne zabezpechennya rehionalʹnoho upravlinnya: teoretyko-metodolohichni zasady [Resource support of regional management: theoretical and methodological principles: monograph]. Odessa: ORIDU NADU. (in Ukrainian)

Bilyk V. V. (2018) Stratehiya upravlinnya konkurentnymy perevahamy rehionu [Regional competitive advantage management strategy]. Economy and society, vol. 19, pp. 9-19.

On approval of the Procedure for development, monitoring and evaluation of the implementation of regional development strategies (2011) Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. № 1186. Ukraine Publishing House. (in Ukrainian)

Danilishin B. (2012) Rehyonalyzm v Ukrayne: realʹnostʹ y perspektyvy [Regionalism in Ukraine: reality and prospects]. Mirror of the week, no. 22, pp. 6-7.

Metelenko N. G., Kovalenko O. V., Makedon V.V., Merzhynskyi Y. K., Rudych A. I. (2019) Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters. Journal of Security and Sustainability Issues, 9(1), pp. 77–89. DOI: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7)

Ishchuk S. O. (2018). Konkurentni perevahy promyslovoho sektora ekonomiky Ukrayiny: rehionalʹnyy vymir [Competitive advantages of the industrial sector of the economy of Ukraine: regional dimension: monograph]. SI “Institute of Regional Studies named after MI Dolny National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Нестеренко, С. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИСКОРЕНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (16), 32-39. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.5
Розділ
Економіка та управління національним господарством