РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: технологічна структура, промисловість, переробна промисловість, високотехнологічне виробництво, інноваційна модель розвитку

Анотація

У статті обґрунтовано особливу роль переробної промисловості у забезпеченні інноваційної моделі національної економіки. Доведено, що реалізація інноваційної стратегії висуває особливі вимоги до промисловості, її адекватності науково-технічним досягненням постіндустріального суспільства. Визначено, що якісною характеристикою переробної промисловості є її технологічна структура. Здійснено аналіз чотирьох секторів технологічної структури переробної промисловості за рівнем технологічності. Проаналізовано структурні складники чотирьох секторів переробної промисловості за видами економічної діяльності згідно з класифікацією Євростату. Установлено, що причиною відставання технологічного розвитку України є її інституційна неспроможність. Запропоновано створення профільного вищого органу державного управління інноваційним розвитком промисловості.

Посилання

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку : монографія / І.В. Одотюк та ін. ; за ред. І.В. Одотюка. Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. 391 с.

Власюк В. Тривожні канікули. Чи уникнемо ідеального шторму? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/05/6/660195/ (дата звернення: 25.02.2021).

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) : офіційний сайт. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf (дата звернення: 25.02.2021).

Гринько Т.В. Функції логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 12–16.

Державна служба статистики : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.02.2021).

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» : офіційний сайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/ (дата звернення: 25.02.2021).

Лімська декларація 15. Шляхи до досягнення всеосяжного і стійкого промислового розвитку. Генеральна конференція ЮНІДО. Лима-Перу, 2–6 грудня 2013 р. : офіційний сайт. URL: http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_RU_web.pdf (дата звернення: 25.02.2021).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015–202099 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/ pr/orp_rik/orp_rik_u.htm (дата звернення: 25.02.2021).

Офіційне Інтернет-представництво Президента України. Вперше за роки незалежності держава замовляє у «Антонова» три нові українські літаки Ан-178, які отримає армія. URL: https://www.president.gov.ua/news/vpershe-za-roki-nezalezhnosti-derzhava-zamovlyaye-u-antonova-65845 (дата звернення: 25.02.2021).

Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку : монографія / наук. ред. С.О. Іщук. Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього, 2020. 341 с.

Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. Москва : Высшая школа экономики, 2008. 384 c.

Саліхова О., Шелудько Н. Сучасні торговельні війни: на порозі нової індустріальної структури світу. Разумков центр. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_trade_wars.pdf (дата звернення: 25.02.2021).

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році : аналітична довідка / Т.В. Писаренко та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (дата звернення: 25.02.2021).

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» : офіційний сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/ (дата звернення: 25.02.2021).

Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a8590ddc-7f44-49ed-85874127ca3655bd&title (дата звернення: 25.02.2021).

European innovation scoreboard. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (дата звернення: 25.02.2021).

UNIDO. Industrial Development Report. UNIDO. 2020 URL: https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020 (дата звернення: 25.02.2021).

Odotiuk I.V. (2013) Vysokotekhnolohichna sfera promyslovosti Ukrainy: resursni mozhlyvosti rozvytku: monohrafiia [High-tech industry of Ukraine: resource development opportunities]. Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia. (in Ukrainian)

Vlasiuk V. (2020) Tryvozhni kanikuly. Chy unyknemo idealnoho shtormu? [Anxious vacation. Will we avoid the perfect storm?] Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/05/6/660195/ (accessed 25 February 2021).

Vsesvitnia orhanizatsiia intelektualnoi vlasnosti (2019) [World Intellectual Property Organization] Ofitsiinyi sait. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf (accessed 25 February 2021).

Hrynko T.V. (2016) Funktsii lohistychnoi systemy v umovakh zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv haluzi metalurhii. [The functions of the logistics system in terms of ensuring the competitiveness of metallurgy enterprises]. Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 12-16.

Derzhavna sluzhba statystyky. Ukrainy (2020) [State Statistics Service] Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 25 February 2021).

Informatsiine ahentstvo «Interfaks-Ukraina» (2020) [Interfax-Ukraine News Agency]. Ofitsiinyi sait. Available at: https://ua.interfax.com.ua/ (in Ukrainian). (accessed 25 February 2021).

Limska deklaratsiia 15. (2013) Shliakhy do dosiahnennia vseosiazhnoho i stiikoho promyslovoho rozvytku. [Ways to achieve comprehensive and sustainable industrial development.] Heneralna konferentsiia YuNIDO. Lyma-Peru. Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_RU_web.pdf. (accessed 25 February 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Obsiah realizovanoi promyslovoi produktsii (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2015-2020 rokakh [Volume of industrial production (goods, services) by type of economic activity in 2015-2020]. Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/orp_rik/orp_rik_u. htm (accessed 25 February 2021).

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy (2020) Vpershe za roky nezalezhnosti derzhava zamovliaie u «Antonova» try novi ukrainski litaky An-178, yaki otrymaie armiia [For the first time since independence, the state orders three new Ukrainian An-178 aircraft from Antonov, which will be delivered to the army.] Ofitsiinyi sait. Available at: https://www.president.gov.ua/news/vpershe-za-roki-nezalezhnosti-derzhava-zam333ovlyaye-u-antonova-65845 (accessed 25 February 2021).

Ishchuk S. O. (2020) Pererobna promyslovist rehioniv Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku : monohrafiia [Processing industry of the regions of Ukraine: problems and prospects of development]. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho. (in Ukrainian)

Rajnert Je. (2011) Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostajutsja bednymi [How rich countries became rich, and why poor countries remain poor]. Moscow: Vysshaja shkola jekonomiki. (in Russian)

Salikhova O., Sheludko N. (2019) Suchasni torhovelni viiny: na porozi novoi industrialnoi struktury svitu [Modern trade wars: on the threshold of a new industrial structure of the world] Razumkov tsentr. Available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_trade_wars.pdf (accessed 25 February 2021).

Pysarenko T.V. (2019) Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology t9ransfer activities in Ukraine in 2018] Kyiv : UkrINTEI (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (2019) Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku [Strategy for the development of innovation in the period up to 2030] Ofitsiinyi sait. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (in Ukrainian). (accessed 25 February 2021).

Ukrainske natsionalne informatsiine ahentstvo «Ukrinform» (2020) Ofitsiinyi sait. Available at: https://www.ukrinform.ua/ (in Ukrainian). (accessed 25 February 2021).

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy (2017) Uriadovyi komitet pid holovuvanniam Stepana Kubiva skhvalyv Stratehiiu rozvytku vysokotekhnolohichnykh industrii dlia Ukrainy do 2025 roku [A Government Committee chaired by Stepan Kubiv approved the Strategy for the Development of High-Tech Industries for Ukraine by 2025]. Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a8590ddc-7f44-49ed-8587-4127ca3655bd&title (in Ukrainian). (accessed 25 February 2021).

European innovation scoreboard (2020) Ofitsiinyi sait. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (accessed 25 February 2021).

UNIDO (2020) Industrial Development Report Ofitsiinyi sait. Available at: https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020 (accessed 25 February 2021).

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Соколова, О. (2021). РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (16), 39-45. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.6
Розділ
Економіка та управління національним господарством