ФОРМУВАННЯ УЗГОДЖЕНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ СТРУКТУР

Ключові слова: розвиток, розвиток венчурних структур, підходи до оцінювання розвитку венчурних фондів, показники ефективності функціонування, показники потенціалу

Анотація

У статті досліджено поняття «розвиток венчурних структур», проаналізовано показники розвитку венчурних структур на макрорівні та мікрорівні, а також проаналізовано та сформовано підходи до оцінювання розвитку венчурних структур шляхом формування узгодженої системи показників оцінювання розвитку венчурних структур. Визначено, що основними показниками розвитку венчурних структур є показники фінансового стану та результатів діяльності. Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур за окремими одиничними показниками фінансового стану та результатами функціонування венчурних структур або за зведеними показниками, які входять до певної підгрупи чи групи показників, узагальнюючою при цьому є інтегральна оцінка узгодженості розвитку венчурної структури, що сприятиме отриманню адекватної оцінки збалансованості розвитку венчурних структур.

Посилання

Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі) : монографія. Харків : ХНАДУ, 2011. 204 с.

Васюренко В.А. Оцінка економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 17(1). С. 51–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__14 (дата звернення: 14.01.2021).

Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій : монографія / Р.В. Фещур та ін. ; за наук. ред. проф. Р.В. Фещура. Львів : Раст-7, 2016. 226 с.

Рудой В.М. Методика оцінки ефективності управління активами інституційних інвесторів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2009. № 11–12. С. 17–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_11-12_4 (дата звернення: 14.01.2021).

Владимирова І.Л., Пугачева В.С. Основные принципы комплексной оценки эффективности венчурного инвестирования в инновационные проекты в строительстве. Эффективность венчурного инвестирования в строительстве. Вестник РЭУ. 2013. № 2. С. 32–38.

Загоргов А.Ю. Разработка интегрального метода оценки эффективности венчурных инновационных проектов в сфере нанотехнологий : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05. Москва, 2010. 28 с.

Венчурний інвестиційний фонд. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвестиційний_фонд (дата звернення: 14.01.2021).

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 № 1597. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15#Text (дата звернення: 14.01.2021).

Затверджено Положення щодо пруденційних нормативів профдіяльності на фондовому ринку. Вісник МСФЗ. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000829 (дата звернення: 14.01.2021).

Швець В.Я., Соломіна Г.В. Стандарти оцінки ефективності діяльності інститутів спільного інвестування: світовий досвід і Україна. Економіка промисловості. 2013. № 1–2. С. 201–208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2013_1-2_28 (дата звернення: 14.01.2021).

Коваленко Ю.М. Управління фінансовими активами : підручник : у 2-х ч. Ч. 2. Ірпінь : Університет ДФС України. 2019. 442 с.

Інститути спільного інвестування та їх класифікація. URL: http://ip-am.com.ua/ua/isi/classification (дата звернення: 14.01.2021).

Burmaka M.M., Burmaka T.M. (2011) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na prykladi pidpryiemstv budivelnoi haluzi) [Management of enterprise development on the example of construction companies)]. Kharkiv: KhNADU. (in Ukrainian)

Vasiurenko V.A. (2016) Otsinka ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva. [Assessment of the economic potential of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 17(1), pp. 51-54. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__14 (accessed 14 January 2021).

Feshhur R.V. (2016) Upravlinnya socialno-ekonomichnym rozvytkom pidpryyemstv: metodologiya ta instrumentarij [Management of socio-economic development of enterprises: methodology and tools]. Lviv : Rast-7. (in Ukrainian)

Rudoi V.M. (2009) Metodyka otsinky efektyvnosti upravlinnia aktyvamy instytutsiinykh investoriv [Methods for assessing the effectiveness of asset management of institutional investors]. Visnyk Derzhavnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku, vol. 11-12, pp. 17-24. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_11-12_4 (accessed 14 January 2021).

Vladymyrova I.L., Puhachova V.S. (2013) Osnovnye printsipy kompleksnoy otsenki effektivnosti venchurnogo investirovaniya v innovatsionnye proekty v stroitel'stve. Effektivnost' venchurnogo investirovaniya v stroitel'stve [Basic principles of comprehensive assessment of the effectiveness of venture investment in innovative projects in construction. The effectiveness of venture capital investment in construction]. Vestnik REU, vol. 2. pp. 32-38.

Zahorhov A.Yu. (2010) Razrabotka integral'nogo metoda otsenki effektivnosti venchurnykh innovatsionnykh proektov v sfere nanotekhnologiy [Development of an integrated method for evaluating the effectiveness of venture innovation projects in the field of nanotechnology] (PhD Thesis), Moscow.

Venchurnyi investytsiinyi fond [Venture investment fund] Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвестиційний_фонд. (accessed 14 January 2021).

Pro zatverdzhennia Polozhennia shchodo prudentsiinykh normatyviv profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku ta vymoh do systemy upravlinnia ryzykamy [On approval of the Regulations on prudential standards of professional activity in the stock market and requirements for the risk management system]. Decision of the National Commission on Securities and Stock Market (dated 01.10.2015 № 1597). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15#Text (accessed 14 January 2021).

Zatverdzheno Polozhennia shchodo prudentsiinykh normatyviv profdiialnosti na fondovomu rynku [Regulations on prudential standards of professional activity in the stock market have been approved]. Visnyk MSFZ. Available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000829 (accessed 14 January 2021).

Shvets V.Ya., Solomina H.V. (2013) Standarty otsinky efektyvnosti diialnosti instytutiv spilnoho investuvannia: svitovyi dosvid i Ukraina [Standards for evaluating the effectiveness of mutual investment institutions: world experience and Ukraine]. Ekonomika promyslovosti, vol. 1-2, pp. 201-208. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2013_1-2_28 (accessed 14 January 2021).

Kovalenko Yu. M. (2019) Upravlinnia finansovymy aktyvamy [Financial asset management]. Irpin :Universytet DFS Ukrainy. (in Ukrainian)

Instytuty spilnoho investuvannia ta yikh klasyfikatsiia.[ Mutual investment institutions and their classification.]. Available at:: http://ip-am.com.ua/ua/isi/classification (accessed 14 January 2021).

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Терлецька, В. (2021). ФОРМУВАННЯ УЗГОДЖЕНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ СТРУКТУР. Підприємництво та інновації, (16), 45-50. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.7
Розділ
Економіка та управління національним господарством