ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: система, маркетинг, виробництво, функціонування підприємств, екологобезпечна продукція, механізм

Анотація

У статті представлено економічний механізм маркетингу виробництва екологобезпечної продукції. Упровадження економічного механізму маркетингу виробництва екологобезпечної продукції доцільно поводити у кілька етапів: проводяться маркетингові дослідження цільових та міжнародних ринків, здійснюється складання програм та планів маркетингу та налагоджується робота з клієнтами, впроваджується система маркетингу і конверсії продаж, відбувається визначення результату. Останнім етапом є вдосконалення: планування й упровадження рекомендацій. У цій статті ми показуємо, що вдало розроблений та впроваджений економічний механізм маркетингу виробництва екологобезпечної продукції сприятиме вирішенню низки завдань товаровиробника: формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку господарства; займання конкурентної позиції на аграрному ринку.

Посилання

Буга Н.Ю., Ковінько О.М., Шамалюк Д. Формування маркетингового механізму розвитку підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 20. С. 250–254.

Діб А. Маркетинговий план на одну сторінку / пер. з англ. Харків : Віват, 2020. 288 с.

Эндрэс А. Экономика окружающей среды: введение / пер. с нем. Київ : Либідь, 1995. 168 с.

Гастінгс Х., Саперштайн Д. Практичні шляхи поліпшення маркетингу для зростання вашого бізнесу. Як нове розуміння потреб клієнта та інновації призводять до зростання цінності бренду і бізнесу в цілому / пер. з англ. Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2012. 272 с.

Гуцуляк В.Р. Маркетинговий механізм як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. № 1(117). С. 144–147.

Кобушко И.Н. Финансово-экономический механизм экологизации общественного производства. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. 2004. № 4. С. 217–227.

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / пер. с англ. Київ : Альпіна Паблішер, 2020. 242 с.

Котлер Ф., Келлер К. Маркетинговий менеджмент. Київ : Хімджест, 2008. 720 с.

Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навчальний посібник ; 2-е вид., доп. Львів : Новий світ – 2000, 2003. 272 с.

Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / пер. с франц. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1997. 375 с.

Стецович О.Ю. Маркетинг в системі АПК. Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. 2006. № 13. С. 716–718.

Зіновчук Н.В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект : монографія. Львів : Львівський держ. аграр. ун-т, ННВК «АТБ», 2007. 394 с.

Buha N. Y., Kovinko O. M., Shamaliuk D. (2017) The formation of a marketing mechanismof enterprise development [Formuvannia marketynhovoho mekhanizmu rozvytku pidpryiemstva]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, no. (20), pp. 250-254.

Dib A. (2020) The 1-page marketing plan: get new customers, make more money, and stand out from the crowd [Marketynhovyi plan na odnu storinku]. Kharkiv: Vivat. (in Ukrainian)

Endres A. (1995) Ekonomika okruzhaiushchei sredy [Environmental Economics]. Kyiv: Lybid. (in Russian)

Hastings H., Saperstein J. (2012) Praktychni shliakhy polipshennia marketynhu dlia zrostannia vashoho biznesu. Yak nove rozuminnia potreb kliienta ta innovatsii pryzvodiat do zrostannia tsinnosti brendu i biznesu v tsilomu [Improve your marketing to grow your business : insights and innovation that drive business and brand growth]. Dnipropetrovsk: Balance Business Books. (in Ukrainian)

Hutsuliak V. R. (2016) Marketing mechanism as a tool to improve the competitiveness of agricultural enterprises in the market [Marketynhovyi mekhanizm yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv na rynku]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, no. 117(1), pp. 144-147.

Kobushko, I. N. (2004) Financial and economic mechanism of the greening of social production [Finansovo-ekonomicheskii mekhanizm ekologizatcii obshchestvennogo proizvodstva]. Mechanism of Economic Regulation, no. 4, pp. 217-227.

Kotler, P. (2020) Marketing insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To Know [Marketynh ot A do Ya: 80 kontseptsyi, kotorye dolzhen znat kazhdyi menedzher]. Kyiv: Alpina Pablisher. (in Russian)

Kotler P., Keller K. L. (2008) Marketing management [Marketynhovyi menedzhment]. Kyiv: Khimdzhest. (in Ukrainian)

Redchenko K. I. (2003) Strategic analysis in business [Stratehichnyi analiz u biznesi]. Lviv: Novyi svit-2000. (in Ukrainian)

Richard J. (1997) Audit and analysis of economic activities of the enterprise [Audit i analiz khoziaistvennoi deiatelnosti predpriiatiia]. Moscow: Audit, IuNITI. (in Russian)

Stetsovych, O. Y. (2006) Marketing in the agro-industrial complex [Marketynh v systemi APK]. Journal of Lviv National Agrarian University. Economics of AIC, no. 13, pp. 716-718.

Zinovchuk, N. V. (2007). Ecological policy in agro-industrial complex: economic aspect [Ekolohichna polityka v APK: ekonomichnyi aspekt: monohrafiia]. Lviv: Lvivskyi derzh. ahrar. un-t, NNVK «ATB». (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Єкель, Г. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Підприємництво та інновації, (16), 58-62. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами