ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

Ключові слова: кадри, конфлікти, менеджмент, організація, персонал, підприємство, трудовий колектив, управління конфліктами

Анотація

Менеджмент українських підприємств стикається зі значними культурними ризиками і комунікативними бар'єрами. У зв'язку із цим управління конфліктами стає темою підвищеної уваги не тільки в теорії менеджменту, а й у практиці управління у цілому. Метою дослідження є узагальнення теоретико-методологічних положень виникнення та вирішення організаційних конфліктів. У статті зазначено, що умовою виходу з економічної кризи для багатьох підприємств є саме конструктивний підхід до управління конфліктною взаємодією, оскільки в конфлікті від самого початку закладений потенціал для будь-якої організації. Здійснено огляд конкретних причин та базових складників організаційних конфліктів у трудовому колективі. Розглянуто методологію управління процесом конфлікту. Запропоновано профілактичні процедури в рамках організаційного середовища з метою зниження рівня конфліктів в організаціях. У результаті дослідження встановлено, що будь-яка організація може піддаватися різним видам конфліктів залежно від рівня якості корпоративної культури, розмірів організації, особистісних характеристик керівників та членів колективу.

Посилання

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. URL: http://www.twirpx.com/file/544700/ (дата звернення: 21.01.2021).

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / пер. с англ. А. Грузберга. Москва : Эксмо, 2008. 576 с.

Діденко Н.В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах. URL: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis/ (дата звернення: 18.01.2021).

Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2010. № 3. С. 62–67.

Криса О.Й. Управління конфліктами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. URL: http://vlp.com.ua/files/52_0.pdf (дата звернення: 02.02.2021).

Потапюк І.П., Даниленко К.О., Мокієнко Є.О. Корпоративна культура як складник стратегічного управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5(05). С. 170–175. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-05 (дата звернення: 01.02.2021).

Резникова О.С., Карабаш Э.Р. Управление конфликтами в организации. Проблемы экономики и менеджмента. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konfliktami-v-organizatsii-5/viewer (дата звернення: 19.01.2021).

Сазонова Т.О., Шульженко І.В., Хавронюк В.Ю. Управління конфліктами, як важливий елемент організаційної культури сучасної організації. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 47. С. 101–105.

Сазонова Т.О., Михайлова О.В. Формування стратегії управління конфліктами організації в умовах сучасного бізнес-середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 539–542. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/110.pdf (дата звернення: 12.01.2021).

Управління конфліктами при взаємодії органів влади та громадськості / М.І. Сьомич та ін. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020. № 8(16). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16123812147877.pdf (дата звернення: 04.02.2021).

Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Минск : Амалфея, 2006. 118 с.

Balabanova L. V., Sardak O. V. Upravlinnia personalom [Personnel management]. Available at: http://www.twirpx.com/file/544700/ (аccessed 21 January 2021).

Bern E. (2008) Ihri, v kotorie ihraiut liudy. Liudy, kotoie ihraiut v ihri [Games that people play. People who play games]. Moscow: Eksmo (in Russian)

Didenko N. V. Systema antykryzovoho menedzhmentu personalu v suchasnykh umovakh. [The system of crisis management of personnel in modern conditions]. Available at: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis/ (аccessed 28 January 2021).

Kalinichenko T. I. (2010) Teoretychni pidkhody do tlumachennia orhanizatsiinoi kultury [Theoretical approaches to the interpretation of organizational culture]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 3, рр. 62-67.

Krysa O. Y. (2008) Upravlinnia konfliktamy yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. [Conflict management as a factor in increasing the competitiveness of enterprises]. Available at: http://vlp.com.ua/files/52_0.pdf (accessed 05 February 2021).

Potapiuk I. P., Danylenko K. O., Mokiienko Ye. O. (2017) Korporatyvna kultura yak skladnyk stratehichnoho upravlinnia personalom pidpryiemstva [Corporate culture as an integral part of the enterprise human resource management strategy]. Market infrastructure, no. 5, рр. 170-175. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-05 (accessed 01 February 2021).

Reznykova O. S., Karabash E. R. (2017) Upravlenye konflyktamy v orhanyzatsyy. [Conflict management in the organization]. Problemы ekonomyky y menedzhmenta. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/uprav leniekonfliktami-v- organizatsii-5/viewer (accessed 17 January 2021).

Sazonova T.O., Shulzhenko I. V., Khavroniuk V. Yu. (2020) Upravlinnia konfliktamy, yak vazhlyvyi element orhanizatsiinoi kultury suchasnoi orhanizatsii [Conflict management as an important element of the organizational culture of a modern organization]. Infrastruktura rynku, vol. 47, pp. 101-105.

Sazonova T. O., Mykhailova O. V. (2017) Formuvannia stratehii upravlinnia konfliktamy orhanizatsii v umovakh suchasnoho biznes-seredovyshcha [Formation of conflict management strategy in condition of modern business environment]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 20. Available at: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/110.pdf (accessed 12 January 2021).

Somych M. I., Vakulenko Yu. V., Horbatiuk L. M., Kovryzhko Yu. A. (2020) Upravlinnia konfliktamy pry vzaiemodii orhaniv vlady ta hromadskosti [Conflict management in the interaction of government and the public]. Elektronne naukove vydannia «Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka», no. 8 (16). Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16123812147877.pdf (accessed 04 February 2021).

Sheinov V. P. (2006) Konflykti v nashei zhyzny i ykh razreshenye Formuvannia dokhodiv pratsivnykiv pidpryiemstv [Conflicts in our lives and their resolution]. Mіnsk: Amalfeia.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Овчарук, О. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ. Підприємництво та інновації, (16), 71-75. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.12
Розділ
Економіка та управління підприємствами