РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: краудфандинг, проєкт, фінансування, малий бізнес, інвестування, механізм, інформаційна економіка, краудфандингова платформа

Анотація

Краудфандинг є одним із найбільш популярних джерел фінансування проєктів малого бізнесу, а також таким, що найбільш динамічно розвивається. Вивчення принципів його функціонування та поширення даної інформації підвищують ефективність використання цього інструменту і дають змогу реалізовуватися новим проєктам. Дане дослідження має на меті розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності краудфандингу та його використання. У статті розглянуто теоретичні засади та зроблено порівняльну характеристику джерел фінансування малого бізнесу, розкрито економічну сутність краудфандингу і досліджено принципи та механізм його функціонування. Виконано оцінку світового досвіду фінансування малого бізнесу за допомогою краудфандингу та проаналізовано наявні краудфандингові платформи, здійснено порівняльний аналіз платформ. Значну частину уваги приділено стану розвитку краудфандингу на території Україні. Як підсумок проведеного аналізу та групування ключової інформації розроблено власний краудфандинговий проєкт і сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності крауфандингу.

Посилання

Васильєв О.В., Матющенко С.С. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 36–40.

Корнух О.В., Донських Ю.А. Краудфандинг як інноваційне джерело фінансування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. С. 16–21.

Манаєнко І.М., Діденко А.С. Краудфандинг як інноваційний інструмент розвитку бізнесу. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102780 (дата звернення: 21.02.2021).

Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? Економіка України. 2016. № 10. С. 20–33.

Попович Д.В., Назар Н.В., Савчин Н.В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні. Молодий вчений. 2018. № 10. С. 873–876.

Ситник Н.І. Краудфандинг: нові можливості та тренди. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. № 41. С. 187–192.

Тягунова З.О., Бондаренко В.М. Краудфандинг: світовий досвід та практика. Інноваційна економіка. 2015. № 3(58). С. 25–32.

Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 288 с.

Шевченко О.М., Казак О.О. Розвиток краудфандингу в умовах цифрової трансформації економіки України. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/45.pdf (дата звернення: 25.02.2021).

Щегловська Т.В., Кокорська О.І. Краудфандинг у світовому медіапросторі. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2018. Т. 1. № 10. С. 123– 127.

Рубанов П.М. Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз. Інвестиційно-інноваційна діяльність : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. 2017. С. 89–95.

Версаль Н., Шолохова Г. Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. С. 182–194.

Vasil'ev O.V., Matjushhenko S.S. (2016) Kraudfandynh – suchasnyi instrument finansuvannia rozvytku intelektualnoho kapitalu [Crowdfunding is a modern instrument for financing the development of intellectual capital]. Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 18, pp. 36 – 40.

Kornukh O.V., Dons'kykh Yu.A. (2018) Kraudfandynh yak innovatsiinyi instrument rozvytku biznesu [Kraudfanding as an innovative source of funding in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol.11, рр. 16 – 21.

Manaienko I.M., Didenko A.S. (2017) Kraudfandynh yak innovatsiinyi instrument rozvytku biznesu [Crowdfunding as an innovative tool for business development]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh. № 11. Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102780 (accessed 21 February 2021).

Medzhybovska N.S. (2016) Kraudfandynh dlia maloho biznesu: mif chy realnist? [Crowdfunding for small businesses: myth or reality?] Ekonomika Ukrainy. № 10. pp. 20-33.

Popovych D.V., Nazar N.V., Savchyn N.V. (2018) Kraudfandynh yak novitnii sposib finansuvannia v Ukraini [Crowdfunding as the newest way of financing in Ukraine]. Molodyi vchenyi. № 10. рр. 873-876.

Sytnyk N.I. (2018) Kraudfandynh: novi mozhlyvosti ta trendy [Crowdfunding: new opportunities and trends]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. № 41. рр.187-192.

Tiahunova Z.O., Bondarenko V.M (2015) Kraudfandynh: svitovyi dosvid ta praktyka [Crowdfunding: international experience and practice]. Innovatsijna ekonomika, vol. 3 (58), pp. 25–32.

Hau Dzh. (2012) Kraudsorsing. Kollektivnyj razum kak instrument razvitija biznesa [Crowdsourcing Collective intelligence as a business development tool]. Moscow: Al'pina Pablisher. (in Russian)

Shevchenko O.M., Kazak O.O. (2019) Rozvytok kraudfandynhu v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [Development of crowdfunding in the context of digital transformation of Ukraine's economy]. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/45.pdf (accessed 25 February 2021).

Schehlovska T.V., Kokorska O.I. (2018) Kraudfandynh u svitovomu mediaprostori [Crawfanding in the global media space]. Visnyk students'koho naukovoho tovarystva Donets'koho natsional'noho universytetu imeni Vasylia Stusa, vol. 10, pp. 123–127.

Rubanov P. M. (2017) Alternatyvne onlain-finansuvannia dlia maloho pidpryiemnytstva: kros-krainovyi analiz [Alternative online financing for small businesses: a cross-country analysis]. Investytsiino-innovatsiina diialnist: materialy mizhnar. nauk.-prak. konf. рр. 89-95.

Versal N., Sholokhova H. (2020). Perevahy ta nedoliky zovnishnikh dzherel finansuvannia malykh i serednikh pidpryiemstv v Ukraini [Advantages and disadvantages of external sources of financing of small and medium enterprises in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. рр. 182-194.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Ахновська, І., & Левченко, О. (2021). РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (16), 76-82. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.13
Розділ
Гроші, фінанси і кредит