ФІСКАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: тіньова економіка, податкова система, фіскальна ефективність, державний бюджет, податкові надходження, непрямі податки, ухилення від оподаткування

Анотація

Зростання тіньової економіки останнім часом спонукає уряди всіх країн шукати ефективні інструменти боротьби із цим явищем. Точне визначення тіньової економіки дати досить складно, тому що тіньова економіка постійно розвивається, пристосовуючись до тих змін, які відбувається як в економіці, так і в суспільстві. Тінізація економіки значною мірою впливає на економічні процеси, як наслідок, держава втрачає надмірну кількість грошових ресурсів, які не надходять до державного бюджету у вигляді податкових надходжень. Саме непрямі податки в умовах зростаючої тіньової економіки виступають інструментом злочинних схем. Оскільки ухилення від сплати податків сьогодні є найбільшим компонентом дефіциту ПДВ, необхідно визначити, якою мірою можна збільшити надходження від ПДВ за рахунок забезпечення більш ефективного збору податків у середньостроковій і довгостроковій перспективі за інших рівних умов.

Посилання

Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : монографія. Київ : Алерта, 2013. 384 с.

Варналій З.С. Теоретичні засади детінізації економіки України. Вісник Вінницького політехнічного інституту: економіка та менеджмент. 2014. № 1. С. 47–53.

Дадашова П.А., Кладова М.П. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України. Ефективна економіка. 2016. Вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 07.02.2021).

Крисоватий А.І., Томнюк Т.Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2012. 212 с.

Офіційний сайт Головного управління ДПС у Херсонській області. URL: https://kherson.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kontakti-/ (дата звернення: 26.01.2021).

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 08.02.2021).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755- VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (дата звернення: 05.02.2021).

Річний звіт про виконання державного бюджету за 2015–2019 роки. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 28.01.2021).

Сідельникова Л.П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави. Фінанси України. 2015. № 9. С. 45–60.

Чижова Т.В. Сучасні реалії адміністрування ПДВ та вирішення проблем його гармонізації. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 1(13). С. 96–99.

Andrushchenko V.L., Tuchak T.V. (2013) Moralno-etychni imperatyvy podatkiv ta opodatkuvannia (zakhidna tradytsiia) [Moral and ethical imperatives of taxes and taxation (Western tradition)]. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Varnalii Z.S. (2014) Teoretychni zasady detinizatsii ekonomiky Ukrainy [Theoretical principles of de-shadowing of Ukraine's economy]. Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute: Economics and Management, no. 1, рр. 47-53.

Dadashova P.A., Kladova M.P. (2016) Vplyv tinovoi ekonomiky na ekonomichnu bezpeku Ukrainy [The impact of the shadow economy on the economic security of Ukraine]. Efficient economy, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271 (accessed 07 February 2021).

Zahalni tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini u 2019 rotsi [General trends of the shadow economy in Ukraine in 2019]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed 07 February 2021).

Krysovatyi A.I., Tomniuk T.L. (2012) Administruvannia podatkiv v Ukraini: orhanizatsiia ta napriamy transformatsii [Tax administration in Ukraine: organization and directions of transformation]. Ternopil: Economic Thought of TNEU. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia DPS u Khersonskii oblasti [The official site of the Main Directorate of the STS in Kherson region]. Available at: https://kherson.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kontakti-/ (accessed 26 January 2021).

Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta silskoho hospodarstva Ukrainy [Official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed 08 February 2021).

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755 -VI [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 27.12.2010 № 2755-VI]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed 16 January 2021).

Richnyi zvit pro vykonannia derzhavnoho biudzhetu za 2015-2019 roky. [Annual report on the implementation of the state budget for 2015-2019]. Official site of the State Treasury Service of Ukraine. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (accessed 10 January 2021).

Sidelnykova L.P. (2015) Efektyvnist podatkovykh dzherel formuvannia biudzhetnykh resursiv derzhavy [Efficiency of tax sources of formation of budgetary resources of the state]. Finance of Ukraine, no. 9, рр. 46-60.

Chyzhova T.V. (2011) Suchasni realii administruvannia PDV ta vyrishennia problem yoho harmonizatsii [Modern realities of VAT administration and solving the problems of its harmonization]. Bulletin of Berdyansk University of Management and Business: Science. economy. magazine, no. 1(13), рр. 96-99.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Чижова, Т. (2021). ФІСКАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (16), 94-99. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.16
Розділ
Гроші, фінанси і кредит