ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (SMM)

Ключові слова: оцінка, калькулювання, собівартість, маркетингові послуги, соціальні мережі

Анотація

Більшість вебстудій, маркетингових компаній та рекламних агенцій не може забезпечити реальну відповідність грошового вираження SMM-послуг їх дійсній величині і, як наслідок, визначити коректний фінансовий результат, тому у статті актуалізується проблема вивчення та вибору оптимального методу оцінки. У роботі акцентовано увагу на порядку обчислення собівартості послуг із SMM-просування та питанні доцільності використання справедливої вартості таких маркетингових послуг, особливостей її обчислення. Розроблено калькуляційну картку для потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності (або одним з основних) є маркетинг у соціальних мережах – її використання забезпечить формування достовірної собівартості послуг, віддзеркалить чітке розмежування понесених витрат та покаже розмір стандартних і специфічних ЗВВ, що входять до складу собівартості SMM-послуг.

Посилання

Альошкіна Н.М. Витрати на маркетинг. Податки & Бухоблік. 2017. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/december/issue-100/article-32715.html (дата звернення: 18.02.2020).

Банасько Т.М. Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 12. С. 239–242.

Вітер С.А., Вітер З.Д. Обліково-аналітичне забезпечення управління маркетинговими витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 12. С. 34–40.

Ємельяненко Д.О. Маркетингові послуги: як підтвердити зв'язок з госпдіяльністю? Дебет-Кредит. 2019. URL: https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/54237 (дата звернення: 18.02.2020).

Карпова В. Маркетингові послуги: податковий облік. URL: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010315 (дата звернення: 18.02.2020).

Мулик Т.О., Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 965–971.

Назарова К., Мисюк В. Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 5. С. 129–140.

Назарова К.О. Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 «Бухгалтерськии облік, аналіз та аудит». Київ, 2002. 20 с.

Плаксієнко В.Я., Романченко Ю.О. Обліково-аналітичне забезпечення послуг маркетингу. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 3. С. 48–55.

Поліщук І.Р. Управління витратами на збут відповідно до маркетингової стратегії підприємства: статистична оцінка та облікове забезпечення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 832–836.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ № 318 від 31.12.1999 / Міністерство фінансів України. Редакція від 09.08.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 18.02.2020).

Рубцова О.С. Особливості обліку витрат на маркетинг підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6782 (дата звернення: 18.02.2020).

Aloshkina N.M. (2017) Vytraty na marketyng [Marketing costs]. Podatky & Buhoblik. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/december/issue-100/article-32715.html (accessed 18 February 2020).

Banasko T.M. (2015) Problemni pytannja buhgalters'kogo obliku marketyngovyh vytrat [Problematic issues of accounting for marketing costs]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Serija: Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 239–242.

Viter S.A., Viter Z.D. (2016) Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja marketyngovymy vytratamy sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv [Accounting and analytical support of marketing costs management of agricultural enterprises]. Agrosvit, no. 12, pp. 34–40.

Jemel'janenko D.O. (2019) Marketyngovi poslugy: jak pidtverdyty zvjazok z gospdijalnistju [Marketing services: how to confirm the connection with economic activity]. Debet-Kredyt. Available at: https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/54237 (accessed 18 February 2020).

Karpova V. Marketyngovi poslugy: podatkovyy oblik [Marketing services: tax accounting]. Available at: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010315 (accessed 18 February 2020).

Mulyk T.O., Mulyk Ja.I. (2018) Organizacija obliku ta audytu vytrat na zbut pidpryjemstva: stan ta naprjamy vdoskonalennja [Organization of accounting and audit of sales costs of the enterprise: the state and areas for improvement]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 965–971.

Nazarova K., Mysjuk V. (2017) Oblik vytrat na marketyngovi komunikacii pidpryjemstva [Accounting for the costs of marketing communications of the enterprise]. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo torgovelno-ekonomichnogo universytetu, no. 5, pp. 129–140.

Nazarova K.O. (2002) Oblik i kontrol' marketyngovoi' dijal'nosti na pidpryjemstvah torgivli [Accounting and control of marketing activities in trade enterprises] (PhD Thesis), Kyiv.

Plaksijenko V.Ja., Romanchenko Ju.O. (2019) Oblikovo-analitychne zabezpechennja poslug marketyngu [Accounting and analytical support of marketing services]. Ukrainskyy zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, no. 3, pp. 48–55.

Polishhuk I.R. (2016) Upravlinnja vytratamy na zbut vidpovidno do marketyngovoi strategii pidpryjemstva: statystychna ocinka ta oblikove zabezpechennja [Sales cost management in accordance with the marketing strategy of the enterprise: statistical evaluation and accounting support]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 832–836.

Polozhennja (standart) buhgalterskogo obliku 16 «Vytraty» [Regulation (standard) of accounting 16 "Costs"]. Nakaz № 318 vid 31.12.1999. Ministerstvo finansiv Ukrai'ny. Redakcija vid 09.08.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (accessed 18 February 2020).

Rubcova O.S. (2018) Osoblyvosti obliku vytrat na marketyng pidpryjemstv budivel'noi' galuzi [Features of accounting for marketing costs of construction companies]. Efektyvna ekonomika, no. 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6782 (accessed 18 February 2020).

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Грицак, О. (2021). ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (SMM) . Підприємництво та інновації, (16), 100-105. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.17
Розділ
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит