ВИЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИТРАТ ВІД ТРИВАЛОСТІ ПРОЄКТУ З МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Ключові слова: витрати, енергоефективність, методи і моделі управління проєктами, оптимізація, сітьова модель, теплопостачання

Анотація

Коли в Україні разом зі зростанням рівня бідності населення піднімаються тарифи підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову енергію, надаючи послуги з опалення житлових будинків та гарячого водопостачання, а комунальна інфраструктура зношена та малоефективна, що призводить до низької якості обслуговування, значних утрат енергії та витрат на утримання, практично значущим є й потребує розроблення завдання моделювання на базі методів теорії планування і управління мережами, що вже підтвердили свою ефективність в інших видах економічної діяльності, системи централізованого теплопостачання. Статтю присвячено огляду методів математичного програмування та інших систематичних методів обчислень для випадків лінійного і нелінійного співвідношення між часом і витратами, що дають змогу визначати криву мінімальних витрат за будь-якого можливого значення тривалості проєкту з модернізації системи теплопостачання з метою підвищення її енергоефективності.

Посилання

Сибаль Я., Іваницький І., Кадюк З. Сіткові методи планування та управління в оптимізації виробництва продукції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». 2014. № 21(1). С. 322–326.

Лазановський П.П. Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції. Наукові записки. Економічні науки. 2016. № 2(53). С. 205–212.

Ющенко Н.Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навчальний посібник. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. 278 с.

Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей / пер. с англ. Е.Г. Коваленко, М.Г. Фуругяна ; под ред. Б.Г. Сушкова. Москва : Мир, 1984. 496 с.

Fulkerson D.R. (January 1961) A Network Flow Computation for Project Cost Curves. Management Science.

Sybal’ Ya., Ivanyts’kyy I., Kadyuk Z. (2014) Sitkovi metody planuvannya ta upravlinnya v optymizatsiyi vyrobnytstva produktsiyi [Network methods of planning and management in production optimization]. Bulletin of Lviv National Agrarian University. Series “Economy of agroindustrial complex”, no. 21 (1), pp. 322-326.

Lazanovs’kyy P.P. (2016) Vykorystannya metodu merezhevoho planuvannya v operatsiynomu upravlinni vyrobnytstvom knyzhkovo-zhurnal’noyi produktsiyi [The use of network planning in the operational management of the production of book-magazine products]. Scientific notes. Economic Sciences, no. 2 (53), pp. 205-212.

Yushchenko N.L. (2016) Ekonomiko-matematy`chni modeli v upravlinni ta ekonomici [Economic and mathematical models in management and economics]. Chernihiv. nat. technologist University. (in Ukrainian)

Fyllyps D., Harsya-Dyas A. (1984) Metody analyza setey [Network Analysis Methods]. Moscow: Peace. (in Russian)

Fulkerson D.R. (1961) A Network Flow Computation for Project Cost Curves. Management Science.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Ющенко, Н. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИТРАТ ВІД ТРИВАЛОСТІ ПРОЄКТУ З МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Підприємництво та інновації, (16), 106-110. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.18
Розділ
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці