ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ДРАЙВЕРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, державна політика, Інтернет, технології

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан цифрової трансформації економіки України в умовах глобальної дигіталізації. Визначено, що сьогодні цифрова трансформація є головним чинником економічного зростання та переходом на новий рівень соціально-економічних систем. Виділено основні чинники, які перешкоджають розвитку цифровізації української економіки. Виявлено, що, незважаючи на існування низки перешкод різноманітного характеру, Україна впевнено рухається у напрямі створення цифрової країни, активно впроваджуючи інформаційні технології, такі як штучний інтелект, Інтернет речей, віртуальна реальність, хмарні обчислення тощо, у всі сфери діяльності. Досліджено сучасні тенденції у формуванні та реалізації державної політики України у сфері цифровізації.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 20182020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення: 24.05.2021).

Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України : монографія / О.В. Шаповалова та ін. Харків : НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. 184 с.

Юрчак О. 5 років Індустрії 4.0 – де Україна? URL: https://investgazeta.ua/blogs/5-rokivindustriji-4-0-de-ukrajina (дата звернення: 26.05.2021).

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2020. 274 с.

The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 26.05.2021).

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання : Постанова Верховної Ради України від 29 серпня 2019 р. № 19-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text (дата звернення: 29.05.2021).

Питання Міністерства цифрової трансформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.05.2021).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.06.2021).

Питання проєкту «Президентський університет» : Указ Президента України від 31 травня 2021 р. № 217/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2172021-39029 (дата звернення: 07.06.2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2018) Rozporiadzhennia «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 20182020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 20182020 and approval of the action plan for its implementation»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (accessed 24 May 2021).

Shapovalova O. V. (Eds.). (2019) Pravove zabezpechennia virtualizatsii infrastruktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy Legal support of virtualization of the infrastructure of the national economy of Ukraine Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy.

Yurchak O. (2019) 5 rokiv Industrii 4.0 – de Ukraina? 5 years of Industry 4.0  where is Ukraine?. Аvailable at: https://investgazeta.ua/blogs/5-rokivindustriji-4-0-de-ukrajina (accessed 26 May 2021).

Pyshchulina O. (2020) Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants] Kyiv: Tsentr Razumkova: Zapovit.

The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 26 May 2021).

Verkhovnа Radа Ukrainy (2019) Postanova «Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy deviatoho sklykannia» [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the list, quantitative composition and subjects of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine of the ninth convocation»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text (accessed 29 May 2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019) Postanova «Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Issues of the Ministry of Digital Transformation»]. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (accessed 29 May 2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2020) Postanova «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 20212027 roky» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the State Strategy for Regional Development for 20212027»]. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessed 3 June 2021).

Prezydent Ukrainy (2021) Ukaz «Pytannia proektu «Prezydentskyi universytet» [Decree of the President of Ukraine «Issues of the project «Presidential University»] Аvailable at: https://www.president.gov.ua/documents/2172021-39029 (accessed 7 June 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Луценко, О. (2021). ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ДРАЙВЕРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (18), 12-16. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини