ГЛОБАЛЬНА ОФШОРИЗАЦІЯ ЯК ВАРТІСТЬ БОРОТЬБИ ЗА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  • Я.К. Фенюк Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: міжнародний фінансовий центр, фінансові ринки, офшорна юрисдикція, офшорна зона, податкова гавань, план BEPS, виведення капіталів, міжнародна конкурентоспроможність

Анотація

У статті розглянуто особливості становлення та формування міжнародних фінансових центрів. Зосереджено увагу на ролі, яку відіграють офшорні юрисдикції у світовій фінансовій системі. Досліджено питання необхідності регулювання офшорної діяльності, в основу покладаючи міжнародний досвід і наднаціональний рівень співробітництва та контролю. Розглянуто економічний процес відтоку капіталу та безпосередньо його вплив, обсяги та наслідки для міжнародних фінансових ринків. Визначено, що боротьба за конкурентоздатність внутрішнього фінансового ринку є одним із ключових мотивів, що породжує масштабність та привабливість існування офшорних центрів і, як наслідок, маніпулювання та використання різноманітних схем мінімізації оподаткування та виведення капіталу за межі його походження. Зроблено висновки та пропозиції, що саме міжнародне співробітництво та практична імплементація світових рекомендацій (план BEPS) здатні знизити привабливість офшорних фінансових центрів і подальший відтік капіталу в напрямі низько податкових гаваней.

Посилання

Манзюк О.О. Механізм мінімізації негативного впливу офшорних юрисдикцій на розвиток національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. Львів, 2015. 21 c.

Вергун В.А., Ступницький О.І. Глобальний рівень регулювання практики створення і діяльності офшорних зон і територій. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сборник научных трудов / ред. Ю.В. Макогон и др. Донецк : ДНУ, 2012. С. 60–65.

OECD Glossary of statistical terms, offshore financial center : вебсайт. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5988 (дата звернення: 21.04.2021)

Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015//Global/ Financial Integrity : вебсайт. URL: https://gfintegrity.org/report/2019-iff-update/ (дата звернення: 28.04.2021)

Gabriel Zucman, Global Wealth Inequality. Annual Review of Economics. 2019. Vol. 11. Р. 109–38. DOI: 10.1146/ANNUREV-ECONOMICS- 080218-025852. URL: https://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2019.pdf (дата звернення: 28.04.2021).

Action plan on base erosion and profit shifting. OECD. 2013. URL: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (дата звернення: 21.04.2021).

Розпорядження КМУ від 23 лютого 2011 р. № 143-р.

Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1045.

Статистика зовнішнього сектору України. НБУ. 2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (дата звернення: 03.04.2021).

Зовнішньоекономічна діяльність, статична інформація, ДСУ.

Загрядська М. Деофшоризація в Україні: змінюйтеся раніше, ніж вас змусять це зробити. Офіційно про податки. 2019. № 42(1042). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100015148-24-1 (дата звернення: 21.04.2021).

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія : підручник. Київ : Либідь, 2006. 390 с.

Предборський В.А. Теоретичні аспекти тінізації економіки України в умовах трансформаційних процесів : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. Харків, 2011. 34 с.

Young M.A. Banking Secrecy and Offshore Financial Centers: Money Laundering and Offshore Banking. Oxon : Routledge, 2013. 178 p.

Manzuk O.O. (2015). Mekhanizm minimizaciji neghatyvnogho vplyvu ofshornykh jurysdykcij na rozvytok nacionaljnoji ekonomiky [Mechanism for minimizing the negative impact of offshore jurisdictions on the development of the national economy (PhD Thesis), Lviv.

Verghun V.A., Stupnycjkyj O.I. (2012) Globaljnyj rivenj reghuljuvannja praktyky stvorennja i dijaljnosti ofshornykh zon i terytorij Global level of regulation of the practice of creation and operation of offshore zones and territories. Development problems of foreign economic relations and attraction of foreign investments: regional aspect. Donetsk: DNU, pp. 60-65. (in Ukrainian)

OECD Glossary of statistical terms, offshore financial center. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5988 (accessed 21 April 2021).

Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015. Global Financial Integrity. URL: https://gfintegrity.org/report/2019-iff-update/ (accessed 28 April 2021).

Gabriel Zucman, Global Wealth Inequality, Annual Review of Economics. 2019. Vol. 11:109–38. DOI: 10.1146/ANNUREV-ECONOMICS- 080218-025852. URL:https://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2019.pdf (accessed 28 April 2021).

Action plan on base erosion and profit shifting. OECD. 2013. URL: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (accessed 21 April 2021).

Rozporyadzenya KMU vid 23.02.2011 N 143-р. Directive of Cabinet of Ministers of Ukraine from 23.02.2011 #143-p.

Postanova KMU vid 27.12.2017 №1045. Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 27.12.2017 #1045.

National Bank of Ukraine (2021) Statystyka zovnishnjogho sektoru Ukrainy Statistics of the external sector of Ukraine, Kyiv: NBU. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (accessed 03 April 2021)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Zovnishnoekonomichna Diialnist Statychna Informatsiia [Foreign Economic Activity, Static Information], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Zahriadska M. (2019) Deofshoryzatsiia v Ukraini: zminiuitesia ranishe, nizh vas zmusiat tse zrobyty Deoffshorization in Ukraine: change before you are forced to do so. Visnyk ofitsiino pro podatky Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Visnuk official about tax. Kyiv: DFSU, vol. 42 (1042). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100015148-24-1 (accessed 21 April 2021).

Filipenko A.S. (2006) Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny International economic relations. Kyiv: Lubid. (in Ukrainian)

Predborskyi V.A. (2011) Teoretychni aspekty tinizatsii ekonomiky Ukrainy v umovakh transformatsiinykh protsesiv [Theoretical shadow aspects of Ukraine's economy in the conditions of transformation processes] (PhD thesis), Kharkiv: NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Young M.A. Banking Secrecy and Offshore Financial Centers: Money Laundering and Offshore Banking/Mary Alice Young. Oxon: Routledge, 2013.178p.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Фенюк, Я. (2021). ГЛОБАЛЬНА ОФШОРИЗАЦІЯ ЯК ВАРТІСТЬ БОРОТЬБИ ЗА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Підприємництво та інновації, (18), 16-21. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.3
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини