СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІНІМАРКЕТІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: підприємництво, торговельне підприємство, торгівля, роздрібна торгівля, мінімаркети, магазини формату «біля дому»

Анотація

Розвиток торговельної галузі відіграє важливу роль у розвитку економіки всієї країни. Продуктові рітейлери звертають увагу не лише на розвиток великих за розмірами роздрібних магазинів, а й розуміють важливість розміщення торговельних точок близько до споживача та покупця. Тому ринок мінімаркетів та магазинів формату «біля дому» набуває широкої популярності як у великих рітейлерів, так і у невеликих представників торговельного бізнесу. Метою наукового дослідження є здійснення комплексного аналізу сучасного стану розвитку мінімаркетів, а також визначення перспектив їхньої діяльності в Україні. Методологією дослідження послугували такі методи: абстрактно-логічний – під час дослідження та систематизації наукової статті; аналізу, синтезу, порівняння та графічний – під час аналізу та візуалізації динаміки кількості суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею; метод узагальнення – під час формування висновків. У результаті дослідження встановлено, що ринок мінімаркетів та магазинів формату «біля дому» постійно нарощує обсяги, оскільки продукти харчування займають основну частину в структурі витрат домогосподарств населення. У публікації проаналізовано кількість магазинів роздрібної торгівлі в розрізі торговельної площі та динаміку кількості суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею, окрім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, спрогнозувавши їхні показники на три періоди вперед. Визначено найпопулярніші та найбільші роздрібні торговельні мережі мінімаркетів і магазинів формату «біля дому» в Україні та проаналізовано кількість торговельних точок за період 2017–2020 рр. Проаналізовано регіональну приналежність найбільших представників формату «біля дому» та мінімаркетів. Запропоновано внести зміни до визначення поняття «мінімаркет», оскільки розміри торговельної площі магазинів даного формату не відповідають сучасним вимогам. Практична цінність дослідження полягає у комплексному дослідженні сучасного стану розвитку мінімаркетів в Україні та обґрунтуванні доцільності пере спрямування діяльності великих продуктових рітейлерів із формату «супермаркет» у формат «мінімаркет».

Посилання

Державна служба статистики України : вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.06.2021).

Міщук А.І. Магазини біля дому як організаційна інновація в роздрібній торгівлі України. Підприємництво і торгівля. 2018. № 22. С. 32–35.

Сергєєва О.Р. Товарообіг в Україні – реалії сьогодення. Підприємництво та інновації. 2020. № 11–1. С. 113–117. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.17.

Горбенко О.В. Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі, розвиток. Молодий вчений. 2015. № 9(24). С. 59–66.

Карнаушенко А.С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (дата звернення: 01.06.2021). DOI : 10.32702/2307-2105-2019.1.51.

Силкіна Ю.О. Проблеми та перспективи розвитку ринку роздрібних торговельних мереж в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 152–157. URL: http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf (дата звернення: 01.06.2021).

Голошубова Н.О. Структурна перебудова торгівлі споживчими товарами в Україні. Товари і ринки. 2013. № 1. С. 16–28.

Данило С. Сутність і особливості розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2019. № 3(81). С. 145–150. DOI : https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.27.

Кавун-Мошковська О.О. Структурно-регіональні аспекти формування роздрібного товарообороту України. Проблеми економіки. 2020. № 3(45). С. 56–64.

Бегларашвілі О.П., Григоренко Т.М. Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 139–144.

Пристемський О.С. Концептуальні засади управління доходами торгового підприємства. Теорія і практика торговельного підприємництва в Україні : колективна монографія / за ред. Н.С. Танклевської. Херсон, 2018. С. 100–107.

Петрова О.О. Застосування інноваційних технологій у торгівельній мережі «АТБ-Маркет». Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Херсон, 16–17 квітня 2019 р. Херсон, 2019. С. 142–145.

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Розроблення комплексної системи оцінки ефективності цінової політики підприємства роздрібної торгівлі. Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С. 187–193. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/35.pdf (дата звернення: 01.06.2021).

Карнаушенко А.С., Петренко В.С. Активізація розвитку торговельної галузі України. Таврійський науковий вісник. Серія «Економіка». 2020. Вип. 1. С. 139–147.

ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля: терміни та визначення понять». Чинний від 05.07.2004 № 130. URL: https://ips.ligazakon.net/document/fin45365?ed=2004_07_05 (дата звернення: 01.06.2021).

Новий формат від Fozzy Group: власник «Сільпо» відкриває мінімаркети під брендом Foody. TradeMasterGroup : вебсайт. URL: https://trademaster.ua/news/26056 (дата звернення: 01.06.2021).

State Statistic Service (2020). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 01 June 2021).

Mishchuk A.I. (2018) Mahazyny bilya domu yak orhanizatsiyna innovatsiya v rozdribniy torhivli Ukrayiny [Home shopping as an organizational innovation in Ukrainian retail]. Ріdpryyemnytstvo i torhivlya. no. 22. pp. 32–35.

Sergeeva O.R. (2020) Tovaroobih v Ukrayini – realiyi sʹohodennya [Trade in Ukraine - the realities of today]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi. no. 11-1 pp. 113-117. DOI : https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.17

Gorbenko O.V. (2015) Rynok produktovoyi rozdribnoyi torhivli v Ukrayini: formaty, merezhi, rozvytok [Food retail market in Ukraine: formats, networks, development]. Molodyy vchenyy. no. 9 (24) pp. 59-66

Karnaushenko A.S. (2019) Analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku rozdribnoho tovarooborotu v Ukrayini. [Analysis of the current state and prospects for the development of retail trade in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. no. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (accessed 01 June 2021).

Silkina Y.O. (2020) Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku rozdribnykh torhovelʹnykh merezh v Ukrayini [Problems and prospects of retail market development in Ukraine]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. рp. 152–157. Available at: http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf (accessed 01 June 2021).

Goloshubova N.O. (2013) Strukturna perebudova torhivli spozhyvchymy tovaramy v Ukrayini. [Structural restructuring of trade in consumer goods in Ukraine]. Tovary i rynky. no. 1 pp. 16–28.

Danilo S. (2019) Sutnistʹ i osoblyvosti rozvytku rozdribnykh torhovelʹnykh merezh v Ukrayini [The essence and features of the development of retail chains in Ukraine]. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. no. 3 (81) pp. 145-150. DOI : https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.27

Kavun-Moshkovskaya O.O. (2020) Strukturno-rehionalʹni aspekty formuvannya rozdribnoho tovarooborotu Ukrayiny [Structural and regional aspects of the formation of retail trade in Ukraine]. Problemy ekonomiky. no. 3 (45) pp. 56 – 64

Beglarashvili O.P., Grigorenko T.M. (2017) Suchasnyy stan i tendentsiyi rozvytku mahazyniv Kyyivsʹkoyi oblasti [The current state and trends in the development of stores in the Kiev region]. Problemy ekonomiky. no. 3 pp. 139-144

Pristemsky O.S. (2018) Kontseptualʹni zasady upravlinnya dokhodamy torhovoho pidpryyemstva [Conceptual principles of income management of a trading company]. Theory and practice of trade entrepreneurship in Ukraine [Theory and practice of trade entrepreneurship in Ukraine] Kherson: KSAU, pp. 100-107

Petrova O.O. (2019) Zastosuvannya innovatsiynykh tekhnolohiy v torhivelʹniy merezhi «ATB-Market». [Application of innovative technologies in the ATB-Market trade network]. Proceedings of the Innovatsiyne pidpryyemnytstvo ta torhivlya: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku (Ukraine, Kherson, April 16-17, 2020), Kherson: KSAU, рр. 142-145

Josan G.V., Kirichenko N.V. Rozroblennya kompleksnoyi systemy otsinky efektyvnosti tsinovoyi polityky pidpryyemstva rozdribnoyi torhivli [Development of a comprehensive system for evaluating the effectiveness of the pricing policy of the retail trade enterprise]. Elektronnyy naukovo-praktychnyy zhurnal «Infrastruktura rynku». no. 40 pp. 187-193. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/35.pdf (accessed 01 June 2021).

Karnaushenko A.S., Petrenko V.S. (2020) Aktyvizatsiya rozvytku torhovelʹnoyi haluzi Ukrayiny [Activation of the development of the trade sector of Ukraine]. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika. vol. 1. pp. 139-147

DSTU 4303: 2004 «Rozdribna ta optova torhivlya: terminy ta vyznachennya ponyatʹ». [National Standard of Ukraine «Retail and Wholesale Trade: Terms and Definitions»]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/fin45365?ed=2004_07_05 (accessed 01 June 2021).

Novyy format vid Fozzy Group: vlasnyk Silʹpo vidkryvaye mini-markety pid brendom Foody. [New format from Fozzy Group: owner Silpo opens mini-markets under the Foody brand]. TradeMasterGroup. Website. Available at: https://trademaster.ua/news/26056 (accessed 01 June 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Карнаушенко, А. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІНІМАРКЕТІВ В УКРАЇНІ. Підприємництво та інновації, (18), 22-27. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.4
Розділ
Економіка та управління національним господарством