БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНФЛЯЦІЄЮ

Ключові слова: рівень безробіття, інфляція, взаємозв’язок безробіття та інфляції, структура безробіття, крива Філліпса

Анотація

У статті досліджено питання взаємозв’язку між такими показниками, як безробіття та інфляція, та виявлено напрям зазначеного зв’язку. Проведено аналіз рівня безробіття в Україні, досліджено його структуру, визначено чинники, що впливають на показник. Досліджено рівень інфляції. Зроблено висновки щодо співвідношення цих показників в Україні. Проведено аналіз показників безробіття та інфляції у Греції як країні, що має найвищі темпи безробіття та найнижчі теми приросту інфляції серед країн Європи. Аналогічний аналіз проведено в Туреччині, яка останні роки має досить високі показники інфляції. Виявлено, що рівень зв’язку між безробіттям та інфляцією у зазначених країнах досить суттєвий. Зроблено висновок, що напрям взаємозв’язку між рівнем безробіття та рівнем інфляції залежить від співвідношення між даними показниками.

Посилання

Маршавін Ю.М. Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 4. С. 3–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_4_2 (дата звернення: 31.05.2021).

Іваницька С. Проблема безробіття молоді України. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4325 (дата звернення: 31.05.2021).

Машика Ю. Україна та країни ЄС у світовій хвилі безробіття. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. № 9. С. 270–274. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ukrayina-ta-krayini-es-u-svitoviy-hvili-bezrobittya (дата звернення: 31.05.2021).

Бріль М.С., Пивавар І.В. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Економіка. 2016. № 2. С. 208–212. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bezrobittya-v-ukrayini-teoretichni-ta-praktichni-aspekti (дата звернення: 31.05.2021).

Кафлевська С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4. С. 48–52. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/790.pdf (дата звернення: 31.05.2021).

Офіційний сайт Світового банку. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=chart (дата звернення: 28.05.2021).

Ярова Л. Аналіз рівня безробіття в Україна та напрями його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 752–755. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7353 (дата звернення: 31.05.2021).

Крюк В., Білокур Г. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4. С. 94–102. URL: https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/120 (дата звернення: 31.05.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.05.2021).

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/select-country-group (дата звернення: 28.05.2021).

Офіційний сайт Міжнародної організації праці. URL: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата звернення: 28.05.2021).

Marshavin Ju.M. (2014). Osoblyvosti orghanizaciji derzhavnogho socialjnogho strakhuvannja na vypadok bezrobittja v umovakh socialjno-ekonomichnoji nestabiljnosti [Features of the organization of the state social insurance in case of unemployment in the conditions of social and economic instability]. Rynok praci ta zajnjatistj naselennja, vol. 4. pp. 3-8. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_4_2 (accessed 31 May 2021).

Ivanycjka S. (2015). Problema bezrobittja molodi Ukrajiny [The problem of youth unemployment in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, № 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4325 (accessed 31 May 2021).

Mashyka Ju. ( 2014). Ukrajina ta krajiny JeS u svitovij khvyli bezrobittja [Ukraine and EU countries in the global wave of unemployment]. Naukovyj visnyk NLTU Ukraini, no. 9, pp. 270-274. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ukrayina-ta-krayini-es-u-svitoviy-hvili-bezrobittya (accessed 31 May 2021).

Brilj M.S., Pyvavar I.V. (2016). Bezrobittja v Ukrajini: teoretychni ta praktychni aspekty [Unemployment in Ukraine: theoretical and practical aspects]. Ekonomika, no. 2, pp. 208-212. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/bezrobittya-v-ukrayini-teoretichni-ta-praktichni-aspekti (accessed 31 May 2021).

Kaflevsjka S. (2012). Bezrobittja jak socialjno-ekonomichna problema naselennja Ukrajiny [Unemployment as a socio-economic problem of the population of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pracj VNAU, № 4. pp. 48-52. Available at: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/790.pdf (accessed 31 May 2021).

The Word Bank (2021). Official web-site. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart (accessed 28 May 2021).

Jarova L. (2015). Analiz rivnja bezrobittja v Ukrajina ta naprjamky jogho podolannja [Analysis of the unemployment rate in Ukraine and ways to overcome it]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, № 4. pp. 752-755. Available at: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7353 (accessed 31 May 2021).

Krjuk V., Bilokur Gh. (2018). Analiz faktoriv vplyvu na rivenj bezrobittja v Ukrajini za suchasnykh umov [Analysis of factors influencing the unemployment rate in Ukraine under modern conditions]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», № 4. pp. 94-102. Available at: https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/120 (accessed 31 May 2021).

State Statistics Service of Ukraine (2021). Official web-site. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 28 May 2021).

The International Monetary Fund (2021). Official web-site. Available at: URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/select-country-group (accessed 28 May 2021).

The International Labor Organization (2021). Official web-site. Available at: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (accessed 28 May 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Прядко, І., & Сомар, А. (2021). БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНФЛЯЦІЄЮ. Підприємництво та інновації, (18), 28-33. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.5
Розділ
Економіка та управління національним господарством