СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  • М.В. Ковтун Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Н.Л. Гавкалова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні інновації, соціально-економічний розвиток, організаційно-правова форма, соціальні проблеми

Анотація

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку функціональна роль підприємництва набуває особливої соціально-практичної актуалізації. Останнім часом тенденція до розвитку соціального підприємництва набуває обертів, є тією соціальною інновацією, яка являє собою нововведення у вигляді стратегій, концепцій, ідей, спрямованих на вирішення соціальних проблем і задоволення соціальних потреб та є механізмом соціальних перетворень у країні. Межі соціальних інновацій досить широкі – від поліпшення умов праці, появи нових послуг в освіті, створення інноваційних спільнот, що діють в інтересах суспільства, до модернізації державної політики та управління. Ураховуючи те, що в Україні організаційно-правова форма соціального підприємства на законодавчому рівні не закріплена, її вибір залежить від вибору самого підприємця.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : Розпорядження КМУ від 24 травня 2017 р. № 504-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/kr170504?an=2 (дата звернення: 21.03.2021).

Неклюдов В.С., Клюева Ю.С. Особенности развития социального предпринимательства в России. Вестник Нижегородского института управления. 2015. № 38. С. 41.

Каталог соціальних підприємств України 2016–2017 рр. Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. URL: http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialnipidpryiemstva/katalog (дата звернення: 24.03.2021).

Галушка З.І. Роль соціального підприємництва у забезпеченні розвитку громад. Збірник матеріалів Міжнародної

науково-практичної конференції «Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід», м. Київ, 18 травня 2018 р. С. 182–185.

Екосистема соціального підприємництва в Україні: виклики та можливості / ПАКТ. Київ (Україна) – Вашингтон (США), 2018. 38 с. URL: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/APEA_REPORT_ukr.pdf (дата звернення: 25.03.2021).

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / А.А. Свинчук та ін. Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. 188 с.

Смаглій К. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? URL: http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/135-chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo (дата звернення: 23.03.2021).

Ветрова Е. Социальное предпринимательство в России и в мире. Практика и исследования. Москва : ГУ ВШЭ, 2011. С. 14–15.

Pro shvalennja Strategii' rozvytku malogo i seredn'ogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni na period do 2020 roku. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Rozporjadzhennja vid 24 travnja 2017 r. N 504-r. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/kr170504?an=2 (accessed 21 March 2021).

Nekljudov V.S., Kljueva Ju.S. (2015) Osobennosty razvytyja socyal'nogo predprynymatel'stva v Rossyy [Features of the development of social entrepreneurship in Russia]. Vestnyk Nyzhegorodskogo ynstytuta upravlenyja, no. 38, p. 41.

Kyievo-Mohylianska akademiia (2017) Katalog social'nyh pidpryjemstv Ukrai'ny 2016-2017 rr. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia. Available at: http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/katalog (accessed 24 March 2021).

Galushka Z.I. Rol' socialnogo pidpryjemnyctva u zabezpechenni rozvytku gromad. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferencii «Social'ne pidpryjemnyctvo: teorija, praktyka ta mizhnarodnyj dosvid», KNEU, 18 travnja 2018 roku, st.182-185.

Ekosystema sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini: vyklyky ta mozhlyvosti. PAKT. Kyiv (Ukraina) – Vashyngton (SShA), 2018. Avaible at: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/APEA_REPORT_ukr.pdf (accessed 25 March 2021).

Svynchuk A.A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyiv: TOV «VI EN EJ». (in Ukrainian)

Smaglij K. Chy potriben Ukraini zakon pro social'ne pidpryjemnyctvo? Available at: http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/135-chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo (accessed 28 March 2021).

Vetrova E. (2011) Sotsialnoe predprinimatel'stvo v Rossii i v mire [Social entrepreneurship in Russia and in the world]. Praktyka y yssledovanyja. Moscow: GU VShE. (in Russian)

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Ковтун, М., & Гавкалова, Н. (2021). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Підприємництво та інновації, (18), 34-40. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами