АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: програмні продукти, бізнес-процеси, автоматизація, аналіз та групування програмних рішень, можливості впровадження, конкурентні переваги

Анотація

Статтю присвячено аналізу програмних рішень для автоматизації бізнес-процесів та рівня їх застосування вітчизняними підприємствами. Даний аналіз підтвердив, що кожне програмне рішення має свою галузь застосування, а також переваги та недоліки. Вивчено досвід застосування окремих програмних продуктів на підприємствах. Проведено групування програмних рішень за різними класифікаційними ознаками. Установлено провідні компанії, які пропонують послуги з розроблення, впровадження та технічного супроводу даних програм, а також їхні конкурентні переваги. Запропоновано підходи до вибору того чи іншого технологічного рішення для окремих підприємств. Доведено необхідність автоматизації якомога більшої кількості бізнес-процесів підприємств та визначено існуючі можливості для втілення цього заходу.

Посилання

Гандурський А.В. Переваги впровадження ІТ-систем управління складом на прикладі WMS LOGISTIC VISION SYITE в логістичному комплексі Roshen. ScienceRise. 2015. № 1(16). С. 37–39.

Дмитрів К.І., Шпак Ю.Н. Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємствами: досвід та перспективи. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/108776/103719 (дата звернення: 17.05.2021).

Компанія SAP и её продукт К/3. Advego. URL: http://wm-help.net/lib/b/book/1872605422/4 (дата звернення: 30.04.2021).

Ладанюк А.П., Ельперін І.В., Мостенська Т.Л. Оптимізація бізнес-процесів підприємства. Наукові праці УДУХТ. 2002. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/4126/1/St_01.pdf (дата звернення: 28.04.2021).

Лободзинська Т.П., Черножукова А.М. Порівняльний аналіз автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України. Ефективна економіка. 2017. № 6.

Одарченко Д.М., Соколова Є.Б. Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 210–215.

Орлова Н.С., Мохова Ю.Л. Впровадження інформаційних технологій у систему корпоративного управління. Відкрите освітнє є-середовище сучасного університету. 2017. № 3. С. 355–365.

Сокол К.М. Світовий ринок інформаційних технологій у контексті глобалізації світової економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип. 3. С. 78–83.

Топ 10 ERP- та CRM-систем для України. LiveBusiness. URL: http://www.livebusiness.com.ua (дата звернення: 28.05.2021).

Цифровая трансформация MBA IT-Jazz. BAS ERP. URL: https://tqm.com.ua/likbez/article/vnedrenie-bas-erp-zeppelin-cio-jazz? (дата звернення: 05.05.2021).

The Global Infоrmation Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. World economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Handurs’kyy A.V. (2015). Perevahy vprovadzhennya IT-system upravlinnya skladom na prykladi WMS LOGISTIC VISION SYITE v lohistychnomu kompleksi Roshen [The advantage of implementing IT warehouse managment systems on the exampe of WSM LOGISTIC VISION SYITE in the logistics complex Roshen]. Scientific Journal “ScienceRise”, vol. 1 (16), pp. 37 – 39.

Dmytriv K.I., Shpak Yu.N. (2002). Doslidzhennya informatsiynykh system v upravlinni pidpryyemstvamy: dosvid ta perspektyvy [Research of information systems in interprise management: experience and prospects] URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/108776/103719 (accessed 17 May 2021).

Kompaniya SAP ta yiyi produkt K/3. Advego. [SAP and its products К/3. Advego]. URL: http://wm-help.net/lib/b/book/1872605422/4 (accessed 30 April 2021).

Ladanyuk A.P., Elperine I.V., Mostenskaya T.L. (2002). Optymizatsiya biznes-protsesiv pidpryyemstva: naukovi pratsi UDUKHT [Optimization of business processes of the enterprise scientific works UDUKHT] URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/4126/1/St_01.pdf (accessed 28 April 2021)

Lobodzynska T.P., Chernozhukova A.M. (2017). Porivnyalʹnyy analiz avtomatyzovanykh system bukhhaltersʹkoho obliku na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Comperative analysis of automated accounting systems at Ukrainian enterprises]. Efektyvna ekonomika. vol. 6.

Odarchenko D.M., Sokolova Ye. B. (2015). Modernizatsiya skladsʹkykh prymishchenʹ pidpryyemstva na bazi WMS [Modernization of warehouses of the enterprise on the basis WMS]. Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 210 - 215.

Orlova N.S. (2017). Vprovadzhennya informatsiynykh tekhnolohiy v systemu korporatyvnoho upravlinnya [Introduction of information technologies into the corporate governance system]. Vidkryte osvitnye E-seredovyshche suchasnoho universytetu, vol. 3, pp. 355 – 365.

Sokol K.M. (2015). Svitovyy rynok informatsiynykh tekhnolohiy v konteksti hlobalizatsiyi svitovoyi ekonomiky [World information technology market in context of globalization of the world economy]. Mykolayivs’kyy national’nyy universytet imeni V.O. Sukhomlyns’koho, vol 3, pp. 78-83.

Top 10 ERP- ta CRM- system dlya Ukrayiny [Top 10 ERP- and CRM- system for Ukraine]. LiveBusiness. URL: http://www.livebusiness.com.ua (accessed 28 May 2021).

Tsifrovaya transformatsiya MBA IT-Jazz [Digital transformation MBA IT-Jazz]. BAS ERP. URL: https://tqm.com.ua/likbez/article/vnedrenie-bas-erp-zeppelin-cio-jazz? (accessed 05 May 2021).

The Global Infоrmation Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. World economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (accessed 20 May 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Чернікова, Н. (2021). АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (18), 57-62. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами