СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • О.А. Шульга Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Ключові слова: підходи, методи, інформаційні системи, інформаційні технології, стратегії

Анотація

У статті дано характеристику формальних та неформальних інформаційних систем. Зазначено, що у практиці розроблення інформаційних систем застосовуються такі види стратегій: підхід від організаційної структури; підхід із відкладеною інтеграцією; підхід, що базується на зборі даних; підхід, заснований на використанні баз даних; підхід «зверху вниз»; загальносистемний підхід та підхід, керований подіями. Розкрито сутність та зміст підходів до розроблення й упровадження інформаційних систем управління підприємством, проведено їх порівняльну характеристику. Дано характеристику структурних та об’єктно-орієнтованих методів розроблення інформаційних систем підприємства. Зроблено акцент на тому, що основними перевагами використання інформаційних технологій в управлінні підприємством є: зниження витрат, оптимізація обліку та контролю, забезпечення прозорості інформації для інвесторів. можливість збільшення частки ринку тощо.

Посилання

Інформаційні системи і технології на підприємствах / укл. В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова. Харків : ХНАМГ, 2006. 185 с.

Карпенко М.Ю., Манакова Н.О., Гавриленко І.О. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. 93 с.

Савченко Л.А., Якимів Р.Я. Інформаційні технології на підприємствах агропромислого комплексу. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 147. С. 173–180.

Шипунова О.В., Єльнікова Ю.В. Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2011. Вип. 31. С. 303–316.

1. Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh [Information systems and technologies in enterprises] (2006) / ukl. V. M. Okhrimenko, T. B. Voronkova. Kharkiv: KHNAMH. (in Ukrainian)

Karpenko M.Yu., Manakova N.O., Havrylenko I.O. (2017) Tekhnolohiyi stvorennya prohramnykh produktiv ta informatsiynykh system [Technologies for creating software products and information systems]. Kharkiv: KHNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Savchenko L.A., Yakymiv R.Ya. (2014) Informatsiyni tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh ahropromysloho kompleksu [Information technologies at the enterprises of agro-industrial complex]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 147, рр. 173-180.

Shypunova O.V., Yelnikova Yu.V. (2011) Avtomatyzatsiya upravlinnya pidpryyemstvom [Automation of enterprise management: basic principles, functions and approaches]: osnovni pryntsypy, funktsiyi ta pidkhody. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 31, рр. 303-316.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Шульга, О. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ . Підприємництво та інновації, (18), 62-66. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами