ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ключові слова: інноваційна діяльність, чинники, індекс інновацій, індикатори наукоємності, інноваційна інфраструктура

Анотація

У статті обґрунтовано чинники впливу на інноваційний розвиток країни, розглянуто методи оцінки рівня інноваційного розвитку країни та проаналізовано міжнародний досвід підтримки і стимулювання інноваційного розвитку провідних країн. Із п’яти міжнародних рейтингів особлива увага приділяється глобальному інноваційному індексу, що охоплює усі сфери функціонування економіки країни та є показовим у дослідженні рівня інноваційного розвитку країни. Охарактеризовано рейтинг та результативність інноваційної діяльності України у 2019–2020 рр. Запропоновано шляхи посилення впливу інноваційних чинників на розвиток економіки України, серед яких: формування сприятливого інституційного середовища для розвитку інноваційно-технологічної діяльності; збільшення загального обсягу асигнувань на науково-дослідні та науково-технічні розробки; посилення ролі бізнесу у забезпеченні фінансування науково-технічних та інноваційних процесів; побудова національної інноваційної системи, націленої на підвищення інноваційності та ефективності української економіки; створення дієвого механізму стимулювання і суспільного визнання науково-дослідної та інноваційної діяльності на всіх рівнях національної інноваційної системи.

Посилання

The Global Innovation Index 2020. Report. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 08.06.2021).

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Київ, 1996. C. 145–203.

Ґелбрейт Д.К. Політична енциклопедія. Київ : Парламентське видавництво, 2011. С. 173.

Samuelson Paul A. Economics ; 4th ed. New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 1992. 784 p.

Тоффлер Е. Третя Хвиля / пер. з англ. А. Євса. Київ : Всесвіт, 2000. 480 с.

Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. № 1. Р. 79–92.

Шовкун І.А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України. Фінанси України. 2014. № 12. С. 83–95.

Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL:

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf (дата звернення: 10.06.2021).

Українська наука 2019. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinska-nauka-2019-na-sajti-mon-rozmisheno-masshtabne-analitichne-doslidzhennya (дата звернення: 08.06.2021).

Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році : науково-аналітична доповідь. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf (дата звернення: 01.06.2021).

About the Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#:~:text=The%20GII%20relies%20on%20two,economy%20that%20enable%20innovative%20activities (дата звернення: 14.05.2021).

The Global Innovation Index (2020) Report. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (accessed 08 June 2021).

Bell D. (1996). Pryhid postindustrialnogo suspilstva [The arrival of post-industrial society]. Suchasna zarubizna sotsialna filisofiya, pp. 145-203.

Galbraith John Kenneth (2011). Politychna entsiklopediya [Political encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo. (in Ukrainian)

Samuelson Paul A. (1992). Economics [Economics]. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. 14th ed. New York; St. Louis; San Francisco: McGraw-Hill, 784 p.

Toffler Alvin. (2000). Tretya hvylya [The third wave]. Vyd. dim «Vsesvit», 480 p.

Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. (2020) Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. Vol. 8. №1. pp. 79-92.

Shovkun I.A. (2014). Finansove zabezpechennya innovatsiynoi diyalnosti v konteksti neoindustrializatsii ekonomiky Ukrainy [Financial support of innovation activity in the context of neo-industrialization of Ukraine's economy]. Finansy Ukrainy, № 12. pp. 83 - 95.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Naukova ta innovatsiyna diyalnist Ukrainy [Scientific and innovative activities Ukraine] Statistical publication. Available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf (accessed 10 June 2021).

Ukrainska nauka (2019) [Ukrainian science] Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinska-nauka-2019-na-sajti-mon-rozmisheno-masshtabne-analitichne-doslidzhennya (accessed 08 June 2021).

Innovatsiyna diyalnist v Ukrainy (2019) Naukovo-analitychna dopovid. [Innovative activities in Ukraine] Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf (accessed 01 June 2021).

About the Global Innovation Index (2020) Available at: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#:~:text=The%20GII%20relies%20on%20two,economy%20that%20enable%20innovative%20activities. (accessed 14 June 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Сочинська-Сибірцева, І. (2021). ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (18), 73-77. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.13
Розділ
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика