ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Ключові слова: регіональний розвиток, стратегія, фонд, регіональна політика, територіальні громади, інвестиційні проєкти

Анотація

Статтю присвячено дослідженню практики функціонування Державного фонду регіонального розвитку. Обґрунтовано Державну стратегію регіонального розвитку України на період 2021–2027 рр. та ресурси для фінансової підтримки її реалізації. Узагальнено законодавчі принципи функціонування Державного фонду регіонального розвитку в Бюджетному кодексі України. Здійснено аналіз обсягів фінансових ресурсів Фонду регіонального розвитку в Україні на 2015–2020 рр. Установлено, що з кожним роком обсяг Фонду збільшується, але не досягає своєї нормативної величини, тобто 1% від обсягу загального фонду державного бюджету України. Розглянуто тенденції та динаміку фактичного використання коштів Державного фонду регіонального розвитку під час фінансування інвестиційних проєктів за період 2015–2020 рр. Висвітлено недоліки у функціонуванні Державного фонду регіонального розвитку, які зменшують ефективність реалізації регіональної політики в Україні. Запропоновано практичні шляхи та напрями вдосконалення діяльності Державного фонду регіонального розвитку в Україні у сфері реалізації інвестиційних проєктів.

Посилання

Бойцун Н.Є. Проблеми трансформації економіки України : збірник наукових праць / відп. ред. Н.Є. Бойцун. Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. 212 с.

Безверхнюк Т.М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади : монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. 320 c.

Геєць В.М., Александрова В.П. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія. Київ : Фенікс, 2003. С. 961–986.

Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : Софія-A, 2013. 160 с.

Данилишин Б.М., Невелєв О.М. Сталий розвиток регіону: Стратегічні напрями та механізми. Київ : НДІСЕП, 2001. 95 с.

Луніна І.О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11(636). С. 61–75.

Трещов М.М. Фонди регіонального розвитку: європейський досвід та необхідність його впровадження в Україні. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 39. С. 420–426. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_53.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f3/40c/c1e/5f340cc1e0f9e216385973.doc.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/conv#n507.

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку : Рішення Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-1. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf.

Кашевський В., Ігнатенко О. Підготовка проєктів до Державного фонду регіонального розвитку : практичний посібник. Київ, 2020. C. 42. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/709/Practychny-Posibnyk-DFRR.pdf.

Державна казначейська служба України : офіц. сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua.

Шевченко О.В., Бахур Н.В. Удосконалення функціонування Державного фонду регіонального розвитку : аналітична записка. 2020. С. 7. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/dfrr.pdf.

Cофій О. Державний фонд регіонального розвитку: механізм/процедури підготовки та відбору проєктів регіонального розвитку : практичний посібник. Львів, 2016. 53 с. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/DFRR-web.pdf.

Звіт про огляд видатків бюджету у сфері регіонального розвитку в частині реалізації програм і проєктів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ZVIT-pro-oglyad-vidatkiv-byudzhetu.pdf.

Міністерство розвитку громад та територій України: бюджетна програма «Державний фонд регіонального розвитку» : офіц. сайт. URL: https://new.dfrr.minregion.gov.ua/.

Деякі питання державного фонду регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text.

Boitsun N.E. (1999) Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of transformation of economy of Ukraine] Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, P. 212.

Bezverkhniuk, T.M. (2009) Resursne zabezpechennia rehionalnoho upravlinnia: teoretyko-metodolohichni zasady: monohrafiia [Resource provision of regional management: theoretical and methodological principles], Odessa: ORIDU NADU, P. 320.

Heiets, V.M. (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Ukrainian economy: long-term development strategy and policy]. Kyiv: In-t ekonomichnoho prohnozuvannia Feniks. (in Ukrainian)

Hanushchak, Yu. (2003), Reforma terytorialnoi orhanizatsii vlady [Reform of the territorial organization of power], Swiss-Ukrainian project "Support to Decentralization in Ukraine - DESPRO", TOV «Sofiia-A», Kyiv, Ukraine, P. 160.

Danylyshyn, B.M. (2001) Stalyi rozvytok rehionu: stratehichni napriamy i mekhanizmy [Sustainable development of the region: strategic directions and mechanisms], Kyiv, Ukraine, P. 95.

Lunina, I.O. (2014) Biudzhetna detsentralizatsiia: tsili ta napriamy reform [Budget decentralization: goals and directions of reforms]. Ekonomika Ukrainy, vol. 11 (636), pp. 61-75.

Treshchov M.М. (2014) Fondy rehionalnoho rozvytku: yevropeiskyi dosvid ta neobkhidnist yoho vprovadzhennia v Ukraini [Funds of regional development: European experience and necessity of its implementation in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia (electronic journal), no. 39, pp. 420–426. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_53 (accessed 01 June 2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f3/40c/c1e/5f340cc1e0f9e216385973.doc (accessed 01 June 2021).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 50–51. P. 572. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/conv#n507 (accessed 01 June 2021).

Zvit pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia koshtiv derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [Report on the Results of the Audit of the Efficiency of use of Funds of the State Regional Development Fund]. Kyiv, 2019. Available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf (accessed 01 June 2021).

Kashevskyi V., Ihnatenko O. (2020) Pidhotovka proiektiv do derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [Preparation of projects for the state fund of regional development]. Kyiv, Ukraine, P. 42. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/709/Practychny-Posibnyk-DFRR.pdf (accessed 02 June 2021).

Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy [The State Treasury Service of Ukraine]. Available at: https://www.treasury.gov.ua (accessed 02 June 2021).

Shevchenko, O.V. and Bakhur, N.V. (2020) Udoskonalennia funktsionuvannia Derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [Improving the functioning of the State Fund for Regional Development], Analytical note, Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, P. 7. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/dfrr.pdf (accessed 02 June 2021).

Cofii O. (2016) Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku: mekhanizm / protsedury pidhotovky ta vidboru proiektiv rehionalnoho rozvytku [State Fund for Regional Development: Mechanism / procedures for preparation and selection of regional development projects]. Lviv, Ukraine, P. 53. Available at: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/DFRR-web.pdf (accessed 02 June 2021).

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. Zvit pro ohliad vydatkiv biudzhetu u sferi rehionalnoho rozvytku v chastyni realizatsii prohram i proiektiv rehionalnoho rozvytku za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [Report on the review of budget expenditures in the field of regional development in terms of implementation of regional development programs and projects at the expense of the state fund for regional development]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ZVIT-pro-oglyad-vidatkiv-byudzhetu.pdf (accessed 02 June 2021).

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: biudzhetna prohrama «Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku» [Budget program “State Fund for Regional Development”]. Available at: https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ (accessed: 02 June 2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Postanova «Pro deiaki pytannia derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» vid 18 bereznia 2015 r №196 [Some issues of the state fund of regional development]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text (accessed: 02 June 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Ватаманюк-Зелінська, У., Жовтяк, К., & Вацяк, Д. (2021). ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ. Підприємництво та інновації, (18), 78-84. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.14
Розділ
Гроші, фінанси і кредит