ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • О.А. Корнелюк Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-6620-1073
  • В.В. Матюшок Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: транскордонне співробітництво, стратегія транскордонного співробітництва, євроінтеграція, активізація транскордонного співробітництва, соціально-економічний розвиток регіону, транскордонна програма, транскордонний проєкт

Анотація

Участь регіонів України в транскордонному співробітництві сприяє прискоренню євроінтеграційних процесів України та є ефективним інструментом досягнення Цілей сталого розвитку. Важлива роль у розвитку транскордонного співробітництва належить створенню і реалізації програм сусідства. Зокрема, це стало одним з ефективних способів залучення фінансів ЄС. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України свідчить про недостатнє використання ними потенціалу транскордонної співпраці, у зв’язку з чим постає необхідність активізації транскордонного співробітництва. Необхідною умовою досягнення перспектив сталого просторового розвитку регіонів є розроблення ефективної стратегії транскордонного співробітництва. Поширення пандемії також сформувало потребу в удосконаленні існуючого механізму співпраці.

Посилання

Корнелюк О.А. Стратегічні напрями активізації транскордонного співробітництва міських поселень в умовах євроінтеграції. Інтелект XXI. 2019. № 3. С. 9–15. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_3/1.pdf.

Корнелюк О.А., Завадська Ю.І., Чапко Р.В. Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі. Інноваційна економіка. 2021. № 3–4. С. 12–18. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/763.

Офіційний сайт Програми транскордонного співробітництва ЄІСП «Басейн Чорного моря 2014–2020». URL: http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/.

Офіційний сайт Програми транскордонного співробітництва ЄІСП «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020». URL: https://www.pbu2020.eu/ua.

Офіційний сайт Програми транскордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014–2020». URL: http://www.huskroua-cbc.net/ua/.

Павліха Н.В., Корнелюк О.А. Активізація транскордонного співробітництва міських поселень : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 212 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18484.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки» від 14 квітня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-%D0%BF#Text.

Химинець В.В., Головка А.А., Мірус О.І. Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку : аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2021. 47 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_13_2021.pdf.

Korneliuk O.A. (2019) Stratehichni napriamy aktyvizatsii transkordonnoho spivrobitnytstva miskykh poselen v umovakh yevrointehratsii [Strategic directions of intensification of cross-border cooperation of urban settlements in the conditions of European integration]. Intelekt XXI. № 3. S. 9-15. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_3/1.pdf.

Korneliuk O.A., Zavadska Yu.I., Chapko R.V. (2021) Formy realizatsii transkordonnoho spivrobitnytstva v Yevropeiskomu Soiuzi [Forms of implementation of cross-border cooperation in the European Union]. Naukovyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika» [Onlainovyi resurs]. № 3-4. S. 12-18. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/763.

Ofitsiinyi sait Prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva YeISP Basein Chornoho moria 2014–2020 [Official website of the ENPI Cross-Border Cooperation Program Black Sea Basin 2014–2020]. Available at: http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/.

Ofitsiinyi sait Prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva YeISP Polshcha–Bilorus–Ukraina 2014–2020 [Official website of the ENPI Cross-Border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020]. Available at: https://www.pbu2020.eu/ua.

Ofitsiinyi sait Prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva YeISP Uhorshchyna-Slovachchyna-Rumuniia-Ukraina 2014–2020 [Official site of the ENPI Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Cross-Border Cooperation Program 2014-2020]. Available at: http://www.huskroua-cbc.net/ua/.

Pavlikha N.V., Korneliuk O.A. (2019) Aktyvizatsiia transkordonnoho spivrobitnytstva miskykh poselen : monohrafiia [Activation of cross-border cooperation of urban settlements: monograph] / Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. Lutsk: Vezha-Druk,. 212 s. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18484.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2021-2027 roky» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State program for the development of cross-border cooperation for 2021-2027"] vid 14 kvitnia 2021 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-%D0%BF#Text.

Khymynets V.V., Holovka A.A., Mirus O.I. (2021) Transkordonne spivrobitnytstvo yak instrument mistsevoho ta rehionalnoho rozvytku [Cross-border cooperation as a tool for local and regional development]: analit. dop. Kyiv: NISD,. 47 s. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_13_2021.pdf.

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Корнелюк, О., & Матюшок, В. (2021). ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (20), 18-24. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини