РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • І.П. Скороход Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  • Є.С. Зозуля Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, національні інвестиції, інвестиційний потенціал

Анотація

У статті проаналізований обсяг іноземного інвестування в економіку України та визначені найбільші іноземні інвестори. Визначені обсяги іноземного інвестування окремих галузей національної економіки та найбільш привабливі галузі для іноземних інвесторів. Систематизовані основні проблеми, що перешкоджають залученню іноземних та національних інвестицій в економіку України, та запропоновані шляхи їх подолання. На сучасному етапі, в умовах структурної перебудови економіки України, активізація інвестиційної діяльності набуває особливого значення. Незважаючи на незначні позитивні зрушення процесу інвестиційної діяльності в Україні, інвестиційний клімат країни залишається досить несприятливим для капіталовкладень. Саме тому залишаються актуальними питання підвищення інвестиційної привабливості країни.

Посилання

Барановський О.І., Туриянська М.М. Залучення інвестицій: питання теорії та практики. Донецьк, 1999. 276 с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2004. 656 с.

Непран А.В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні. Фінанси України. 2016. № 9. С. 111–128.

Юхновський І.В. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування. Український соціум. 2010. № 2. С. 159–171.

Пилипенко Н.М. Формування і реалізація інвестиційного потенціалу як пріоритет інвестиційної політики в умовах зниження інвестиційної активності. Технологии ХХІ века : сборник тезисов по материалам 21-й Международной научной конференции : в 3 ч. (8–10 сентября 2015 года). Сумы : СНАУ, 2015. Ч. 2. C. 48–50.

Крамаренко К.М. Сучасні підходи до формування і використання інвестиційного потенціалу країни. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 59–61.

Шамота Г.М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/26.pdf (дата звернення: 02.09.2021).

Олійник Д.І. Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності в Україні : монографія. Одеса, 2005. 412 с.

Рейтинги и показатели благоприятности условий ведения бизнеса / Всемирный банк. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (дата звернення: 15.02.2021).

Investors’ moods in the 1st half of 2018. EBA Investment Attractiveness Index. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/EBA-Investment-Attrativeness-Index-1H2018.pdf (дата звернення: 15.02.2021).

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.02.2021).

Статистичні дані // Офіційний сайт НБУ України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 (дата звернення: 02.09.2021).

Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 224 с.

Бусарєва Т.Г. Методика оцінки національного інвестиційного клімату. Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука. 2011. № 20. С. 44–45.

Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 272 с.

Baranovsky O.I., Turiyanska M.M. (1999) Zaluchennya investytsiy: pytannya teoriyi ta praktyky [Attracting investment: issues of theory and practice]. Donetsk: Astro PP. (in Ukrainian)

Blank I.A. (2004) Finansovyj menedzhment: uchebnyj kurs. [Financial management: training course]. Kiev: Elga ; Nika Center. (in Russian)

Nepran A.V. (2016) Formuvannya ta vykorystannya finansovoho potentsialu investytsiynoyi diyal’nosti v Ukrayini [Formation and use of financial potential of investment activity in Ukraine]. Finance of Ukraine, no. 9, pp. 111–128.

Yukhnovsky I.V. (2010) Sutnist’ ta struktura innovatsiyno-investytsiynoho potentsialu ekonomiky: osnovni pidkhody ta napryamy formuvannya. [The essence and structure of innovation and investment potential of the economy: the main approaches and directions of formation]. Ukrainian society, pp. 159–171.

Pilipenko N.M. (2015) Formuvannya i realizatsiya investytsiynoho potentsialu yak priorytet investytsiynoyi polityky v umovakh znyzhennya investytsiynoyi aktyvnosti [Formation and realization of investment potential as a priority of investment policy in the conditions of decrease in investment activity]. Proceedings of the 21st International Scientific Conference (Ukraine, SNAU, at 3 o’clock September 8–10, 2015). Sumy: Technologies of the XXI century, рр. 48–50.

Kramarenko K.M. (2017). Suchasni pidkhody do formuvannya i vykorystannya investytsiynoho potentsialu krayiny [Modern approaches to the formation and use of investment potential of the country]. Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 27, no. 1, pp. 59–61.

Chamotte G.M. (2015) Osoblyvosti investytsiynoho potentsialu Ukrayiny na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky [Features of investment potential of Ukraine at the present stage of economic development]. Efficient economy (electronic journal), no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/26.pdf (accessed 02 September 2021).

Oliynyk D.I. (2005) Resursne zabezpechennya investytsiynoyi diyal’nosti v Ukrayini: monohrafiya [Resource support of investment activity in Ukraine]. Odesa. (in Ukrainian)

Rejtingi i pokazateli blagopriyatnosti uslovij vedeniya biznesa [Doing business ratings and indicators]. The World Bank (electronic resources). Available at: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (accessed 15 September 2021).

Investors’ moods in the 1st half of 2018. EBA Investment Attractiveness Index. Available at https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/EBA-Investment-Attrativeness-Index-1H2018.pdf (accessed 15 September 2021).

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komiteta statystyky Ukrayiny. Available at http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 21 February 2021).

Ofitsiynyy sayt NBU Ukrayiny. Statystychni dani. Available at https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 (accessed 2 September 2021).

Popkov V.P., Semenov V.P. (2001) Organizaciya i finansirovanie investicij [Organization and financing of investments]. Piter: SPb. (in Russian)

Busareva T.G. (2011) Metodyka otsinky natsional’noho investytsiynoho klimatu. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Methods for assessing the national investment climate. Investments: practice and experience]. Economics, no. 20, pp. 70–76.

Sazonets I.L., Fedorova V.A. (2007) Investuvannya: mizhnarodnyy aspekt: navchal’nyy posibnyk [Investing: International Aspect: A Study Guide]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Скороход, І., & Зозуля, Є. (2021). РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (20), 25-32. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.3
Розділ
Економіка та управління національним господарством