ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ У СЕРЕДОВИЩІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Ключові слова: франчайзингові мережі, роялті, франшиза, мале підприємництво, інституційне середовище, кореляційний аналіз

Анотація

У статті досліджено проблеми, які стоять на заваді поширення франчайзингових мереж як перспективної форми ведення підприємницької діяльності суб’єктами малого та середнього бізнесу в Україні, їхній взаємний вплив. Виявлено основні тенденції, які визначають перспективи розвитку вітчизняного механізму франчайзингу в новій економіці, та чинники, які сприяють розвитку франчайзингових мереж. Проведений автором у межах дослідження мережевої взаємодії підприємницьких структур кореляційний аналіз дав змогу виявити закономірності розвитку малого бізнесу з використанням франчайзингу. Отримані за допомогою регресійного аналізу тренди дають змогу отримати прогнозне значення показників кількості малих підприємств та франчайзингових мереж і встановити їх взаємозв’язок.

Посилання

Малий та середній бізнес в Україні дає 55% ВВП. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576-maliy-ta-seredniy-biznes-v-ukrajini-daye-55-vvp-kabmin.html (дата звернення: 16.08.2021).

Григоренко Т.М. Класифікація франчайзингових мереж у роздрібній торгівлі. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 114–119. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1487341762.pdf (дата звернення: 11.01.2020).

Danylovych-Kropyvnytska M., Trevogo О., Shvetsova M. Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph / scientific edited by M.Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia : VUZF Publishing House «St.Grigorii Bogoslov», 2020. Vol. 2. P. 240–248.

Danylovych-Kropyvnytska M., Trevogo О., Kantsir І. Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. M. Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. V. Riashchenko, Dr.paed. N. Linde. 2ndedition. Riga : Institute of Economics of Latvian Academy of Science, 2020. P. 355–364.

Франчайзинг и лучшие франшизы в Украине в 2021 году. URL: https://inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-franshizy-v-ukraine-v-2019-po-versii-inventure (дата звернення: 18.08.2021).

Ринок франчайзингу: Україна, світ і сучасні виклики. URL: https://business.rayon.in.ua/topics/388143-rinok-franchaizingu-ukrayina-svit-i-suchasni-vikliki (дата звернення: 18.08.2021).

Офіційний сайт Franchise Group: Каталог франшиз. URL: https://franchisegroup.com.ua/ru/catalog-franchise/ (дата звернення: 16.08.2021).

Полный каталог франшиз 2019 года. URL: https://franch.biz/catalog-franshiz/ (дата звернення: 21.08.2021).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/arh_kp_reg_u.htm (дата звернення: 28.08.2021).

Статистичний щорічник України за 2007 рік. Київ : Консультант, 2008. 571 с.

Malyj ta serednij biznes v Ukrajini daje 55% VVP. [Small and medium business in Ukraine accounts for 55% of GDP] Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576-maliy-ta-seredniy-biznes-v-ukrajini-daye-55-vvp-kabmin.html (accessed 2 September 2021)

Ghryghorenko T.M. (2016) Klasyfikacija franchajzynghovykh merezh u rozdribnij torghivli [Classification of franchise networks in retail trade] Problemy ekonomiky (electronic journal), no. 4, pp. 114-119. Available at: http://oaji.net/articles/2017/728-1487341762.pdf (accessed 3 September 2021).

Danylovych-Kropyvnytska M., Trevogo О., Shvetsova M. (2020) Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges. Sofia: VUZF Publishing House “St.Grigorii Bogoslov”, Vol. 2, pp. 240-248.

Danylovych-Kropyvnytska M., Trevogo О., Kantsir І. (2020) Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Science, pp. 355-364.

Franchajzyngh y luchshye franshyzu v Ukrayne v 2021 ghodu. [Franchising and the best franchises in Ukraine in 2021] Available at:https://inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-franshizy-v-ukraine-v-2019-po-versii-inventure (accessed 5 September 2021).

Rynok franchajzynghu: Ukrajina, svit i suchasni vyklyky [Franchising market: Ukraine, the world and modern challenges] Available at:https://business.rayon.in.ua/topics/388143-rinok-franchaizingu-ukrayina-svit-i-suchasni-vikliki (accessed 6 September 2021).

Oficijnyj sajt Franchise Group: Katalogh franshyz [Official site of Franchise Group: Catalog of franchises] Available at: https://franchisegroup.com.ua/ru/catalog-franchise/ (accessed 12 September 2021).

Polnuj katalogh franshyz 2019 ghoda [Full catalog of franchises of 2019] Available at: https://franch.biz/catalog-franshiz/ (accessed 6 September 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine] Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/arh_kp_reg_u.htm (accessed 6 September 2021).

Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2007 rik (2008) [Statistical Yearbook of Ukraine for 2007] Kyiv: Konsuljtant.

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Данилович-Кропивницька, М. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ У СЕРЕДОВИЩІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (20), 33-43. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.4
Розділ
Економіка та управління підприємствами