ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  • Н.Є. Каличева Український державний університет залізничного транспорту https://orcid.org/0000-0003-3523-1071
  • В.В. Масан Український державний університет залізничного транспорту
  • О.Е. Сафронов Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: підприємства залізничного транспорту, інформаційні технології, хмарні сервіси, конкурентоспроможність, ефективність, управління, оптимізація витрат

Анотація

Підприємства сфери транспорту є основою забезпечення ефективності всього виробничого комплексу країни. Від перспектив їхнього розвитку залежить успішне функціонування народногосподарського комплексу держави. У дослідженні зазначено, що забезпечення ефективного конкурентного розвитку в сучасному світі неможливе без використання новітніх інформаційних технологій. Одним із таких заходів є застосування хмарних технологій. Хмарні технології – це засоби збереження та доступу до даних шляхом використання системи Інтернет. Вони необхідні для вирішення значної кількості проблем, пов'язаних з оптимізацією функціонування та конкурентоспроможністю підприємств залізничного транспорту. У статті розкрито переваги та недоліки використання на підприємствах залізничного транспорту сучасних інформаційних технологій. Розглянуто основні вимоги до хмарних сервісів для сфери транспорту.

Посилання

Головкова Л.С., Ляшко Д.Ю. Тенденції та фактори впливу на процес залізничних перевезень в Україні. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 8. С. 26–31.

Дикань В.Л., Обруч Г.В. Управління реалізацією спільних інвестиційних проєктів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 9–21.

Компаниец В.В. Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 197–200.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175–181.

Січкаренко К.О. Вплив цифровізації економіки на розвиток транспортної галузі. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38–1. С. 76–79.

Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку / І.В. Токмакова та ін. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125–134.

Каличева Н.Є. Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / за заг. ред. Л.Л. Калініченко. Харків : ТОВ «У справі», 2017. С. 201–210.

Бараш Ю.С., Чаркіна. Т.Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень : монографія. Дніпро : ДНУЗТ, 2015. 184 с.

П’ять ключових технологій для цифрової трансформації в логістиці. URL: https://www.everest.ua/pyat-klyuchovyh-tehnologij-dlya-czyfrovoyi-transformacziyi-v-logistyczi (дата звернення: 22.09.2021).

Каличева Н.Є. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (методологічні аспекти) : монографія. Харків : УкрДУЗТ, 2019. 391с.

Holovkova L.S., Liashko D.Iu. (2017). Tendentsii ta faktory vplyvu na protses zaliznychnykh perevezen v Ukraini. [Trends and factors influencing the process of railway transportation in Ukraine]. Market infrastructure, vol. 8, pp 26-31.

Dykan V.L., Obruch H.V. (2020). Upravlinnia realizatsiieiu spilnykh investytsiinykh proektiv za uchastiu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu v umovakh tsyfrovizatsii. [Management of implementation of joint investment projects with the participation of railway transport enterprises in the conditions of digitalization]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no 69, pp. 9-21.

Kompanyets V.V. (2018). Kontseptualnыi analyz perspektyv tsyfrovyzatsyy эkonomyky y zheleznodorozhnoho transporta. [Conceptual analysis of prospects for digitalization of the economy and railway transport]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no. 62, pp. 197–200.

Ovchynnikova V.O., Toropova V.I. (2019). Rozvytok pidpryiemstv zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh tsyfrovizatsii. [Development of Ukrainian railway transport enterprises in the conditions of digitalization]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no.68, pp. 175–181.

Sichkarenko K.O. (2019). Vplyv tsyfrovizatsii ekonomiky na rozvytok transportnoi haluzi. [The impact of digitalization of the economy on the development of the transport industry]. Black Sea Economic Studies, vol, 38-1, pp. 76-79.

Tokmakova I.V., Cherednychenko O.Iu., Voitov I.M., Palamarchuk Ya.S. (2019). Tsyfrova transformatsiia zaliznychnoho transportu yak faktor yoho innovatsiinoho rozvytku. [Digital transformation of railway transport as a factor of its innovative development]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no. 68, pp. 125–134.

Kalycheva N.Ye. (2017). Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na efektyvnist funktsionuvannia vitchyznianoi transportno-lohistychnoi systemy v suchasnykh umovakh. Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii: monohrafiia. [Influence of information technologies on the efficiency of the domestic transport and logistics system in modern conditions. Actual problems and directions of development of potential of social and economic systems in the conditions of competition: monograph]. Kharkiv: FOP Panov AM Published. LLC "In the case" (in Ukrainian)

Barash Ju.S., Charkina. T.Ju. (2015) Upravlinnja konkurentospromozhnistju zaliznychnykh pasazhyrsjkykh perevezenj: monoghrafija [Vanaging Competitiveness of Rail Passenger Transportation a monograph]. Dnipropetrovsjk: Dnepropetrovsk National University of Railway Transport(in Ukrainian)

Piat kliuchovykh tekhnolohii dlia tsyfrovoi transformatsii v lohistytsi. [Five key technologies for digital transformation in logistics]. Available at: https://www.everest.ua/pyat-klyuchovyh-tehnologij-dlya-czyfrovoyi-transformacziyi-v-logistyczi ( accessed 22 September 2021 )

Kalycheva N.Je. (2019) Zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstv zaliznychnogho transportu (metodologhichni aspekty): monoghrafija. [Ensuring competitiveness of railway enterprises (methodological aspects): a monograph]. Kharkiv: Ukrainian State University of Railway Transport. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Каличева, Н., Масан, В., & Сафронов, О. (2021). ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ . Підприємництво та інновації, (20), 51-55. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами