ОЦІНКА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДІЄВІСТЬ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т.А. Смирнова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: цифрові комунікації, підприємство, вебаналітика, фактори, показники, інтернет-комунікації, система, інформація

Анотація

У сучасній ринковій економіці комунікації підприємства є основою стійких трансакційних відносин. Визначення факторів, що впливають на дієвість інтернет-комунікацій, і ефективне управління ними можуть створити умови для максимально ефективного використання інформації, що перебуває в розпорядженні підприємства, для досягнення його стратегії і поточних цілей, підвищення ринкової вартості підприємства й отримання конкурентних переваг в умовах динамічного ринкової середовища. У статті проаналізовано сучасний стан світових тенденцій у розвитку й використанні засобів інтернет-комунікацій у діяльності підприємств, а також виявлено фактори й показники, що впливають на дієвість інтернет-комунікацій за впливом на його джерела, та класифіковано інструменти інтернет-комунікацій за типом впливу на потенційного клієнта.

Посилання

Безшкура А.Ю. Глобальні мережеві структури як форма комунікацій в інноваційному бізнесі. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2013. С. 56–62.

Красноруцький О.О. Конкурентні аспекти формування комунікаційних стратегій в структурі комплексу маркетингу підприємств. Вісник Національного університету харчових технологій. 2014. № 1. С. 112–123.

Омельяненко Т.В. Ракурси інформаційної стратегії підприємства. Вчені записки. 2016. Вип. 12. С. 124–130.

Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / пер. с англ. С.Г. Божук. Санкт-Петербург : Питер, 2016. 864 с.

Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль / пер. с англ. М.В. Бугаев. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 887 с.

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетинговые коммуникации: современная теория и практика : монография. Киев : КНЕУ, 2015. 408 с.

Головкіна Н.В. Теоретична спадщина сучасних маркетингових комунікацій. Маркетинг в Україні. 2012. № 3. С. 55–62.

Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики : монография. Харьков : РИО ХГЭУ, 2015. 246 с.

Карпенко Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2015. 278 с.

Bezshkura A.Yu. (2013) Hlobalni merezhevi struktury yak forma komunikatsii v innovatsiinomu biznesi [Global network structures as a form of communication in innovative business]. State and Regions: Research and Production Journal, pp. 56–62.

Krasnorutskyi O.O. (2014) Konkurentni aspekty formuvannia komunikatsiinykh stratehii v strukturi kompleksu marketynhu pidpryiemstv [Competitive aspects of the formation of communication strategies in the structure of the marketing complex of enterprises]. Visnyk of National University of Food Technology, no. 1, pp. 112–123.

Omelianenko T.V. (2016) Rakursy informatsiinoi stratehii pidpryiemstva [Foreshortenings of information strategy of the enterprise]. Vcheni zapysky, vol. 12, pp. 124–130.

Burnett J. (2016) Marketingovyie kommunikatsii: integrirovannyiy podhod [Marketing Communications: An Integrated Approach]. St. Petersburg: Piter (in Russian).

Kotler F. Marketing (2011) Menedzhment: analiz, planirovanie, vnedrenie [Management: analysis, planning, implementation] St. Petersburg: Piter (in Russian).

Pavlenko A.F., Voichak A.V., Prymak T.O. Marketynhovie kommunykatsyy: sovremennaia teoryia y praktyka [Marketing communications: modern theory and practice]. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).

Holovkina N.V. (2012) Teoretychna spadshchyna suchasnykh marketynhovykh komunikatsii [Theoretical heritage of modern marketing communications]. Marketing in Ukraine, no. 13, pp. 55–62.

Ivanov Yu.B. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah formirovaniya ryinochnoy ekonomiki [Competitiveness of the enterprise in the conditions of formation of market economy]. Kharkov: RIO HGEU (in Ukrainian).

Karpenko N.V. Kompleks marketynhovykh komunikatsii u stratehichnomu upravlinni marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Complex of marketing communications in strategic management of marketing activity of the enterprise]. Poltava: PUET (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Смирнова, Т. (2021). ОЦІНКА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДІЄВІСТЬ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (20), 56-61. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами