СУЧАСНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • O.М. Гopбaчoвa Нaціoнaльний aвіaційний yнівеpcитет
  • Ю.А. Заяць Нaціoнaльний aвіaційний yнівеpcитет
Ключові слова: фондовий ринок, інвестиції, фінансові інструменти, цінні папери, дивіденди, бізнес, опціони, ф’ючерси

Анотація

Фондовий ринок у кожній країні є індикатором розвитку інвестиційних процесів та проведення ринкових реформ, які забезпечують стійкий розвиток національної економіки. Сьогодні виділяють кілька напрямів діяльності, у яких фондовий ринок відіграє важливу роль. Як уже було згадано, одним із таких напрямів є інвестиції, адже інвестори, купуючи фінансові інструменти, безпосередньо забезпечують перелив своїх заощаджень у реальний сектор економіки, а це, своєю чергою, сприяє підвищенню продуктивності праці та впровадженню інноваційних технологій, які є необхідними на шляху економічного зростання. На жаль, сьогодні фондовий ринок в Україні перебуває на етапі становлення та відповідно до цього не функціонує належним чином. Основними проблемами його розвитку є дуже малі обсяги продажу цінних паперів, використання цінних паперів для того, аби не сплачувати податки, слабкий захист інвесторів тощо.

Посилання

Алєйнікова Н.М. Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. 2016. Т. 21. Вип. 4(46). C.144−149.

Боровік Л.В. Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Фінансовий простір. 2020. № 1(37). С. 8–15.

Васильєв О.В. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи. Економіка розвитку. 2016. № 4(80). С. 16–22.

Джусов О.А., Коротун А.С., Поворозник В.О. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи. Економічний простір. 2012 № 32. С. 99–108.

Кутузова М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища. Молодий вчений. 2016. № 3(30). С. 115–118.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 26.09.2021).

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2019 р. URL: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10666647 (дата звернення: 26.09.2021).

Aleinikova N.M. (2016) Funktsionuvannia fondovoho rynku Ukrainy v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti finansovoho seredovyshcha [Functioning of the stock market of Ukraine in the conditions of economic instability of the financial environment]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnikova, vol. 21, no. 4 (46), pp.144−149.

Borovik, L.V. (2020) Innovatsii – osnovnyi metod aktyvizatsii investytsiinykh protsesiv u silskomu hospodarstvi [Innovation is the main method of intensifying investment processes in agriculture]. Finansovyy prostir, vol. 1, no. 37, pp.8-15.

Vasyliev O.V. (2016) Suchasni transformatsii infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy ta Yevropy [Modern transformations of stock market infrastructure of Ukraine and Europe]. Ekonomika rozvytku, vol. 4, no. 80, pp. 16-22.

Dzhusov O.A. Korotun A.S., Povoroznik V.O. (2012) Fondovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan, problemy rozvytku ta perspektyvy [Stock Market of Ukraine: Current State, Problems and Prospects of Development]. Ekonomichnyy prostir, vol. 32. pp. 99-108.

Kutuzova M. (2016) Fondovyi rynok Ukrainy v umovakh nestabilnosti svitovoho finansovoho seredovyshcha [The stock market of Ukraine in the conditions of instability of the world financial environment]. Molodyi vchenyi, vol. 3, no. 30, pp. 115—118.

Verkhovna Rada Ukrainy (2006), Zakon Ukrainy "Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky" [On capital markets and the organized commodity markets]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (accessed 26 September 2021).

Richnyi zvit Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku za 2019 [Annual Report of the National Securities and Stock Market Commission for 2019]. URL : https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10666647. (accessed 26 September 2021).

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
ГopбaчoвaO., & Заяць, Ю. (2021). СУЧАСНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Підприємництво та інновації, (20), 62-66. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.8
Розділ
Гроші, фінанси і кредит