ЕВОЛЮЦІЯ РИНКІВ ПРАЦІ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ І НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Т.Г. Васильців Державний університет «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» http://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Р.Л. Лупак Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
  • О.О. Левицька Державний університет «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» http://orcid.org/0000-0001-8174-9918
Ключові слова: ринки праці, структурні характеристики, якісні перетворення, моделі розвитку, економічні системи, суспільний прогрес, суспільно-політичні потрясіння

Анотація

Обґрунтовано ідею кругових взаємозв’язків функціонування та еволюції ринку праці і соціально-економічного зростання. Розглянуто процеси якісних перетворень ринків праці у координатах моделей деіндустріалізації, постіндустріалізації, реіндустріалізації, неоіндустріалізації, а також таких сучасних трендів, як цифровізація і технологізація. Виявлено невідповідності і застарілість багатьох концепцій, моделей і парадигм економіки сучасним умовам існування суспільства, котрі розвиваються одночасно у двох напрямах – технологічного прогресу і макроекономічного зростання, з одного боку, та посилення нестабільності, макроекономічних криз та суспільно-політичних шоків, з іншого боку. У цьому контексті ідентифіковано інструменти політики стабілізації і відновлення економіки через реалізацію нового потенціалу ринку праці, у тому числі забезпечення його резилентності і конкурентоспроможності.

Посилання

Богдан Т. Післявоєнна відбудова: уроки з досвіду Балкан. URL : https://biz.censor.net/columns/3330248/pislyavoyenna_vidbudova_uroky_z_dosvidu_balkan (дата звернення: 10.04.2022).

Васильців Т. Г., Левицька О. О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. № 2. С. 153–162.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Волошин В. І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України. Економіка України. 2021. № 2. С. 32–51.

«Гібридна війна» Росії на Балканах: провал «малоросійського» сценарію. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2115578-gibridna-vijna-rosii-na-balkanah-proval-malorosijskogo-scenariu.html (дата звернення: 12.04.2022).

5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України. URL : https://lb.ua/economics/2022/04/13/513199_5_istoriy_ ekonomichnogo_uspihu_pislya.html (дата звернення: 15.04.2022).

Історія міжнародних криз. Центр економічного аналізу та експертизи. URL : https://wvw.assessor.ru/forum/index.php?t=788 (дата звернення: 22.02.2022).

Квасній Л. Г., Волошанська А. В. Переваги та недоліки процесу деіндустріалізації для світової економіки. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки. 2019. Вип. 57 (1). С. 67–78.

Колот А. М., Герасименко О. О. Концепт «Праця 4.0»: теоретико-прикладні засади формування та розвитку. Економіка і прогнозування. 2020. № 1. С. 7–31.

Панченко В., Резнікова Н. Операція деіндустріалізація, або Навіщо нам промисловий ренесанс. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/operaciya-deindustrializaciya-abo-navischo-nam-promisloviy-renesans-_.html (дата звернення: 18.04.2022).

Решетило В. П., Островський І. А. Неоіндустріалізації та її вплив на розвиток вітчизняної та міжнародної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18. Ч. 3. С. 21–25.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо. 2017. С. 359–368.

Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / за ред. Я. А. Жаліла. К. : НІСД, 2010. 72 с.

Територіальний розвиток і регіональна політика. Стимулювання розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації: бар’єри та механізми імплементації: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянська І.З. Львів : ІРД НАНУ. 2021. 155 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Червінська Л., Червінська Т., Якушик І., Галаченко О. Формування регіональної політики зайнятості в Україні. Економічні горизонти. 2021. № 1(16). С. 43–51.

Штань М. В. Державна політика неоіндустріалізації в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 34-38.

Як військові конфлікти впливають на економіку. URL : https://mind.ua/openmind/20173685-yak-vijskovi-konflikti-vplivayut-na-ekonomiku (дата звернення: 15.04.2022).

Гринкевич С. С., Лупак Р. Л., Васильків Ю. В. Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України. Бізнес Інформ. 2015. № 7. C. 67–72.

Levytska O., Mulska O. Emerging trends in the labour market of Ukraine in terms of global transformations. Perspectives: Journal on Economic Issues. 2018. № 2. P. 53–70.

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Levytska O., Mulska O. Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6. № 3. P. 149–170.

Semiv S., Berezivskiy Y., Baranyak I., Mulska O., Ivaniuk U. Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. № 2. Р. 160–181.

Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України. Київ : Центр Разумкова, 2021. 400 с.

Vasyltsiv T., Lupak R., Levytska O. Trends and characteristics of The migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy. Wieś i Rolnictwo. 2020. № 186 (1). P. 51–67.

Smart Specialisation – Strengthening Innovation in Europe’s regions. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2017/smart-specialisation-strengthening-innovation-in-europe-s-regions (дата звернення: 05.04.2022).

Васильців Т.Г., Іляш О.І., Лупак Р.Л. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС. Бизнес Інформ. 2018. № 12(491). С. 8–14.

Ilyash O, Hrynkevych S, Ilich L, Kozlovskyi S, Buhaichuk N. Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine. Montenegrin J Econ. 2020. № 16(3). pp. 93–108.

Bohdan T. (2022) Pislyavoyenna vidbudova: uroky z dosvidu Balkan [Postwar reconstruction: lessons from the Balkan experience]. Available at: https://biz.censor.net/columns/3330248/pislyavoyenna_vidbudova_uroky_z_dosvidu_balkan (accessed 10 April 2022).

Vasyltsiv T. H., Levytska O. O. (2020) Metodychni pidkhody do analizuvannya kreatyvnykh ta informatsiyno-znannyevykh chynnykiv u realizatsiyi modeli smart-spetsializatsiyi v rehionakh YES [Methodical approaches to the analysis of creative and information-knowledge factors in the implementation of the model of smart specialization in the EU regions]. Regional economy, no. 2, pp. 153–162.

Vasyltsiv T. H., Lupak R. L., Voloshyn V. I. (2021) Stratehichni imperatyvy derzhavnoyi polityky protydiyi hibrydnym zahrozam i zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Strategic imperatives of state policy to combat hybrid threats and ensure economic security of Ukraine]. Ukraine economy, no. 2, pp. 32–51.

«Hibrydna viyna» Rosiyi na Balkanakh: proval «malorosiysʹkoho» stsenariyu [Russia’s «hybrid war» in the Balkans: the failure of the «Little Russia» scenario] (2016). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2115578-gibridna-vijna-rosii-na-balkanah-proval-malorosijskogo-scenariu.html (accessed 12 April 2022).

5 istoriy ekonomichnoho uspikhu pislya viyny: svitovyy dosvid dlya Ukrayiny [5 stories of economic success after the war: world experience for Ukraine] (2022). Available at: https://lb.ua/economics/2022/04/13/513199_5 _istoriy_ ekonomichnogo_uspihu_pislya.html (accessed 15 April 2022).

Istoriya mizhnarodnykh kryz. Tsentr ekonomichnoho analizu ta ekspertyzy [History of international crises. Center for Economic Analysis and Expertise] (2021). Available at: https://wvw.assessor.ru/forum/index.php?t=788 (accessed 15 February 2022).

Kvasniy L. H., Voloshansʹka A. V. (2019) Perevahy ta nedoliky protsesu deindustrializatsiyi dlya svitovoyi ekonomiky [Advantages and disadvantages of the deindustrialization process for the world economy]. Scientific works of IAPM. Economic Sciences Series, vol. 57 (1), pp. 67–78.

Kolot A. M., Herasymenko O. O. (2020) Kontsept «Pratsya 4.0»: teoretyko-prykladni zasady formuvannya ta rozvytku [The concept of «Labor 4.0»: theoretical and applied principles of formation and development]. Economics and forecasting, no. 1, pp. 7–31.

Panchenko V., Reznikova N. (2016) Operatsiya deindustrializatsiya, abo Navishcho nam promyslovyy renesans [Operation deindustrialization, or Why do we need an industrial renaissance]. Available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/operaciya-deindustrializaciya-abo-navischo-nam-promisloviy-renesans-_.html (accessed 18 April 2022).

Reshetylo V. P., Ostrovsʹkyy I. A. (2018) Neoindustrializatsiyi ta yiyi vplyv na rozvytok vitchyznyanoyi ta mizhnarodnoyi ekonomiky [Neo-industrialization and its impact on the development of domestic and international economy]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 18, p. 3, pp. 21–25.

Horbulin V. P. (2017) Svitova hibrydna viyna: ukrayins’kyy front [World Hybrid War: Ukrainian Front]. Kharkiv: Folio. (in Ukrainian)

Zhalilo YA. A. (2010) Systemni vady rynku pratsi ta priorytety yoho reformuvannya [Systemic defects of the labor market and priorities for its reform]. Kyiv: NISD (in Ukrainian)

Storonyansʹka I. Z. (2021) Terytorialʹnyy rozvytok i rehionalna polityka. Stymulyuvannya rozvytku rehioniv na zasadakh smart-spetsializatsiyi: barʺyery ta mekhanizmy implementatsiyi [Territorial development and regional policy. Stimulating the development of regions on the basis of smart specialization: barriers and implementation mechanisms]. Lviv : IRD NANU (in Ukrainian)

Chervinsʹka L., Chervinsʹka T., Yakushyk I., Halachenko O. (2021) Formuvannya rehionalʹnoyi polityky zaynyatosti v Ukrayini [Formation of regional employment policy in Ukraine]. Economic horizons, no 1(16), pp. 43–51.

Shtanʹ M. V. (2017) Derzhavna polityka neoindustrializatsiyi v Ukrayini [State policy of neo-industrialization in Ukraine]. Investments: practice and experience, no. 9, pp. 34–38.

Yak viysʹkovi konflikty vplyvayutʹ na ekonomiku [How military conflicts affect the economy] (2017). Available at: https://mind.ua/openmind/20173685-yak-vijskovi-konflikti-vplivayut-na-ekonomiku (accessed 15 April 2022).

Hrynkevych S. S., Lupak R. L., Vasylʹkiv YU. V. (2015) Formuvannya systemy ta strukturuvannya instytutsiynoho zabezpechennya realizatsiyi derzhavnoyi polityky rozvytku i vykorystannya trudovoho potentsialu Ukrayiny [Formation of the system and structuring of institutional support for the implementation of state policy of development and use of labor potential of Ukraine]. Business Inform, no 7, pp. 67–72.

Levytska O., Mulska O. (2018) Emerging trends in the labour market of Ukraine in terms of global transformations. Perspectives: Journal on Economic Issues, no. 2, pp. 53–70.

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Levytska O., Mulska O. (2020) Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region. Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 3, pp. 149–170.

Semiv S., Berezivskiy Y., Baranyak I., Mulska O., Ivaniuk U. (2021) Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics, vol. 7, no 2, pp. 160–181.

Smart-infrastruktura u stalomu rozvytku mist: svitovyy dosvid ta perspektyvy Ukrayiny [Smart-infrastructure in sustainable urban development: world experience and prospects of Ukraine] (2021). Kyyiv : Tsentr Razumkova (in Ukrainian).

Vasyltsiv T., Lupak R., Levytska O. (2020) Trends and characteristics of The migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy. Wieś i Rolnictwo, no. 186 (1), pp. 51–67.

Smart Specialisation – Strengthening Innovation in Europeʺs regions (2017) [Smart Specialization – Strengthening Innovation in Europe’s regions] Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/ factsheets/2017/smart-specialisation-strengthening-innovation-in-europe-s-regions (accessed 05 April 2022).

Vasyltsiv T. H., Ilyash O. I., Lupak R. L. (2018) Problemy ta zasoby konverhentsiyi sotsialʹnoyi bezpeky v Ukrayini ta YES [Problems and means of convergence of social security in Ukraine and the EU]. Business Inform, no 12(491), pp. 8–14.

Ilyash O, Hrynkevych S, Ilich L, Kozlovskyi S, Buhaichuk N. (2020) Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine. Montenegrin J Econ, no. 16(3), pp. 93–108.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Васильців, Т., Лупак, Р., & Левицька, О. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ РИНКІВ ПРАЦІ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ І НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Підприємництво та інновації, (24), 7-16. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.1
Розділ
Економічна теорія та історія економічної думки