ДИСБАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН (РОЗВИТОК ТА ПРОГНОЗИ НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ)

  • Ю.А. Перегуда ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-1434-2509
  • М.М. Кривоберець ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5229-2672
Ключові слова: туристична галузь, інвестиції, державна підтримка, інвестиційні проекти, інституціональне підґрунтя

Анотація

Глобальні та кризові трансформації призводять до структурних та функціональних змін у туристичній системі, яка поєднує ресурсний потенціал, інфраструктуру, суб’єктів туристичної діяльності, інституційні структури та споживачів. Для України з її високим туристичним потенціалом розвиток туризму є вагомим фактором після кризового відновлення економіки. Подолання диспропорцій у функціонуванні туристичної системи, формування оптимальних бізнес-моделей її розвитку, підвищення стійкості та ефективності функціонування туристичних суб’єктів об’єктивно викликають потребу в інвестиціях. Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, що обумовлюють зацікавленість інвестора у фінансуванні проекту, в тому числі туристичного. Обґрунтовано сутність, детермінанти впливу та характерні особливості інвестиційної привабливості української туристичної системи. Інвестиційну привабливість туристичної системи пропонується розглядати як комплексну ознаку умов і переваг, що формують її здатність залучати інвестиційні ресурси на основі наявності їх потреб, унікального туристичного потенціалу, сприятливого середовища для забезпечення ефективного функціонування туристичної системи. системи та гарантування інвестору прибутку та зниження ризиків інвестування. У статті розглянуто основні передумови формування інвестиційної привабливості туристичної системи, які включають унікальні стратегічні можливості, формування сприятливого інституційного середовища для зацікавленого інвестора та системи гарантування очікуваного результату.

Посилання

Melnychenko S., Bosovska M., Okhrimenko A. The formation of a nation tourism brand of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2005. 7(2). P. 161-169.

Bokovets V., Moskvichova O., Hryhoruk I., Suprunenko S. The ways of Improving the Innovation Management in Ukraine Using the International Development. European Journal of Sustainable Development. 2020. #9(2). P. 203.

Anholt S. The Anholt GMI city brands index: how the world sees the world’s cities. Place Branding and Branding. 2006. 2(1). P. 18–31.

Anholt S. Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations. The Journal of Public Diplomacy. 2013. 2(1). P. 6–12.

Bloom Consulting. Bloom Consulting Country Brand Ranking. Tourism Edition. 2019–2020. URL: https://www.bloom-consulting.com/en/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf (дата звернення: 28.03.2022).

Boiko M., Mazaraki A. & Mykhailichenko G. National tourist brand: Priorities and formation resources. Economic Annals-XXI. 2013. 9–10(1). P. 42–46.

Nation Brands 2013. URL: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_2013.pdf (дата звернення: 28.03.2022).

Nation Brands 2014. Nation brands the annual report on nation brands. URL: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_report_2014_final_edition.pdf (дата звернення: 28.03.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 28.03.2022).

Державна служба статистики України. Статистична інформація. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.03.2022).

Melnychenko S., Bosovska M. & Okhrimenko A. (2005). The formation of a nation tourism brand of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, no. 7(2), pp. 161-169.

Bokovets V., Moskvichova O., Hryhoruk I. & Suprunenko S. (2020). The ways of Improving the Innovation Management in Ukraine Using the International Development. European Journal of Sustainable Development. 9(2). P. 203.

Anholt S. (2006). The Anholt GMI city brands index: how the world sees the world’s cities. Place Branding and Branding, no. 2(1), pp. 18–31.

Anholt S. (2013). Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations. The Journal of Public Diplomacy, no. 2(1), pp. 6–12.

Bloom Consulting (2020). Bloom Consulting Country Brand Ranking. Tourism Edition. 2019–2020. Available at: https://www.bloom-consulting.com/en/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf.

Boiko M., Mazaraki A. & Mykhailichenko G. (2013). National tourist brand: Priorities and formation resources. Economic Annals-XXI, no.9–10(1), pp. 42–46.

Nation Brands 2013 (2013). Available at: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_2013.pdf.

Nation Brands 2014 (2013). Nation brands the annual report on nation brands. Available at: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_report_2014_final_edition.pdf.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.03.2017 № 168-r. [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 16.03.2017 № 168-r.] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [In Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia. 2020. [State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. 2020]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [In Ukrainian].

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Перегуда, Ю., & Кривоберець, М. (2022). ДИСБАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН (РОЗВИТОК ТА ПРОГНОЗИ НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ). Підприємництво та інновації, (24), 17-22. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини