ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: металургійна промисловість, світова торгівля, світовий ринок, експорт, «зелений курс»

Анотація

Металургійна промисловість є рушійною силою розвитку світової економіки, оскільки вона забезпечує сировиною виробництво металевих виробів, машинобудування, будівництво, енергетику, добувну промисловість та багато інших. Від її ефективного розвитку залежить конкурентоспроможність і стабільне функціонування економіки країни та високі темпи її економічного зростання. Для України металургійна промисловість є однією з пріоритетних галузей як така, що характеризується високим експортним потенціалом, забезпечує валютні надходження у вітчизняну економіку та створює можливості для працевлаштування. Сьогодні українська металургія відчуває негативний вплив багатьох чинників, серед яких протекціоністські заходи, здорожчання виробництва, повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Останнє спричинило фізичне руйнування металургійних об’єктів, втрату людських ресурсів, обмеження експорту через блокаду українських портів. Перспективи розвитку галузі пов’язуються із відновленням економіки України, забезпеченням потреб будівельної промисловості та військово-промислового комплексу як в умовах посилення попиту на внутрішньому ринку, так і з урахуванням експортної орієнтації виробництва.

Посилання

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Місце та роль металургії України на глобальному металоринку у 2013-2018 рр. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 27-35.

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України. Економіка України. 2019. № 9–10. С. 3–23. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.09.003 (дата звернення: 16.07.2022).

Венгер В. В., Романовська Н. І., Чижевська M. Б. Вектори стимулювання фінансування інноваційної діяльності в металургійній галузі України. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Венгер В. В., Романовська Н. І., Чижевська M. Б. Тенденції та вектори розвитку металургійної галузі України. Агросвіт. 2022. № 4. С. 37–47.

Гринько Т. В. Транскордонне співробітництво і стратегії розвитку металургійних підприємств. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 17 (206). С. 158–161.

Касьянюк С. В., Бурцева О. Є., Підгора Є.О. Оцінка та управління експортним потенціалом товарної продукції металургійних підприємств України. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2019. №1 (20). С. 144-152.

Макогон Ю.В. Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 68–75.

Нікіфорова В. А. Металургійна промисловість світу: зміни в регіональній структурі та їх наслідки для України (аналітичний огляд). Економіка промисловості. 2018. № 2. С. 76-101.

Офіційний сайт Всесвітньої асоціації виробників сталі. URL: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/december-2021-crude-steel-production-and-2021-global-totals. (дата звернення: 25.06.2022).

Офіційний сайт Державної митної служби. URL: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade. (дата звернення: 11.06.2022).

Офіційний сайт ОП «Укрметалургпром». URL: https://www.ukrmetprom.org. (дата звернення: 03.08.2022).

Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). URL: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2022.pdf. (дата звернення: 20.06.2022).

Сучасні загрози виробничій безпеці в промисловості України. URL: https://niss.gov.ua/en/node/4448. (дата звернення: 29.06.2022).

Amosha O. I., Nikiforova V. A. (2020) Mistse ta rol metalurhii Ukrainy na hlobalnomu metalorynku u 2013-2018 rr. [The place and role of Ukrainian metallurgy in the global metal market in 2013-2018]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1 (38), рр. 27-35. (in Ukrainian).

Amosha O. I., Nikiforova V. A. (2019) Rozvytok metalurhiinoi smart-promyslovosti: svitovyi dosvid ta uroky dlia Ukrainy [Development of metallurgical smart industry: world experience and lessons for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no. 9–10. рр. 3-23. Available at: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.09.003 (accessed 16 July 2022). (in Ukrainian).

Venher V. V., Romanovska N. I., Chyzhevska M. B. (2022) Vektory stymuliuvannia finansuvannia innovatsiinoi diialnosti v metalurhiinii haluzi Ukrainy [Vectors of stimulating financing of innovative activities in the metallurgical industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua (accessed 23 June 2022). (in Ukrainian).

Venher V. V., Romanovska N. I., Chyzhevska M. B. (2022) Tendentsii ta vektory rozvytku metalurhiinoi haluzi Ukrainy [Trends and vectors of development of the metallurgical industry of Ukraine]. Ahrosvit, no. 4, рр. 37–47. (in Ukrainian).

Hrynko T. V. (2013) Transkordonne spivrobitnytstvo i stratehii rozvytku metalurhiinykh pidpryiemstv. [Cross-border cooperation and development strategies of metallurgical enterprises]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, no. 17 (206), рр. 158–161. (in Ukrainian).

Kasianiuk S. V., Burtseva O. Ye., Pidhora Ye. O. (2019) Otsinka ta upravlinnia eksportnym potentsialom tovarnoi produktsii metalurhiinykh pidpryiemstv Ukrainy. [Evaluation and management of the export potential of commodity products of metallurgical enterprises of Ukraine]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna, no. 1 (20), рр. 144-152. (in Ukrainian).

Makohon Yu. V. (2019) Vnutrishnii rynok metalurhii Ukrainy ta kontsentratsiia pidpryiemstv tsiiei haluzi. [The domestic metallurgical market of Ukraine and the concentration of enterprises in this industry]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1, рр. 68–75. (in Ukrainian).

Nikiforova V. A. (2018) Metalurhiina promyslovist svitu: zminy v rehionalnii strukturi ta yikh naslidky dlia Ukrainy (analitychnyi ohliad). [The metallurgical industry of the world: changes in the regional structure and their consequences for Ukraine (analytical review)]. Ekonomika promyslovosti, no. 2, рр. 76-101. (in Ukrainian).

Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi asotsiatsii vyrobnykiv stali [The official website of the World Association of Steel Producers]. Available at: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/december-2021-crude-steel-production-and-2021-global-totals. (accessed 25 June 2022).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi mytnoi sluzhby [Official website of the State Customs Service]. Available at: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade. (accessed 11 June 2022).

Ofitsiinyi sait OP «Ukrmetalurhprom». [Official website of OP "Ukrmetalurgprom"]. Available at: https://www.ukrmetprom.org. (accessed 03 August 2022).

Ofitsiinyi sait Orhanizatsii ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku [Official website of the Organization for Economic Cooperation and Development] Available at: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2022.pdf. (accessed 20 June 2022).

Suchasni zahrozy vyrobnychii bezpetsi v promyslovosti Ukrainy [Modern threats to industrial safety in the industry of Ukraine]. Available at: https://niss.gov.ua/en/node/4448. (accessed 29 June 2022).

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Шайда, О., Полякова, Ю., & Рипська, Є. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (24), 28-33. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.4
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини