НЕЙРОМАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

Ключові слова: нейромаркетинг, нейромаркетингові технології, інструменти нейромаркетингу, поведінка споживачів, маркетингові дослідження

Анотація

Розвиток технологій маркетингових досліджень, зокрема досліджень поведінки споживачів за допомогою нейромаркетингових інструментів дозволяє зрозуміти, як споживач здійснює вибір, які ділянки мозку активуються при цьому, як реклама змінює цю картину. Нейромаркетинг - це практичне використання нейропсихології в галузі маркетингу. Головна перевага нейромаркетингу полягає у тому, що він надає доступ до інформації, яка недоступна через звичні способи. За допомогою нейромаркетингових технологій можна провести глибинний аналіз, обрати ті тригери, які з більшою ймовірністю спрацюють на певну категорію споживачів. Сучасні технології та методи дозволяють вивчати нейрофізіологічні реакції людини у повсякденних життєвих ситуаціях та краще розуміти несвідомі причини її поведінки. В даній статті розглянуто використання різних нейромаркетингових технологій, а також надано рекомендації щодо їх використання, як інструментів дослідження поведінки споживачів.

Посилання

Гуменна О. В., Гончарова К. О. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2018. Т. 3. C. 38-44. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860.

Вудвуд В.В., Білоус А.Я. Нейромаркетинг – новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України. URL: http://innoveconom.in.ua/archive/InnEco_7-45/50.pdf.

Дослідження впливу інструментів нейромаркетингу на поведінку споживачів. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13bovdvi.pdf.

Зозульов О., Москаленко О. Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок. Маркетинг в Україні. 2018. № 1(106). С. 29–37.

Ільченко К. Що таке нейромаркетинг і для чого він потрібен бізнесу. URL: https://neuroknowledge.com/uk/what-is-neuromarketing/.

Інновації. Нейромаркетинг. URL: https://msb.aval.ua/news/?id=26781.

Окландер М., Губарєва Ю. Нейромаркетинг – теорія та практика впливу на підсвідомість споживача. Економіст. 2014. № 11. С. 59–62.

Скригун Н. П., Метейко В. О. Нейромаркетинг як засіб психологічного впливу на споживача. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 30 С 67-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_16.

Neuromarketing Solution Market Size. (2020). Coherent Market Insights. URL: https://www.medgadget.com/2020/12/neuromarketingsolution-market-size-and -share-is-expected-to-exhibit-a-cagr-of-10-2-by-2027-owing-torapid-growth-of gaming-and-entertainment-industry.html.

Gumenna, O., Goncharova, K. (2018). Neiromarketynh yak innovatsiinyi instrument u marketynhu [Neuromarketing as an innovative tool in marketing]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 34-44 Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860.

Woodwood, V., Bilous, A. (2019).

Vudvud V.V., Bilous A.Ia. Neiromarketynh – novitnii instrument vplyvu na povedinku spozhyvachiv u nedoskonalykh umovakh rynkovoi ekonomiky Ukrainy [Neuromarketing is the newest tool for influencing consumer behavior in the imperfect conditions of Ukraine's market economy]. Available at: http://innoveconom.in.ua/archive/InnEco_7-45/50.pdf.

Doslidzhennia vplyvu instrumentiv neiromarketynhu na povedinku spozhyvachiv [Study of the impact of neuromarketing tools on consumer behavior]. Available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13bovdvi.pdf.

Zozulyov O., Moskalenko O. (2018). Osoblyvosti neiromarketynhu ta aktualnist vykorystannia aitrekinhu pry testuvanni veb-storinok [Peculiarities of neuromarketing and the relevance of using eyetracking when testing web pages]. Marketynh v Ukrain, no. 1(106), pp. 29–37.

Ilchenko, K. (2018). Shcho take neiromarketynh i dlia choho vin potriben biznesu [What is neuromarketing and why does business need it]. Available at: https://neuroknowledge.com/uk/what-is-neuromarketing/.

Innovatsii. Neiromarketynh [Innovations. Neuromarketing]. Available at: https://msb.aval.ua/news/?id=26781.

Oklander, M., Gubareva Y. (2014) Neiromarketynh – teoriia ta praktyka vplyvu na pidsvidomist spozhyvacha [Neuromarketing – theory and practice of influencing the consumer's subconscious]. Economist, no. 11, pp. 59–62.

Skrygun, N., Meteiko, V. (2018). Neiromarketynh yak zasib psykholohichnoho vplyvu na spozhyvacha [Neuromarketing as a means of psychological influence on the consumer]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, no. 30, pp 67-70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_16.

Neuromarketing Solution Market Size. (2020). Coherent Market Insights. Available at: https://www.medgadget.com/2020/12/neuromarketingsolution-market-size-and-share-is-expected-to-exhibit-a-cagr-of-10-2-by-2027-owing- torapid-growth-of-gaming-and-entertainment-industry.html.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Карпенко, Л., & Остапчук, А. (2022). НЕЙРОМАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ . Підприємництво та інновації, (24), 34-37. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.5
Розділ
Економіка та управління національним господарством