ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Ключові слова: циркулярна економіка, організаційні умови, правові умови, бізнес-моделі, економіка замкнутого циклу, вартість, ланцюжок поставок, перехід, ресурси, відходи та повторне використання

Анотація

У статті розглянуті та проаналізовані основними програмні документи з циркулярної економіки в Україні. Проаналізована Національна стратегія управління відходами України до 2030 року, що передбачає імплементацію в державі найкращих європейських практик в сфері поводження з різними видами відходів. Визначені головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням європейських підходів. Визначено, що інструментами реалізації Національна стратегія управління відходами України до 2030 року є плани управління відходами, які розробляються на трьох основних рівнях публічного управляння: національному, регіональному та місцевому. В статті подана критична позиція автора щодо процесів підготовки та розробки цих планів на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою. Для упорядкування нормативно правового забезпечення, з яким прийдеться працювати, в рамках розробки відповідних планів управління відходами територіальним громадам запропоновано скористатися певним алгоритмом дій. Виділено проблеми, з якими можуть зіткнутися територіальні громади під час розробки планів дій з управління відходами. Розроблено рекомендації щодо запобігання та розв’язання згаданих вище ймовірних проблем для територіальних громад. Зроблено висновок, що забезпечення сталого розвитку територіальних громад у контексті трансформації її економічної системи до циркулярного типу неодмінно призведе до змін в економічній, соціальній, екологічних системах та потребуватиме певних правових та організаційних заходів.

Посилання

«Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» : Розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р (поточна редакція від 17.09.2020). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text (дата звернення 15.08.22)

«Про управління відходами» : Закон України від 20.06.2022. № 2320-IX, Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text (дата звернення 15.08.22)

Національна стратегія та регіональні плани поводження з відходами є запорукою розвитку областей та громад. Аналітичний матеріал. Децентралізація. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/8974?page=252 (дата звернення 10.08.22)

Регіональні плани управління відходами єдині методологічні підходи. Міністерство екології та природних ресурсів України. 2019. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/24042019/2/4_Coordination_Meeting_2019_April24_OS_ukr.pdf (дата звернення 28.07.22)

Місцеві плани дій з управління ТПВ як інструмент покращення ситуації із поводження з ТПВ в ОТГ. Матеріали круглого столу «Стратегічне планування у сфері поводження з побутовими відходами» 11.11.19. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Omelianenko_Komunteh_2019.pdf (дата звернення 28.07.22)

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері змін клімату на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249573705 (дата звернення 28.07.22)

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Міністерство екології та природних ресурсів України. 2018. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Проект%20Стратегії%20низьковуглецевого%20розвитку%20України%20.pdf (дата звернення 10.08.22)

«Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku» : Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 8 lystopada 2017 r. № 820-r (potochna redaktsiia vid 17.09.2020) [On the approval of the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030 : Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine №. 820-r/2017 (current version dated September 17, 2020)]. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text (accessed 15.08.22)

Pro upravlinnia vidkhodamy. Zakon Ukrainy vid 20.06.2022. № 2320-IX [On waste managementи: Law of Ukraine № 2320-IX/2022]. Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text (accessed 15.08.22)

Natsionalna stratehiia ta rehionalni plany povodzhennia z vidkhodamy ye zaporukoiu rozvytku oblastei ta hromad. (2022). [The national strategy and regional waste management plans are the key to the development of regions and communities]. Analitychnyi material. Detsentralizatsiia. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/8974?page=252 (accessed 10.08.22)

Rehionalni plany upravlinnia vidkhodamy yedyni metodolohichni pidkhody (2019) [Regional waste management plans are unified methodological approaches]. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. Available at: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/24042019/2/4_Coordination_Meeting_2019_April24_OS_ukr.pdf (accessed 28.07.22)

Mistsevi plany dii z upravlinnia TPV yak instrument pokrashchennia sytuatsii iz povodzhennia z TPV v OTH. (2019). [Local action plans for solid waste management as a tool for improving the situation of solid waste management in OTG]. Materialy kruhloho stolu «Stratehichne planuvannia u sferi povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy». Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Omelianenko_Komunteh_2019.pdf (accessed 28.07.22)

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zmin klimatu na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 hrudnia 2016 r. № 932-r. [On the approval of the Concept of implementation of state policy in the field of climate change for the period until 2030: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 7, №932-р /2016]. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249573705 (accessed 28.07.22)

Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku Ukrainy do 2050 roku [Low-carbon development strategy of Ukraine until 2050]. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Проект%20Стратегії%20низьковуглецевого%20розвитку%20України%20.pdf (accessed 10.08.22)

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Клєвцєвич, Н. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Підприємництво та інновації, (24), 38-43. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.6
Розділ
Економіка та управління національним господарством