ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ІЗ УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: глобалізація, продовольча безпека, продукти харчування, аграрний сектор, організаційно-економічний механізм

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та перспективи формування продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до визначення понять «глобалізація» та «продовольча безпека». Встановлено, що глобалізацію слід розглядати як всезростаючий взаємозв’язок і взаємозалежність економік всіх інтегрованих країн. Визначено, що продовольча безпека є процес безперебійного та у повній мірі забезпечення якісними і різноманітними продуктами харчування в необхідній їх кількості, та за доступними цінами задля повноцінної життєдіяльності населення. Організаційно-економічний механізм вирішення проблеми забезпечення населення продуктами харчування у контексті розвитку світової глобалізації грунтується на політичних, правових, економічних, соціальних та екологічних засадах державної політики у сфері продовольчої безпеки.

Посилання

Бабич М.М. Продовольча безпека України: теорія, методологія, практика: автореф. дисерт. д.е.н: 08.00.03. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний Університет. 2019. 3 с.

Удовик С.Л. Глобалізація: семіотичні підходи. Київ: Ваклер, 2012. 480 с.

Friedman J. Oligopoly Theory. Cambridze, 1989. 9 с.

Закон України «Про продовольчу безпеку України» №8370. 804. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF6GI00A?an=177.

Бужин О. Продовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни. Україна: аспекти праці. 2007. № 5. 18–21 с.

Тринько Р.І. Продовольча безпека: аналітична діагностика : моногр. Львів, 2010. 14–15 с.

Березін О.В. Проблеми формування продовольчого ринку України : монографія. Київ : Вища школа, 2002. 21–22 с.

Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. 527 с.

Коваленко Т.О. Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав. Адміністративне право і процес. 2018. № 1(20). 31 с.

Мельникене Р. Політика забезпечення продовольчої безпеки країн ЄС: розвиток і перспективи. Розвиток АПК у контексті забезпечення продовольчої безпеки : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 вересня 2010 г. Мінськ). Мінськ : Інститут системних досліджень, 2011. 160–165 с.

Babych M.M. Prodovolcha bezpeka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Food security of Ukraine: theory, methodology, practice]. (PhD Thesis), Mykolaiv: Mykolaivskyi natsionalnyi ahrarnyi Universytet. 2019. 3 s.

Udovyk S.L. (2012) Hlobalizatsiia: semiotychni pidkhody [Globalization: semiotic approaches.]. Kyiv: Wakler. 480 p.

Friedman J. (1989) Oligopoly Theory. Cambridze, 9 p.

Zakon Ukrainy «Pro prodovolchu bezpeku Ukrainy» №8370. 804 [Law of Ukraine "On Food Security of Ukraine" No. 8370. 804]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/JF6GI00A?an=177.

Buzhyn O. (2007) Prodovolcha bezpeka v systemi zabezpechennia biolohichnoi konkurento- spromozhnosti naselennia krainy. [Food security in the system of ensuring biological competitiveness of the country's population]. Ukraina: aspekty pratsi, no. 5, pp. 18–21

Trynko R.I. (2010) Prodovolcha bezpeka: analitychna diahnostyka [Food safety: analytical diagnostics]. Lviv, pp. 14–15

Berezin O.V. (2002) Problemy formuvannia prodovolchoho rynku Ukrainy : [Problems of forming the food market of Ukraine]. Kyiv: Vyshcha shkola, pp. 21–22 s.

Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 № 1877-IV (2014) [On state support of agriculture of Ukraine: Law of Ukraine dated 24.06.2004 No. 1877-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 49, 527 p.

Kovalenko T.O. (2018) Poniattia, oznaky ta kryterii prodovolchoi bezpeky za zakonodavstvom Ukrainy ta inshykh derzhav. [Concepts, signs and criteria of food safety according to the legislation of Ukraine and other countries]. Administratyvne pravo i protses, no. 1(20), p. 31

Melnykene R. (2011) Polityka zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krain YeS: rozvytok i perspektyvy [Food security policy of EU countries: development and prospects]. Proceedings of the Rozvytok APK u konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky (Minsk, 9-10 September). Minsk : Instytut systemnykh doslidzhen, pp. 160–165

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Нестерчук, А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ІЗ УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Підприємництво та інновації, (24), 44-48. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.7
Розділ
Економіка та управління національним господарством