ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: бюджетування інвестиційних проєктів, інвестиції, методи оцінки бюджетування інвестиційних проєктів, системний підхід

Анотація

У статті встановлена важливість використання структурованого планування в реалізації інвестиційних проєктів, що має вирішальне значення для зростання бізнесу та дозволяє зосередити ресурси на підвищенні прибутку, зниженні витрат та збільшенні віддачі від інвестицій. Актуальним питанням перед підприємствами постає організація бюджетування інвестиційних проєктів, яка дає змогу підвищити акціонерну вартість та прибуток знизити витрати та збільшити віддачу від інвестицій. Метою статті є визначення важливості організації бюджетування інвестиційних проєктів як інструменту систематичного планування та контролю на підприємствах з метою максимізації його прибутків на засадах системного підходу. Для досягнення поставленої мети в роботі проведено дослідження наукових робіт, як закордонних, так і вітчизняних вчених з питань управління інвестиційними проєктами. Встановлено, що до процесу бюджетування інвестиційних проєктів підприємству доцільно застосовувати низку таких вимог як повнота, точність, чіткість, об'єктивність, своєчасність виконання, організація фінансування в повному обсязі та доцільність. Встановлено, що окремі елементи процесу бюджетування достатньо широко застосовуються на підприємствах, але спостерігається відсутність комплексності та використання системного підходу, що значно знижує ефективність бюджетування. Запропоновані послідовні дії для реалізації системного підходу до бюджетування капіталовкладень та пропонується покроковий процес складання інвестиційного бюджету. Також, у роботі пропонується аналіз та характеристика методів оцінки бюджету капіталовкладень. Зазначені методи дозволяють ідентифікувати проєкти, які створюють грошові потоки.

Посилання

Стасюк B. B. Обґрунтування управлінських рішень при виборі інвестиційних проєктів, фінансовий аспект. Bulletin national university of water and environmental engineering. 2021. Т. 3, № 95. C. 131 – 141.

Онищенко С. В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах. Фінанси України. 2003. № 4. C. 45–50.

Мельник О. Г. Аналіз систем бюджетування на вітчизняних підприємствах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2005. № 547. С. 61–69.

Довбуш Н. Є. Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. 2 (117). С. 193–196.

Топило В. А. Впровадження системи бюджетування на підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8140 (дата звернення: 13.05.2022).

Capital Budgeting / D. Dayananda et al. Cambridge : Cambridge University Press United Kingdom, 2002. 343 p.

Зятковський І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами. Фінанси України. № 7. 2001. С. 79-84.

Квасницька Р. С. Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства. Інноваційна економіка. 2011. № 6(25). С. 252–254.

Бутенко О.П, Головченко К.О. Підвищення конкурентоспроможності малого підприємства за рахунок використання бюджетування реклами. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 121–128. URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/121346.

Крилов Д. В. Особливості формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: економіка. 2016. Вип. 12. С. 27–34.

Брушко Ґ. В. Методологічні основи управління оборотним капіталом URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54467/09-Brushko.pdf?sequence=1

Kenton W. What Is Capital Budgeting?. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/c/capitalbudgeting.asp

Capital Budgeting Basics. Ag Decision Maker. Iowa State University Extension and Outreach. URL: https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-240.html#:~:text=There%20are%20several%20capital%20budgeting,Modi%EF%AC%81ed%20Internal%20Rate%20of%20Return

Бутенко О.П., Опікунова Н.В., Садовниченко О.В. Бізнес-індикатори інноваційного розвитку підприємства та його інвестиційного забезпечення / Shneider B. (Ed.) Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph (1stedition). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019 .С. 94-108 URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/issue/view/tmafmseoid.ed-1/230

Pinkasovitch A. An Introduction to Capital Budgeting. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/corporate-project-valuation-methods.asp#toc-how-capital-budgeting-works

Stasiuk B. B. (2021) Obgruntuvannia upravlinskykh rishen pry vybori investytsiinykh proiektiv, finansovyi aspekt [Justification of management decisions when choosing investment projects, financial aspect]. Bulletin national university of water and environmental engineering. 2021. T. 3, vol. 95, pp. 131-141.

Onishchenko S.V. (2003) Uprovadzhennia biudzhetuvannia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Implementation of budgeting at domestic enterprises]. vol. 4, pp. 45–50.

Melnyk O.G. (2005) Analiz system biudzhetuvannia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Analysis of budgeting systems at domestic enterprises]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". vol. 547. pp. 61–69.

Dovbush N.E. (2011) Sutnist biudzhetuvannia na pidpryiemstvakh maloho i serednoho biznesu [The essence of budgeting in small and medium-sized enterprises]. Formation of market relations in Ukraine. vol.2 (117), pp. 193–196.

Topilo V.A. (2020) Vprovadzhennia systemy biudzhetuvannia na pidpryiemstvakh[Implementation of the budgeting system at enterprises]. Efficient economy. vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8140 (accessed: 13 May 2022).

Capital Budgeting, D. Dayananda et al. Cambridge: Cambridge University Press United Kingdom, 2002. 343 p.

Zyatkovsky I.V. (2001) Biudzhet pidpryiemstva yak instrument upravlinnia finansovymy resursamy [Enterprise budget as a tool for managing financial resources]. Finance of Ukraine. vol. 7, pp. 79-84.

Kvasnytska R.S. (2011) Biudzhetuvannia yak element finansovoho planuvannia pidpryiemstva [Budgeting as an element of financial planning of the enterprise]. Innovative economy. vol. 6 (25), pp. 252–254.

Butenko O.P., Golovchenko K.O. (2017) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti maloho pidpryiemstva za rakhunok vykorystannia biudzhetuvannia reklamy [Increasing the competitiveness of small businesses through the use of advertising budgeting]. Bulletin of Transport Economics and Industry. vol. 60, pp. 121–128. Available at: http://btie.kart.edu.ua/article/view/121346

Krylov D.V. (2016) Osoblyvosti formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu realizatsii investytsiinykh proektiv na promyslovykh pidpryiemstvakh [Features of the formation of organizational and economic mechanism for the implementation of investment projects in industrial enterprises]. Bulletin of Mariupol State University. Series: economics. vol. 12, pp. 27–34.

Brushko G.V. Metodolohichni osnovy upravlinnia oborotnym kapitalom [Methodological bases of working capital management] Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54467/09-Brushko.pdf?sequence=1

Kenton W. What Is Capital Budgeting ?. Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/terms/c/capitalbudgeting.asp

13. Capital Budgeting Basics. Ag Decision Maker. Iowa State University Extension and Outreach. Available at: https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-240.html#:~:text=There%20are%20several%20capital%20budgeting,Modi%EF%AC%81ed%20Internal%20Rate%20of%20Return

Butenko O. P., Opikunova N.V., Sadovnychenko O.V. (2019) Biznes-indykatory innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva ta yoho investytsiinoho zabezpechennia [Business indicators of innovative development of the enterprise and its investment support] / Shneider B. (Ed.) Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions ’Development: Collective Scientific Monograph (1stedition). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, pp. 94-108 Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/issue/view/tmafmseoid.ed-1/230

Pinkasovitch A. An Introduction to Capital Budgeting. Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/corporate-project-valuation-methods.asp#toc-how-capital-budgeting-works

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Бутенко, О., & Чупир, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Підприємництво та інновації, (24), 55-60. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами