ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  • В.М. Бутенко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-8814-9392
  • А.І. Тоюнда Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: маркетингове середовище, SWOT-аналіз, конкурентне середовище, оцінка економічної ефективності, маркетингові інструменти, ринок збуту

Анотація

Доведено, що формування маркетингової стратегії підприємства є важливим інструментом ефективного розвитку підприємства. Здійснений економічний аналіз виробництва в ТОВ «Реноме-Партнер», зокрема фінансового стану, використання ресурсів підприємства, внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування дав можливість виокремити напрями оптимізації витрат і сформувати вектори розвитку підприємства. За допомогою SWOT-аналізу виявлено і структуровано сильні і слабкі сторони підприємства, а також потенційні можливості і загрози ринку, на основі чого визначено основні заходи формування маркетингової стратегії подальшого ефективного розвитку підприємства. Запропоновані заходи маркетингової стратегії можуть бути використані для покращення якості управління, збільшення обсягів продажу та підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства.

Посилання

Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. Діалектика. 2020. 800 с.

Harris J., Ciorciari J., & Gountas J.Consumer neuroscience for marketing researchers. Consumer Behav. 2018. Рр. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1710.

Ковальчук В.В. Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 9. C.156-165 URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/i54Dl1knlfgQu5BCrEue.pdf.

Шульга Л. В., Терещенко І. О., Шарлай О. В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/65.pdf.

Мельник Д. Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3, T. 1. C. 213-219 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/213-219.pdf.

Прокопенко І. Ф., Радченко Л. П., Соляр В. В., Цянь Чжу Маркетингова стратегія як засіб розширення горизонтів діяльності підприємства в контексті сучасних ринкових тенденцій. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Економіка». 2021. №5. C. 4-27 URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3671.

Багорка М. О., Челак В. В. Сутнісна характеристика маркетингових стратегій, особливості та принципи їх формування у діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. №20. C. 32-36 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/9.pdf.

Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економiка та держава. 2018. № 3. С.113-117.

Петрова І.Л., Лойко Є.М. Методичні засади розробки маркетингової стратегії підприємства. Вчені записки університету «Крок». 2022. № 1(65). C. 94-104. URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/486/

Clarity Project. Система аналітики відкритих даних. URL: https://clarity-project.info/edr/32625540 (дата звернення: 10.08.2022).

Kotler F., Armstronh H. (2020). Marketing basics. Dialektyka. 800 р.

Harris J., Ciorciari J., & Gountas J. (2018). Consumer neuroscience for marketing researchers. Consumer Behav, pр. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1710.

Kovalchuk V.V. (2018) Marketynhova stratehiia pidpryiemstva: sut poniattia, osoblyvosti formuvannia v suchasnykh umovakh hospodariuvannia ekonomika. [The marketing strategy of the enterprise: the essence of the concept, the peculiarities of its formation in modern economic conditions]. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no. 9, pp. 156-165 Available at: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/i54Dl1knlfgQu5BCrEue.pdf

Shulha L. V., Tereshchenko I. O., Sharlai O. V. (2020). Suchasni marketynhovi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom. [Modern marketing strategies of enterprise management]. Efektyvna ekonomika, no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/65.pdf. . [in Ukrainian].

Melnyk D. L. (2009). Marketynhova stratehiia pidpryiemstva. [Marketing strategy of the enterprise]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 3, vol. 1, pp. 213-219 Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/213-219.pdf

Prokopenko I. F., Radchenko L. P., Soliar V. V., Tsian Chzhu (2021). Marketynhova stratehiia yak zasib rozshyrennia horyzontiv diialnosti pidpryiemstva v konteksti suchasnykh rynkovykh tendentsii. [Marketing strategy as a means of expanding the horizons of the enterprise in the context of modern market trends ]. Zbirnyk naukovykh prats KhNPU imeni H. S. Skovorody «Ekonomika», no. 5, pp. 4-27. Available at: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3671.

Bahorka M. O., Chelak V. V. (2018). Sutnisna kharakterystyka marketynhovykh stratehii, osoblyvosti ta pryntsypy yikh formuvannia u diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv. [Essential characteristics of marketing strategies, peculiarities and principles of their formation in the activity of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 20, pp. 32-36. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/9.pdf.

Levchenko K.A. (2018). Marketynhova stratehiia pidpryiemstva na rynku promyslovykh tovariv Ukrainy: poriadok formuvannia ta stratehichni ryzyky. [The marketing strategy of the enterprise in the market of industrial goods of Ukraine: the order of formation and strategic risks]. Ekonomika ta derzhava, no. 3, pp.113-117.

Petrova I.L., Loiko Ye.M. (2022). Metodychni zasady rozrobky marketynhovoi stratehii pidpryiemstva. [Methodological principles of development of the enterprise's marketing strategy]. Vcheni zapysky universytetu «Krok», no. 1(65), pp. 95-104. Available at: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/486/. [in Ukrainian].

Clarity Project. Open data analytics system. Available at: https://clarity-project.info/edr/32625540 (access date: 08/10/2022). [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Бутенко, В., & Тоюнда, А. (2022). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (24), 61-67. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами