ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПРОСУВАННЯ ВЕБСАЙТУ ЗА ТРАФІКОВИМИ ТА КОНВЕРСІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Ключові слова: SEO-просування, PPC-просування, трафікові технології оптимізації вебсайту, конверсійні технології оптимізації вебсайту, маркетинг в пошукових системах (SEM), аудит оптимізації рівня конверсії (CRO-аудит), аудит оптимізації рівня трафіку (TRO-аудит)

Анотація

У статті запропоновано інтегрований підхід до оцінювання ефективності оптимізації та просування вебсайту за трафіковими та конверсійними технологіями. Охарактеризовано суть трафікових та конверсійних маркетингових заходів. Окреслено основні джерела та методи залучення трафіку на вебсайт. Було визначено, за яких умов під час оптимізації сайту доцільно націлюватися на максимізацію трафіку, а за яких краще зосередитися на конверсії. Детально описано методологію оцінки SEO- та PPC-просування вебсайтів. Виділено ключові складові, які повинен містити аудит рівня оптимізації конверсії (CRO). Запропоновано проведення аудиту рівня оптимізації трафіку (TRO), який необхідний для визначення заходів залучення якісного цільового трафіку, а також концепцію просування з орієнтацією на поступове охоплення ключових запитів від найменш частотних до найбільш. Коротко описано апробацію запропонованого підходу оцінювання на вебсайті центру краси Bednarska Beauty Center.

Посилання

Даник Ю.Г., Писарчук О.О., Лагодний О.В., Випорхонюк О.В. Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування. Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки». 2016. № 1. Вип. 76. С. 114-120. URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/74626 (дата звернення: 17.08.2022)

Дикань В.А. Застосування наскрізної аналітики для оцінки ефективності стратегії просування в інтернеті. В2В маркетинг: праці XIІ Всеукраїнської конференції, Київ, 2018. С. 88-89. URL: http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf#page=88 (дата звернення: 17.08.2022)

Домашева Є.А., Зозульов О.В. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2016. № 13. С. 353–360 URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18412 (дата звернення: 17.08.2022)

Зелений О.П., Ткаченко В.П., Дейнеко, Ж.В. Використання технології теплових карт для покращення юзабіліті сайтів. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: колективна монографія. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. С. 106-123. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/17176 (дата звернення: 17.08.2022)

Мохаммад Б.Ш.М. Дослідження моделей і технологій оцінювання якості веб-сайтів. Інформаційні управляючі системи та технології: кваліфікаційна робота. Харківський національний університет радіоелектроніки, 2021. С. 77. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/19055/2/Dodatok_Barham_ShM.pdf (дата звернення: 17.08.2022)

Honeycutt L. How to Evaluate & Improve Your SEO Strategy. SEJ Blog: website, 06.09.2018. URL: https://www.searchenginejournal.com/evaluate-improve-seo-strategy/267145/#close (дата звернення: 18.08.2022)

Morris C. 6 Creative Ways to Use Website Traffic Estimators in SEO. SEJ Blog: website. 17.03.2021. URL: https://www.searchenginejournal.com/ways-to-use-website-traffic-estimator/397566/ (дата звернення: 15.08.2022)

Philip K. How To Successfully Run A CRO Audit On Your Site. Startup Bonsai Blog: website. 23.04.2022. URL: https://startupbonsai.com/cro-audits/ (дата звернення: 16.08.2022)

Stefanski R. How To Evaluate Digital Marketing Strategies: Best Practices for Meeting Goals. Markletic Blog: website. 05.05.2022. URL: https://www.markletic.com/blog/how-to-evaluate-digital-marketing-strategies-best-practices-for-meeting-goals/ (дата звернення: 15.08.2022)

Danyk Y.G., Pisarchuk O.O., Lagodnyi O.V., Vyporhonyuk O.V. (2016) Matematychna model bahatokryteriinoho otsiniuvannia efektyvnosti internet-saitiv tsilovoho spriamuvannia [Mathematical model of multi-criteria evaluation of the effectiveness of targeted Internet sites]. Visnyk ZhDTU. Seriia «Tekhnichni nauky» (electronic journal), no. 1, vol. 76, pp. 114-20. Available at: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/74626 (accessed 17 August 2022) (in Ukrainian)

Dykan V.A. (2018) Zastosuvannia naskriznoi analityky dlia otsinky efektyvnosti stratehii prosuvannia v interneti [Application of end-to-end analytics to evaluate the effectiveness of the promotion strategy on the Internet]. Proceedings of the B2B marketynh: pratsi XII Vseukrainskoi konferentsii. Kyiv, pp. 88-89. Available at: http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0 %BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf#page=88 (accessed 17 August 2022) (in Ukrainian)

Domasheva E.A., Zozulyov O.V. (2016) Pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti marketynhovykh internet-komunikatsii [Approaches to evaluating the effectiveness of marketing Internet communications]. Proceedings of the Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats (electronic journal), no. 13. P. 353–360 Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18412 (accessed 17 August 2022) (in Ukrainian)

Zeleny O.P., Tkachenko V.P., Deineko, Zh.V. (2021) Vykorystannia tekhnolohii teplovykh kart dlia pokrashchennia yuzabiliti saitiv [Using heat map technology to improve the usability of websites]. Proceedings of the Polihrafichni, multymediini ta web-tekhnolohii: kolektyvna monohrafiia. Kharkiv: Madrid Printing House LLC, P. 106-123. Available at: https://openarchive.nure.ua/handle/document/17176 (accessed 17 August 2022) (in Ukrainian)

Mohammad B.Sh.M. (2021) Doslidzhennia modelei i tekhnolohii otsiniuvannia yakosti veb-saitiv [Study of models and technologies for evaluating the quality of websites]. Proceedings of the Informatsiini upravliaiuchi systemy ta tekhnolohii: kvalifikatsiina robota. Kharkiv National University of Radio Electronics, P. 77. Available at: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/19055/2/Dodatok_Barham_ShM.pdf (accessed 08/17/2022) (in Ukrainian)

Honeycutt L. How to Evaluate & Improve Your SEO Strategy. SEJ Blog: website, 06.09.2018. Available at: https://www.searchenginejournal.com/evaluate-improve-seo-strategy/267145/#close (accessed 18 August 2022)

Morris C. 6 Creative Ways to Use Website Traffic Estimators in SEO. SEJ Blog: website. 17.03.2021. Available at: https://www.searchenginejournal.com/ways-to-use-website-traffic-estimator/397566/ (accessed 15 August 2022)

Philip K. How To Successfully Run A CRO Audit On Your Site. Startup Bonsai Blog: website. 23.04.2022. Available at: https://startupbonsai.com/cro-audits/ (accessed 16 August 2022)

Stefanski R. How To Evaluate Digital Marketing Strategies: Best Practices for Meeting Goals. Markletic Blog: website. 05.05.2022. Available at: https://www.markletic.com/blog/how-to-evaluate-digital-marketing-strategies-best-practices-for-meeting-goals/ (accessed 15 August 2022)

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Гнилякевич-Проць, І., & Зінькова, С. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПРОСУВАННЯ ВЕБСАЙТУ ЗА ТРАФІКОВИМИ ТА КОНВЕРСІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ. Підприємництво та інновації, (24), 77-82. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.12
Розділ
Економіка та управління підприємствами