ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖ ВИРОБНИКАМИ ПРОДУКЦІЇ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СИРОВИНИ З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: оптимізація, ціни, сировина, готова продукція, інфляція, курс долара, модель, критерій, кореляція, еквівалентний обмін

Анотація

Проведено дослідження взаємозв’язку існуючих цін на готову продукцію з курсом долару та індексом інфляції в Україні. Визначено наявність високої залежності цін на сільськогосподарську продукцію від цих показників. Запропоновано при розрахунках науково обґрунтованих, оптимальних цін враховувати показники курсу долару та індексів інфляції. Для підвищення ефективності роботи підприємств переробників та постачальників сировини необхідно оптимізувати ціни готової продукції і сировини таким чином аби співвідношення цін стимулювало як виробництво так і постачання сировини для розбудови структури та організації більш широкої мережі збуту готової продукції. Запропоновано економіко-математичну модель, розрахунку оптимальних цін на сировину і готову продукцію. Критерієм оптимізації в моделі прийнято обсяг збуту продукції переробного підприємства і фермерських господарств. Модель дозволяє здійснити узгодження рентабельності підприємств і забезпечити необхідну рентабельність переробному підприємству і максимально можливу для постачальника сировини.

Посилання

Kozenkova V. Agricultural enterprise product cost monitoring information system: proceedings of the II International Science Conference «Trends in the scientific development», Canada, Vancouver, September 28-October 01, 2021. Vancouver, 2021 pp. 50-59.

Андрійчук Р. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств): автореф. дис. канд. екон. наук : Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2010 p.

Савчук О. В. Автоматизоване управління багатоасортиментним виробництвом молочної продукції з використанням когнітивного підходу: автореф. дис. канд. екон. наук : Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2015. С. 236.

Міністерство фінансів України Індекс інфляції в Україні 2022. Мінфін. - 17.08.2022 p. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.

Демиденко М А та Кабаченко Д.В. Economic models of optimal enterprise production output strategy. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. №1. C. 210–216.

Фатюха Н. Г. та Циганок Д. В. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу. Агросвіт. 2017. №22. C. 39-41.

Kozenkova V. (2021). Agricultural enterprise product cost monitoring information system, Proceedings of the II International Science Conference «Trends in the scientific development» (Canada, Vancouver, September 28-October 01, 2021), Vancouver: International science group, pp. 50-59.

Andriychuk R. V. (2010) Otsinka efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva: vartisno-oriyentovanyy pidkhid (za materialamy molokopererobnykh pidpryyemstv) [Evaluation of the effectiveness of the enterprise: a cost-oriented approach (based on the materials of milk processing enterprises)] (PhD Thesis). Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.

Savchuk, O. V. (2015). Avtomatyzovane upravlinnya bahatoasortymentnym vyrobnytstvom molochnoyi produktsiyi z vykorystannyam kohnityvnoho pidkhodu [Automated management of multi-assortment production of dairy products using a cognitive approach] (PhD Thesis), Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana, p. 263.

Ministerstvo finansiv Ukrayiny (2022) Indeks inflyatsiyi v Ukrayini [Inflation Index in Ukraine]. Kyiv: Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/

Demydenko M. A., Kabachenko D.V. (2020). Economic models of optimal enterprise production output strategy. Dnipro: Economic Bulletin of Dnipro University of Technology (№1), pp. 210–216.

Fatyukha N. H., Tsyhanok D.V. (2017). Korelyatsiyno-rehresiynyy analiz valyutnoho kursu [Correlation and regression analysis of the exchange rate]. Dnipro: Ahrosvit "DSK-center", no. 22, pp. 39-41

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Демиденко, М., & Пістунов, І. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖ ВИРОБНИКАМИ ПРОДУКЦІЇ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СИРОВИНИ З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Підприємництво та інновації, (24), 83-86. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.13
Розділ
Економіка та управління підприємствами