СУЧАСНІ ЦИФРОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: СУТНІСТЬ, ОГЛЯД ТА ОСОБЛИВОСТІ

  • Я.О. Колешня Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4856-4898
Ключові слова: бізнес-модель, цифрова бізнес-модель, цифрова трансформація бізнес-моделі, платформенна бізнес-модель, екосистема

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості цифрових бізнес-моделей. Надано опис ключових сучасних бізнес-моделей. Серед них виділено загальну бізнес-модель – платформенну, в рамках якої можна виділити шерінгові платформи (Access-Over-Ownership або доступ на вимогу, спільний доступ та On-demand або за запитом, на вимогу), модель двостороннього ринку, модель електронної комерції, екосистемну бізнес-модель (або модель драйвера екосистеми), модель омніканальності. Наведено особливості, які дають змогу розділяти їх як окремі бізнес-моделі. Також розглянуто такі бізнес-моделі, як Free-Model та Freemium Model, передплати (підписки), сервісні. Описано головні способи монетизації цифрових бізнес-моделей. На основі розглянутих прикладів компаній для наведених бізнес-моделей зроблено висновок, що сучасні цифрові бізнес-моделі у «чистому» вигляді зустрічаються рідко, а бізнес-моделі провідних компаній є по суті їх комбінаціями і носять характеристики одразу кількох бізнес-моделей.

Посилання

Бортнік А. М. Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2020. Т. 47. С. 16-31.

Top 10 Digital Business Models for Online Companies [Examples]. DevriX. URL: https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/

What is a digital business model? Innolytics AG. URL: https://innolytics-innovation.com/digital-business-model

Bican, Peter M., Alexander Brem. Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? Sustainability. 2020. 12(13): 5239. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5239

Жигалкевич Ж.М., Залуцький Р.О. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнес-структур. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8380

Benjamin Talin. 11 Digital Business Models you should know incl. examples. 2021. URL: https://morethandigital.info/en/11-digital-business-models-you-should-know-incl-examples/

Priyono A, Moin A, Putri VNAO. Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the COVID-19 Pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020. 6(4):104. https://doi.org/10.3390/joitmc6040104

Бутенко, Н. В. Підприємницькі тренди у моделі шерінгової економіки Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 48-50.

Семеног А. Ю. Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки. Вісник КНУТД. Серія Економічні науки. 2019. № 4 (137). С. 39–50.

Kovalenko B., Kovalenko E., Yakovleva T. Digital business models and company growth opportunities in the energy market. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. Т. 250. С. 06006.

Іванченко Н., Кудрицька Ж., Рекачинська К. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління».2020. Т. 31. № 70. С. 185-190.

Моделі хмарних сервісів: різниця між IaaS, SaaS, PaaS та приклади. URL: https://www.sim-networks.com/ukr/blog/cloud-computing-service-models

Soren Kapla. 5 Digital Business Models for Start-Ups & New Venture Innovation. URL: https://praxie.com/5-innovative-business-models-digital-startups-new-ventures/

Bortnik, A. (2020). Tsyfrova transformatsiia biznes-modeli pidpryiemstva [Digital transformation of enterprise business model]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. № 47. Рр. 16-31. DOI: https://doi.org/10.33111/sedu. 2020.47.016.031.

Top 10 Digital Business Models for Online Companies [Examples] (n.d.). Available at: https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/

What is a digital business model? (n.d.). Available at: https://innolytics-innovation.com/digital-business-model

Bican, Peter M., Alexander Brem. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? Sustainability. 12(13): 5239. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5239

Zhyhalkevych Zh.M., Zalutskyi R.O. (2020). Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznes-struktur [Digitalization as the main factor of business structures development]. Efektyvna ekonomika. № 11. Retrieved from www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8380

Benjamin Talin. (2021). 11 Digital Business Models you should know incl. examples. Retrieved from https://morethandigital.info/en/11-digital-business-models-you-should-know-incl-examples/

Priyono A, Moin A, Putri VNAO. (2020). Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the COVID-19 Pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. № 6(4):104. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc6040104

Butenko, N. V. (2021). Pidpryiemnytski trendy u modeli sherinhovoi ekonomiky [Entrepreneurial trends in the sharing economy model], VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Oblik, analiz i audyt: vyklyky instytutsionalnoi ekonomiky» (Lutsk, October 9th, 2021). Vol 8, (P. 48-50). Lutsk: IVV Lutskoho NTU.

Semenoh, A. (2019). Ekosystemy tsyfrovykh platform yak faktor transformatsii biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Digital platform ecosystems as a factor of business transformation within digital economy framework]. Visnyk KNUTD. Seriia Ekonomichni nauky. № 4 (137), Рр. 39–50. DOI: https://doi.org/10.30857/2413-0117.2019.4.4 [in Ukrainian].

Kovalenko B., Kovalenko E. & Yakovleva T. (2021). Digital business models and company growth opportunities in the energy market. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 250. 06006.

Ivanchenko N., Kudrytska Zh. & Rekachynska K. (2020). Biznes-modeli v umovakh tsyfrovykh transformatsii [Business models in the conditions of digital transformations]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia «Ekonomika i upravlinnia» № 70. Рр. 185-190. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-65 [in Ukrainian].

Modeli khmarnykh servisiv: riznytsia mizh IaaS, SaaS, PaaS ta pryklady [Cloud service models: the difference between IaaS, SaaS, PaaS and examples] Retrieved from https://www.sim-networks.com/ukr/blog/cloud-computing-service-models [in Ukrainian].

Soren Kapla. (n.d.). 5 Digital Business Models for Start-Ups & New Venture Innovation. Available at: https://praxie.com/5-innovative-business-models-digital-startups-new-ventures/

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Колешня , Я. (2022). СУЧАСНІ ЦИФРОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: СУТНІСТЬ, ОГЛЯД ТА ОСОБЛИВОСТІ. Підприємництво та інновації, (24), 87-91. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.14
Розділ
Економіка та управління підприємствами