ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: економіка, промисловість, підприємство, менеджмент, менеджмент маркетинг, управління маркетингом, контроль маркетингу

Анотація

Стаття присвячена надзвичайно важливій, але малодослідженій сфері управління економічною діяльністю промислових підприємств – контролю маркетингу. Потреба у зверненні до цієї проблематики обумовлена тим, що більшість інших функцій управління маркетингом набула широкого висвітлення в публікаціях вітчизняних та закордонних фахівців. Особливо поталанило в цьому сенсі плануванню. Висвітлено причини, які обумовлюють важливість контролю маркетингу, царини, які він охоплює. Наведено способи його практичної інтерпретації. Наголошено, що незалежно від того про який об’єкт контролю йдеться, або на яких щаблях управління реалізують цю функцію менеджменту, має дотримуватись певна послідовність відповідної процедури. Окреслено «червоні лінії», що обмежують діяльність осіб, залучених до контрольно-ревізійної роботи у сфері маркетингу. Підготовлений контент є результатом огляду великої кількості друкованих джерел, а також містить підсумки спостереження за практикою роботи промислових підприємств різних форм власності, розмірів та організаційно-правової форми.

Посилання

Красовська О. Комплексна оцінка маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг. Економіка та держава, 2021, № 10, с. 44-46.

Красовська О. Організаційно-методичне забезпечення аудиту маркетингової діяльності. Ефективна економіка, 2021, № 4, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/94.pdf

Назарова К.О. Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київ, 2002, 23 с. URL: https://oblik.press/oblik-i-kontrol-marketyngovoyi-diyalnosti-na-pidpryyemstvah-torgivli/

Isenberg L, Kreiter S, Helm R, Schmitz C. Marketing control in international headquarters-subsidiary working relationships of industrial goods firms: the role of environmental context. Journal of Business Economics, 2022, vol. 92, issue 6, No 5, рp. 1035-1064

Mullakhmetov К., Sadriev R., Gabidinova G, Akhmetshin Е. Control in marketing-based management. Academy of Marketing Studies Journal, 2016, Vol. 20, Special Issue 2, pp. 13-19

Boag D. Marketing control and performance in early-growth companies. Journal of Business Venturing. Vol. 2, Issue 4, Autumn 1987, рp. 365-379.

Kotler P., Wong V. Saunders J. Armstrong G. (2005) Principles of Marketing. Fourth european edition. Pearson Education Limited, 954 р. URL http://library.wbi.ac.id/repository/212.pdf

Парсяк В.Н Маркетинг: сучасна концепція і технології. Херсон: Олді-Плюс, 2015, 326 с.

Krasovska O. (2021) Kompleksna otsinka marketynhovoi diialnosti na pidpryiemstvakh sfery posluh [Comprehensive assessment of marketing activities at enterprises in the service sector]. Ekonomika ta derzhava, no. 10, pp. 44-46.

Krasovska O. (2021) Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia audytu marketynhovoi diialnosti [Organizational and methodological support of the audit of marketing activities]. Efektyvna ekonomika, no. 4, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/94.pdf

Nazarova K.O. (2002) Oblik i kontrol marketynhovoi diialnosti na pidpryiemstvakh torhivli [Accounting and control of marketing activities at trade enterprises] (PhD Thesis), Kyiv, 23 p. Available at: https://oblik.press/oblik-i-kontrol-marketyngovoyi-diyalnosti-na-pidpryyemstvah-torgivli/

Isenberg L, Kreiter S, Helm R, Schmitz C. (2022) Marketing control in international headquarters-subsidiary working relationships of industrial goods firms: the role of environmental context. Journal of Business Economics, vol. 92, issue 6, no. 5, рp. 1035-1064

Mullakhmetov К., Sadriev R., Gabidinova G, Akhmetshin Е. (2016) Control in marketing-based management. Academy of Marketing Studies Journal, vol. 20, Special Issue 2, pp. 13-19

Boag D. (1987) Marketing control and performance in early-growth companies. Journal of Business Venturing, vol. 2, issue 4, р. 365-379

Kotler P., Wong V. Saunders J. Armstrong G. (2005) Principles of Marketing. Fourth european edition. Pearson Education Limited, 954 р. Available at: http://library.wbi.ac.id/repository/212.pdf

Parsyak V.N. (2015) Marketing: modern concept and technologies [Marketing: modern concept and technologies]. Kherson: Oldi-Plus, 326 p.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Парсяк, В. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Підприємництво та інновації, (24), 98-102. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.16
Розділ
Економіка та управління підприємствами