ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «РИНОК» У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ

Ключові слова: ринок, ціна, функції ринку, етапи розвитку, концепції розвитку, закони попиту і пропозиції

Анотація

Проаналізовано різні підходи науковців до визначення поняття «ринок», що дало змогу визначити п’ять основних етапів еволюції даного поняття. Кожен з етапів еволюції поняття «ринок» розкриває основну концепцію того періоду. Сформульовано визначення поняття «ринок» як механізму взаємодії покупців і продавців, який є з одного боку - саморегульованою економічною системою на підставі законів попиту та пропозиції, що формується під впливом чинників як обмежуючих так і стимулюючих, а з іншого боку системою, що потребує економічного та адміністративного регулювання з боку держави. Розглянувши основні функцій ринку, окремо додано таку функцію як конкурентозабезпечуюча, що спонукає виробників до дій, ефективних у конкурентній боротьбі за споживача. Обґрунтовано необхідність створення вагомого адміністративно-організаційного механізму впливу на ліквідацію диспропорції розвитку різних сфер економіки.

Посилання

Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку. Київ, КНЕУ, 2005. 336 с.

Юрчик І.Б. Еволюція наукових поглядів та інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-1. С. 75-78.

Економічна теорія: навч. посібник / В. О. Білика, П. Т. Саблука. Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. 560 с.

Чухно А.А. Рынок. Киев: Украина, 1995. 448 с.

Українська Радянська Енциклопедія / М. П. Бажан. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. 1983. Т. 9. 560 с.

Економічна теорія: Політекономія: підручник / В.Д. Базилевича; 6-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання-Прес, 2007. 719 с.

Heyne Paul (2013) The Economic Way of Thinking. Pearson, 13th. 456 р.

McConnell, Campbell R. (2000) Economics: principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 18th ed. 390 р.

Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: навч. посіб. / Київ: Цент учбової літератури, 2008. 438 с.

The Essence of Markets and Competition: веб-сайт. URL: https://bizonaire.com/en/blog/article/the-essence-of-markets-and-competition---162.html#:~:text=The%20modern%20market%20is%20a,distribution%20and%20consumption%20of%20products. (дата звернення 31.08.2022).

Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії: навч. посіб. Київ: МАУП. 2005. 328с. URL: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/nw31.pdf (дата звернення 31.08.2022).

Кириленко В.В. Економіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка, 2002. 193с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/469/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf (дата звернення 27.08.2022).

Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 304 с.

Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкій Ю. І, Основи економічних знань: навч. посібник. Київ: Вища школа. 2002. 543с.

Площик М.В. Умови Функціонування ринкової економіки. Економіка та держава. №8. 2011. С. 72-74.

Jumaboyev A.А. Essence and development of a market economy: стаття. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/essence-and-development-of-a-market-economy (дата звернення 29.08.2022).

Оганесян В.С. Економічна сутність ринку продукції тваринництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 6. 2016 С. 133-135.

Орел В.М. Оцінка сучасного стану та перспективного розвитку регіонального ринку м’яса та м’ясної продукції. Економічний аналіз. 2014. Том 18. № 3. С. 70-74.

Savoshchenko A.S. (2005) Infrastruktura tovarnoho rynku [The infrastructure of the commodity market]. Kyiv, KNEU. (in Ukraine).

Iurchyk I.B. (2018) Evoliutsiia naukovykh pohliadiv ta instytutsiine zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia rynku pratsi. [The evolution of scientific views and institutional support for the effective functioning of the labor market.]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 28-1. pp. 75-78.

Bilyk V.O., Sabluk P.T. (2004) Ekonomichna teoriia: navch. posibnyk [Economic theory]. Kyiv: NNTs IAE. (in Ukraine).

Chukhno A.A. (1995) Rynok [Market]. Kyev: Ukrayna. (in Ukraine).

Bazhan M. P. (1983) Ukrainska Radianska Entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrainskoi Radianskoi Entsyklopedii. (in Ukraine).

Bazylevycha V.D. (2007) Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [Economic theory: Political economy]. Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukraine).

Heyne Paul (2013) The Economic Way of Thinking. Pearson, 13th. 456 р. (in USA)

McConnell, Campbell R. (2000) Economics: principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 18th ed. 390 р. (in USA).

Kosik A.F., Hrontkovska H.E. (2008). Mikroekonomika. [Microeconomics]. Kyiv: Tsent uchbovoi literatury. (in Ukraine).

The Essence of Markets and Competition: veb-sait. Available at: https://bizonaire.com/en/blog/article/the-essence-of-markets-and-competition---162.html#:~:text=The%20modern%20market%20is%20a,distribution%20and%20consumption%20of%20products (accessed 31 August 2022).

Urazov A.U., Maslak P.V., Saukh I.V. (2005) Osnovy ekonomichnoi teorii [Foundations of economic theory]. Kyiv: MAUP. Available at: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/nw31.pdf (accessed 31 August 2022).

Kyrylenko V.V. (2002). Ekonomika: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Economy]. Ternopil: Ekonomichna dumka. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/469/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf (accessed 31 August 2022).

Mochernyi S. V. (2000). Osnovy ekonomichnykh znan: pidruchnyk [Basics of economic knowledge]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia». (in Ukraine).

Halchynskyi A. S, Yeshchenko P. S, Palkii Yu. I, (2002). Osnovy ekonomichnykh znan: navch. posibnyk [Basics of economic knowledge]. Kyiv: Vyshcha shkola. (in Ukraine).

Ploshchyk M.V. (2011). Umovy Funktsionuvannia rynkovoi ekonomiky [Functioning of the market economy]. Ekonomika ta derzhava, no. 8, pp. 72-74.

Jumaboyev A.А. Essence and development of a market economy: stattia. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/essence-and-development-of-a-market-economy (accessed 29 August 2022).

Ohanesian V.S. (2016) Ekonomichna sutnist rynku produktsii tvarynnytstva [The economic essence of the animal husbandry market.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6, pp.133-135.

Orel V.M. (2014). Otsinka suchasnoho stanu ta perspektyvnoho rozvytku rehionalnoho rynku miasa ta miasnoi produktsii [Assessment of the current state and prospective development of the regional market of meat and meat products.]. Ekonomichnyi analiz, vol. 18, no 3, pp. 70-74.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Савченко, Т., & Родіна, О. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «РИНОК» У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ. Підприємництво та інновації, (24), 103-107. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.17
Розділ
Економіка та управління підприємствами