ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДСИСТЕМАХ ЛОГІСТИКИ

Ключові слова: логістика, підприємницька діяльність, логістична концепція, підсистема, завдання

Анотація

Сучасний ланцюг поставок являє собою мережеву систему орієнтовану на процес управління від виробництва до кінцевої доставки. Це вимагає відповідного управління, а також варіанти технічних рішень, які все частіше використовуються в усіх сферах. Ділові, внутрішні та соціальні аспекти дедалі більше визначають, чого має досягнути логістика, і визначають, які окремі послуги потрібно покращити. Кожна окрема логістична служба має певний залежний зв’язок з іншими послугами. Цей взаємозалежний зв’язок може призвести до того, що одна продуктивність майже не вплине на іншу, коли вона оптимізована, тобто вона може бути відносно нейтральною. Однак так само можливо, що покращення одного аспекту матиме сприятливий вплив на інший або негативно впливатиме на інші логістичні результати. У будь-якому випадку, оптимізація логістичної системи та супутні заходи призводять до збільшення витрат або негативно впливають на інші значення ефективності доставки. У статті фрагментарно розглядаються цільові функції підприємницької діяльності, підрозділяються на отримання доходу і ощадливість і засновані на її теоретико-методологічному апараті. Головна увага приділена участі та перспективам розвитку підприємницької діяльності у вирішенні завдань, що підлягають вирішенню у логістиці.

Посилання

Окландер М.А. Логістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури. 2008. 346с.

Крикавський Є.В., Наконечна ТВ. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика. 2016. №846. С.79-84.

Нікішина О.В. Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України. Економіка АПК. 2020. №1. С. 46-55.

Савенко І.І., Седіков Д.В. Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат. Food Industry Economics,. 2020. №12(3).

Дибчук Л.В., Пчелянська Г.О. Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку. Problems of Economy, 2019. №37(3).

Пчелянська Г., Стефаненко К. Ціноутворення логістичних послуг. Молодий вчений. 2020. №11 (87). С.197-200.

Шишкін В.О., Бахметова Я.Ю. Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С.296-300. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46.

Shyshkin V., Nikolayevska A. Проектування логістичних систем як складова ефективного функціонування підприємства. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. №3(09). С.107-116. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08.

Shyshkin V., Onyshchenko O., Cherniak K. Сучасні підходи до управління складською логістикою. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2020. №2(12). С.105-117. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-2/12-08.

Зенг С., Несторенко О., Несторенко Т., Моркунас М., Волков А., Балежентіс Т., Чжан Ч. EOQ для швидкопсувних товарів: модифікація моделі Вілсона для роздрібних торговців продуктами харчування. Технологічний та економічний розвиток економіки. 2019. №25(6). С.1413-1432. DOI: https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330

Galkin A., Popova Y., Chuprina E., Shapovalenko D. Interaction of logistics 4.0 and consumer oriented marketing using ICT. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, 2019. С. 6751−6760.

Попова Ю.М,. Брега В.Я., Савченко А.В. Логістичний центр як спосіб підвищення ефективності транспортного підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 24. DOI: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018

Попова Ю.М., Пронь С.В., Загородня Ю.В.Питання вдосконалення транспортно-логістичного менеджменту в період світової пандемії. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 4. Том 2. С.17-26. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-2-17

Пільгуй Н.А. Історія світових економічних ідей: монографія. К.: «Либідь». 1992. 292 с.

Трушкіна Н. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління логістичною діяльністю підприємства. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. №5(1868-2020-101). С.156-172.

Гладій І.О. Особливості обліку матеріальних витрат підприємства складського господарства. Вісник соціально-економічних досліджень, 2012. №2. С. 52.

Кучмєєв О.О. Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торговельних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. №30 (1). С. 99-103.

Безгінова Л.І., Олініченко К.С. Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 224-229.

Піддубна Н.М., Кирічок А.В. Оптимізація розташування розподільних центрів в логістичній підсистемі розподілу. Вісник Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Фізичні науки. 2019. № 3 (251). C. 135-143

Oklander M.A. (2008) Lohistyka: pidruchnyk [Logistics: A Textbook]. K.: Center of educational literature. 346 p. (in Ukrainian)

Krykavskyi Ye.V., Nakonechna T. V. (2016) Vid kholodnoi lohistyky do lantsiuhiv kholodnykh postavok [From cold logistics to cold supply chains]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Logistics, no.. 846, pp.79-84.

Nikishyna O.V. (2020) Inkliuzyvnyi pidkhid do formuvannia lohistychnykh lantsiuhiv ahrarnoho rynku Ukrainy [An inclusive approach to the formation of logistics chains of the agricultural market of Ukraine]. Economy of agro-industrial complex, no. 1, pp. 46-55.

Savenko I.I., Sedikov D.V. (2020) Lohistychnyi menedzhment, yak instrument optymizatsii lohistychnykh vytrat [Logistics management as a tool for optimizing logistics costs]. Food Industry Economics, no. 12(3).

Dybchuk L.V., Pchelianska H.O. (2019) Marketynhovoho-lohistychna model dystrybutsii na prodovolchomu rynku [Marketing and logistics model of distribution in the food market]. Problems of Economy, no.37(3).

Pchelianska H., Stefanenko K. (2020) Tsinoutvorennia lohistychnykh posluh [Pricing of logistics services]. A young scientist, no.11 (87), pp.197-200.

Shyshkin V.O., Bakhmetova Ya.Iu. (2019) Perspektyvy vykorystannia lohistychnoi stratehii yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Prospects for the use of logistics strategy as a condition for ensuring the competitiveness of the enterprise]. Modern Economics,. no.14(2019), pp.296-300. Available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46.

Shyshkin V., Nikolayevska A. (2019) Proektuvannia lohistychnykh system yak skladova efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstva [Design of logistics systems as a component of effective functioning of the enterprise]. Management and entrepreneurship: development trends, no.3(09), pp.107-116. Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08.

Shyshkin V., Onyshchenko O., Cherniak K. (2020) Suchasni pidkhody do upravlinnia skladskoiu lohistykoiu [Modern approaches to warehouse logistics management]. Management and entrepreneurship: development trends, no.2(12), pp.105-117. Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-2/12-08.

Zenh S., Nestorenko O., Nestorenko T., Morkunas M., Volkov A., Balezhentis T., Chzhan Ch. (2019) EOQ dlia shvydkopsuvnykh tovariv: modyfikatsiia modeli Vilsona dlia rozdribnykh torhovtsiv produktamy kharchuvannia [EOQ for perishable goods: a modification of the Wilson model for food retailers]. Technological and economic development of the economy, no. 25(6), pp.1413-1432. Available at: https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330

Galkin A., Popova Y., Chuprina E., Shapovalenko D. (2019) Interaction of logistics 4.0 and consumer oriented marketing using ICT. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, pp. 6751−6760.

Popova Yu.M,. Breha V.Ia., Savchenko A.V. (2018) Lohistychnyi tsentr yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti transportnoho pidpryiemstva [Logistics center as a way to improve the efficiency of a transport enterprise]. Market infrastructure, vol. 24. Available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018

Popova Yu.M., Pron S.V., Zahorodnia Yu.V. (2020) Pytannia vdoskonalennia transportno-lohistychnoho menedzhmentu v period svitovoi pandemii [Issues of improving transport and logistics management during the global pandemic]. KHNAU Bulletin. Series "Economic Sciences", no.4, vol. 2, pp.17-26. Available at: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-2-17

Pilhui N.A. (1992) Istoriia svitovykh ekonomichnykh idei: monohrafiia [History of world economic ideas: a monograph]. Kyiv: "Libid", 292p. (in Ukrainian)

Trushkina N. (2019) Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu pidpryiemstva [Improvement of the organizational and economic mechanism of managing the logistics activities of the enterprise]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, no.5(1868-2020-101), pp.156-172.

Hladii I.O. (2012) Osoblyvosti obliku materialnykh vytrat pidpryiemstva skladskoho hospodarstva [Peculiarities of accounting for material costs of a warehouse enterprise]. Bulletin of socio-economic research, no. 2, pp. 52.

Kuchmieiev O.O. (2018) Osoblyvosti upravlinnia materialnymy potokamy v lohistychnykh systemakh torhovelnykh pidpryiemstv [Peculiarities of material flow management in logistics systems of trade enterprises]. Black Sea Economic Studies, no.30 (1), pp. 99-103.

Bezghinova L.I., Olinichenko K.S. (2014) Kontseptualna model upravlinnia tovarnymy zapasamy na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Conceptual model of inventory management at retail enterprises]. Business Inform, no. 9, pp. 224-229.

Piddubna N.M., Kyrichok A.V. (2019) Optymizatsiia roztashuvannia rozpodilnykh tsentriv v lohistychnii pidsystemi rozpodilu [Optimizing the location of distribution centers in the distribution logistics subsystem]. Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl: Physical sciences., no.3 (251), pp. 135-143.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Семенда, О. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДСИСТЕМАХ ЛОГІСТИКИ. Підприємництво та інновації, (24), 108-112. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.18
Розділ
Економіка та управління підприємствами