ЛІКВІДНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПОТОКІВ, ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НА ЄДИНОМУ КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: бюджет, єдиний казначейський рахунок, фінансові потоки, бюджетний процес, ліквідність

Анотація

Функціонування фінансової системи України відбувається за складних умов відбудови країни внаслідок економічної кризи, спричиненої військовими діями на території країни та епідемією COVID-19. Розкрито особливості управління бюджетними потоками, зосередженими на єдиному казначейському рахунку України та показана необхідність забезпечення збалансованого руху фінансових потоків в бюджетному процесі. Проведено оцінку бюджетних потоків, консолідованих на єдиному казначейському рахунку, виявлено та окреслено можливі напрями удосконалення управління ліквідністю бюджетних потоків та забезпечення збалансованого руху фінансових потоків в бюджетному процесі України. Для більш ефективного управління бюджетними коштами необхідний постійний розвиток процесів та процедур управління операціями на єдиному казначейському рахунку, що полягає у впровадженні ефективного механізму управління ліквідністю. Це передбачає підвищення якості і точності прогнозування руху коштів та удосконалення інструментів управління ліквідністю. Управління ліквідністю бюджетних потоків, зосереджених на єдиному казначейському рахунку, забезпечить рівномірну активність розпорядників бюджетних коштів та збалансування використання бюджетних асигнувань протягом бюджетного року.

Посилання

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page (дата звернення 12.05.2022)

Динаміка єдиного казначейського рахунку. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/dinamika-yedinogo-kaznachejskogo-rahunku (дата звернення 17.02.2022)

Інформація щодо виконання Державного та Зведеного бюджетів України. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget-process-projects-declaration (дата звернення 13.05.2022)

Казначейська система : підручник / О. П. Кириленко, П. С. Гринчишин, З. М. Лободіна, В. В. Письменний, В. П. Горин ; Західноукр. нац. ун-т ; за наук. ред. А. І. Крисоватий, О. П. Кириленко, Т. Я. Слюз. – Тернопіль : Західноукр. нац. ун-т, 2020. – 362 с.

Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Filipova M. & Kushnir A. (2020). Assessment of financial sustainability of the local budgets: case of Ukraine. Public and Municipal Finance, 9(1), 48-59.

Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 12.05.2022)

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text (дата звернення 16.05.2022)

Про схвалення Концепції з управління ліквідністю на 2020-2023 роки та затвердження плану заходів з її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2020. № 1375-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1375-2020-%D1%80#Text (дата звернення 13.05.2022)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 №2456-VI [Budget Code of Ukraine. Law of Ukraine as of July 8, 2010 No. 2456-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Treasury of Ukraine. (2022a). Dinamіka Єdinogo kaznachejs'kogo rahunku [Dynamics of the Single Treasury Account]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/dinamika-yedinogo-kaznachejskogo-rahunku

Ministry of Finance of Ukraine (2022). Іnformacіja shhodo vikonannja Derzhavnogo ta Zvedenogo bjudzhetіv Ukraїni. [Information on the execution of the State and Consolidated Budgets of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/budget-process-projects-declaration

Kirilenko O. P., Grinchishin P. S., Lobodіna Z. M. & et al. (2020). Kaznachejs'ka sistema [Treasury system]. Ternopіl: ZUNU, 363p. (in Ukrainian).

Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Filipova M. & Kushnir A. (2020). Assessment of financial sustainability of the local budgets: case of Ukraine. Public and Municipal Finance, no. 9(1), pp. 48-59.

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Podatkovyy kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 №2456-VI [Tax Code of Ukraine. Law of Ukraine as of December 02, 2010 No. 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021). Pro zatverdzhennja Nacіonal'noї ekonomіchnoї strategії na perіod do 2030 roku. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 03.03.2021. № 179 [About the National Economic Strategy until 2030. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 03, 2021 No.179]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Pro shvalennja Koncepcії z upravlіnnja lіkvіdnіstju na 2020-2023 roki ta zatverdzhennja planu zahodіv z її realіzacії. Rozporjadzhennja Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vid 04.11.2020 № 1375-р. [On approval of the Concept of liquidity management for 2020-2023 and approval of the action plan for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 4, 2020 № 1375-р.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1375-2020-%D1%80#n79

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Роменська, К. (2022). ЛІКВІДНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПОТОКІВ, ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НА ЄДИНОМУ КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (24), 113-117. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.19
Розділ
Гроші, фінанси і кредит