МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

Ключові слова: блокчейн, страховик, страхувальник, страхування, страховий договір

Анотація

У статті розкрито принципи та напрямки для використання технології блокчейн у сфері страхування. Обґрунтовано необхідність її впровадження блокчейну в умовах процвітання шахрайства, уповільненого документообігу та недовіри один до одного з боку як страхувальників, і страховиків. У статті відображено процес роботи блокчейну та описано головні його характеристики. Виділено типи страхування, в яких може використовуватись технологія блокчейн , зокрема, такі як піринг та краунфандинг. Сформовано основні пункти можливого застосування технології блокчейн в мікрострахуванні, схематично зображено зв’язки між ними. Сформульовано проблемні питання впровадження, а також дана оцінка перспектив реалізації на практиці даної технології в страховій сфері .В статті були використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи.

Посилання

Нагайчук Н.Г., Н.М. Третяк. Можливості використання технології blockchain у страхуванні. Науковий вісник Ужгородського національного університету .2018 .№ 19 (2). С. 104 – 107. 2.Иванова Ю.И. Блокчейн в страховании предметов искусства // Наука и

образование: новое время. 2018. № 3. С. 17–18. URL: https://articulus-info.ru/statinauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-3-2018-16/ (дата звернення: 25.07.2022) 3.Ткачук В.В. Дослідження криптографічних алгоритмів для генерації ключів.Київ.2018.URL:http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23445/1/Tkachuk_magistr.pdf (дата звернення: 29.07.2022) 4.Blockchain. The internet revolutionised the way we exchange information. Blockchain is revolutionising the way we transact: веб-сайт. URL: https://www.pwc.co.uk/blockchain. (дата звернення: 01.08.2022) 5.Шевчук О.О. Блокчейн як каталізатор трансформації бізнес-процесів у страхуванні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. №1 (28) .С. 272-278. 6. Перетяжко А. Умная диджитал-трансформация в страховании. Forinsurer : веб-сайт.URL https://forinsurer.com/public/15/04/20/4719 (дата звернення: 03.08.2022) 7. Best’s Special Report: Insurers Across the Globe Recognize Innovation Critical for Future Success : веб-сайт. URL: https://news.ambest.com/presscontent.aspx?refnum=27127&altsrc=9 (дата звернення: 03.08.2022)

Nahaichuk N.H. N.M. Tretiak (2018) Mozhlyvosti vykorystannia tekhnolohii blockchain u strakhuvanni [Tretyak Possibilities of using blockchain technology in insurance]. Uzhhorod National University Herald , vol. 19 (2) ,pp. 104 – 107.

Ivanova Yu.I. (2018) Blockchain in fine art insurance [Blockchain in the insurance of objects of art]. Nauka y obrazovanye: novoe vremia, no. 3, pp. 17–18. Available at: https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-naukiobrazovanie-novoe-vremya-3-2018-16/ (accessed 25 July 2022)

Tkachuk V.V. (2018) Doslidzhennia kryptohrafichnykh alhorytmiv dlia heneratsii kliuchiv [Research of cryptographic algorithms for key generation] . Kyiv. Available at: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23445/1/Tkachuk_magistr.pdfnauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-3-2018-16/ (accessed 29 July 2022)

Blockchain. The internet revolutionised the way we exchange information. Blockchain is revolutionising the way we transact [Blockchain. The internet revolutionized the way we exchange information. Blockchain is revolutionizing the way we transact]. Available at: https://www.pwc.co.uk/blockchain (accessed 1 August 2022)

Shevchuk O.O. (2019) Blokchein yak katalizator transformatsii biznes-protsesiv u strakhuvanni [Blockchain as a catalyst for the transformation of business processes in insurance]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol 1 (28), pp. 272-278

Peretiazhko A. Umnaia dydzhytal-transformatsyia v strakhovanyy [Smart digital transformation in insurance]. Forinsurer. Available at: https://forinsurer.com/public/15/04/20/4719 (accessed 3 August 2022) 7.Best’s Special Report: Insurers Across the Globe Recognize Innovation Critical for Future Success. Available at: https://news.ambest.com/presscontent.aspx?refnum=27127&altsrc=9 (accessed 3 August 2022)

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Чернявський, Ю. (2022). МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН. Підприємництво та інновації, (24), 118-122. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.20
Розділ
Гроші, фінанси і кредит