ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ЗМІСТ І ДУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ОБ’ЄКТА ТА ЗАСОБА

Ключові слова: аудит, податковий аудит, незалежний аудит, податковий контроль, контролюючі органи

Анотація

Спираючись на непросту економічну ситуацію, яка погіршилась під час воєнного стану в Україні держава, для того, щоб тримати ситуацію контрольованою на економічному фронті має спиратися на податкові інститути, які є найважливішим важелем системи державного управління і відповідають за виконання доходної частини державного бюджету, від якого злежить добробут мільйонів українців. Саме тому підвищується роль аудиту ефективності податкового адміністрування. Авторами у статті розглянуто підходи до тлумачення податкового аудиту, зокрема, проведено групування за аудиторською та контролюючою дефініціями його визнання. Безпосередньо досліджено, що в законодавстві України відсутнє визначення «податковий аудит», а будь який вид перевірок відносять до податкового контролю, відтак, має місце термінологічна різнобічність характеристики їх в практиці застосування. Обґрунтовано дуальну функцію обліку як об’єкта та засобу податкового аудиту.

Посилання

Петрик О. А., Давидов Г. М., Редько О. Ю. Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. за заг. ред. О. А. Петрик; передм. Т. І. Єфименко. Київ. ДННУ «Академія фінансового управління». 2012. 352 с.

Войнаренко М. П., Пухальська М. П. Податковий облік і аудит. Kиїв. ВЦ «Академія», 2009. 248 с.

Бардаш С. В., Костенко О. М., Краєвський В. М. Економічна синталітика філософський дискурс становлення та розвитку. Монографія. За заг. ред. С. В. Бардаша. Київ. ЦП Компринт. 2017. 225 с.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII (зі змінами та до повненнями) від 01.08.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту. Навч. посіб. Київ. ЦУЛ. 2008. 216 с.

Камінська Т. Г., Краєвський В. М., Костенко О. М., Охріменко І. В., Савчук В. К. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності: монографія. за заг. ред. В. К. Савчука. Київ. Видавництво «Вікпринт». 2016. 270 с.

Савчук В. К., Костенко О. М., Краєвський В. М. Інформаційно-аналітичний процес праксеологічний підхід. Монографія. за заг. ред. В.К. Савчука. Київ. Видавництво «Вік Принт». 2013. 204 с.

Kraievskyi V. M., Skoryk M. O., Bohdan S. V., Hmyrya V. Р. Сoherence of accounting systems: transcendence of content and immunity of purpose. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 2. Number 384 (2020). P.176-184. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.57

Краєвський В. М. Облікові системи: еволюція та вектор розвитку. Київ. «Аграр Медіа Груп». 2012. 192 с.

Кругла Н. М. «Податковий аудит» – це напрям аудиторської діяльності чи процесуальні дії контролюючих органів? Фінансовий простір. 2016. №3 (23). С. 25–32.

Костенко О. М. Обліково-інформаційне забезпечення управління функціонуванням сільськогосподарських підприємств. Монографія. Київ. Видавництво «Вік принт». 2017. 350 с.

Податковий кодекс України від 19.08.2022 р. №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Рядська В. В. Аудит в системі економічних відносин України: сучасний стан та концепція розвитку. Монографія. Чернігів. Видавець: Лозовий В. М. 2014. 472 с.

Воляк Л. Р., Костенко О. М., Краєвський В. М., Куць Т. В., Макарчук О. Г., Савчук В. К. Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди. Колективна монографія. за заг. ред. В. К. Савчука. Київ. ЦП Компринт. 2018. 350 с.

Савчук В. К., Костенко О. М., Мискін Ю. В., Краєвський В. М. Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект. Монографія. За заг. ред. В. К. Савчука. Київ. Видавництво «Вік Принт», 2013. 470 с.

Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю Монографія. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2018. 412 с.

Petryk O. A., Davydov H. M., Redko O. Yu. (2012). Audyt opodatkuvannia pidpryiemstv [Audit of enterprise taxation]. Kyiv. DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia», pp. 352.

Voinarenko M. P., Pukhalska M. P. (2009) Podatkovyi oblik i audyt [Tax accounting and auditing]. Kyiv. VTs «Akademiia», pp. 248.

Bardash S. V., Kostenko O. M., Kraievskyi V. M. (2017) Ekonomichna syntalityka filosofskyi dyskurs stanovlennia ta rozvytku [Economic synthesis, philosophical discourse of formation and development]. Kyiv. TsP Komprynt. pp. 225

Zakon Ukrainy (2022) «Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist» [Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity"] №2258-VIII (as amended) dated August 1, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Ivanova N. A., Rolinskyi O. V. (2008) Orhanizatsiia i metodyka audytu [Audit organization and methodology]. Kyiv. TsUL. 2008. pp. 216.

Kaminska T. H., Kraievskyi V. M., Kostenko O. M., Okhrimenko I. V., Savchuk V. K. (2016) Informatsiina systema upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom: analitychni indykatory formuvannia i rezultatyvnosti [Agricultural enterprise management information system: analytical indicators of formation and effectiveness]. Kyiv. Vydavnytstvo «Vikprynt», pp.270.

Savchuk V. K., Kostenko O. M., Kraievskyi V. M. (2013) Informatsiino-analitychnyi protses prakseolohichnyi pidkhid [Information and analytical process praxeological approach]. Kyiv. Vydavnytstvo «Vik Prynt», pp. 204.

Kraievskyi V. M., Skoryk M. O., Bohdan S. V., Hmyrya V. Р. (2020). Сoherence of accounting systems: transcendence of content and immunity of purpose. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 2. Number 384. P.176-184.

Kraievskyi V. M. (2012) Oblikovi systemy: evoliutsiia ta vektor rozvytku. [Accounting systems: evolution and vector of development]. Kyiv. «Ahrar Media Hrup». 2012. pp.192.

Kruhla N. M. (2016) «Podatkovyi audyt» – tse napriam audytorskoi diialnosti chy protsesualni dii kontroliuiuchykh orhaniv? [Is "tax audit" a direction of audit activity or procedural actions of controlling bodies?] Finansovyi prostir, no. 3 (23), pp. 25–32.

Kostenko O. M. (2017) Oblikovo-informatsiine zabezpechennia upravlinnia funktsionuvanniam silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Accounting and information support for managing the functioning of agricultural enterprises]. Kyiv. Vydavnytstvo «Vik prynt»? pp.350.

Podatkovyi kodeks Ukrainy (2022) [Tax Code of Ukraine] vid 19.08.2022 r. №2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Riadska V. V. (2014) Audyt v systemi ekonomichnykh vidnosyn Ukrainy: suchasnyi stan ta kontseptsiia rozvytku [Audit in the system of economic relations of Ukraine: current state and concept of development]. Chernihiv. Vydavets: Lozovyi V. M. pp. 472.

Voliak L. R., Kostenko O. M., Kraievskyi V. M., Kuts T. V., Makarchuk O. H., Savchuk V. K. (2018) Stratehichni priorytety rozvytku ahrarnykh formuvan: analityko-prohnozni trendy [Strategic priorities for the development of agrarian formations: analytical and forecasting trends]. Kyiv. TsP Komprynt, pp.350.

Savchuk V. K., Kostenko O. M., Myskin Yu. V., Kraievskyi V. M. (2013) Upravlinnia efektyvnistiu silskohospodarskoho vyrobnytstva: informatsiino-analitychnyi aspekt [Agricultural production efficiency management: informational and analytical aspect]. Kyiv. Vydavnytstvo «Vik Prynt», pp. 470.

Artiukh O. V. (2018) Podatkovyi audyt u systemi finansovoho kontroliu [Tax audit in the financial control system]. Odesa. Vydavnychyi dim «Helvetyka», pp.412.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Краєвський, В., Костенко, О., & Скорик, М. (2022). ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ЗМІСТ І ДУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ОБ’ЄКТА ТА ЗАСОБА. Підприємництво та інновації, (24), 123-128. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.21
Розділ
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит