ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Ж.Т. Черноусова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0769-9048
  • О.С. Шкапенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1798-8425
Ключові слова: стратегія розвитку, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, рекламна стратегія, модель реалізації товару

Анотація

Ефективність інвестиційної діяльності підприємства можна визначити за рівнем інвестиційного менеджменту, зокрема у визначенні стратегії капіталовкладень, враховуючи різні фактори. Раціональний розподіл обмежених ресурсів є ключовим в управлінській практиці. За результатами дослідження було розроблено проект з розширення організаційно-економічного забезпечення інноваційної активності підприємства шляхом впровадження нових ліній виробництва та проведено аналіз розподілу інвестицій між ними, враховуючи початковий капітал. Розроблено та побудовано економіко-математичну модель та проведені відповідні розрахунки за різних сценаріїв попиту на товар серед споживачів. Порівняно декілька стратегій вкладення грошей у виробництво. Також побудовано дерево рішень для різних стратегій продажів товару задля визначення найприбутковішого шляху діяльності компанії.

Посилання

А.Ф. Терпугов, Н.П. Щирова. Математична модель впливу реклами на продаж однорідних товарів. Статистична обробка даних і управління в складних системах. 2001. №3 С. 156-162.

М.В. Сілаева, А.М. Сілаев. Попит то пропозиція: навчальний посібник. Нижній Новгород, 2006. 12 с.

Крамар М. О. Економіко-математична модель розвитку підприємства. Львів, 2020. C. 27-31.

Маслова Т.Д, Вожук С.Т., Ковалик Л.Н. Маркетинг. Санкт-Петербург, 2008. 180 с.

Колеснева Е.П. Товарна торгівля підприємства галузі. Мінськ: ИВЦ Мінфіна, 2007. 35с.

Використання логістичної кривої для оцінки вартості компанії на ринку, що розвивається. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/401/879/1219/47_62_vypusk5.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

Крива Гомперца і логістична крива . URL: https://studopedia.ru/1_130003_krivaya-gompertsa-i-logisticheskaya-krivaya.html (дата звернення: 26.05.2021).

Амортизація [Amortization]. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Амортизація (дата звернення: 26.05.2021).

A.F. Terpuhov, N.P. Shchyrova. (2001) Matematychna model vplyvu reklamy na prodazh odnoridnykh tovariv [Mathematical model of the influence of advertising on the sale of homogeneous goods]. Statystychna obrobka danykh i upravlinnia v skladnykh systemakh, vol. 3, pp. 56-162.

M.V. Silaeva, A.M. Silaev. (2006) Popyt to propozytsiia: navchalnyi posibnyk [Supply and demand: a study guide]. Nyzhnii Novhorod, 12 pp.

Kramar M. O. (2020) Ekonomiko-matematychna model rozvytku pidpryiemstva [Economic-mathematical model of enterprise development]. Lviv, pp. 27-31.

Maslova T.D, Vozhuk S.T., Kovalyk L.N. (2008) Marketynh [Marketing]. Sankt-Peterburh, 180 pp.

Kolesneva E.P. (2007) Tovarna torhivlia pidpryiemstva haluzi [Commodity trade of enterprises of the industry]. Minsk: YVTs Minfina, 35 pp.

Vykorystannia lohistychnoi kryvoi dlia otsinky vartosti kompanii na rynku, shcho rozvyvaietsia [Using the logistic curve to estimate the value of a company in an emerging market]. Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/401/879/1219/47_62_vypusk5.pdf (accessed 20April 2021).

Kryva Hompertsa i lohistychna kryva [Gompertz curve and logistic curve]. Available at: https://studopedia.ru/1_130003_krivaya-gompertsa-i-logisticheskaya-krivaya.html (accessed 26 May 2021).

Amortyzatsiia. Vikipediia: vilna entsyklopediia. Available at: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Амортизація (accessed 26 May 2021)

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Черноусова, Ж., & Шкапенко, О. (2022). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Підприємництво та інновації, (24), 129-137. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.22
Розділ
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці