ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЕКОНОМІК СВІТУ

Ключові слова: інноваційність економік світу, Глобальний індекс інновацій, економіка знань, інформаційне суспільство, роботизація, штучний інтелект

Анотація

Статтю присвячено науковому пошуку структурних відмінностей інноваційних економік світу та ролі рейтингових агентств у визначенні інноваційного потенціалу країн. У роботі використано методи структурно-факторного дослідження, статистику, інфографіку, а також аналітику Індексу європейського інноваційного табло, Глобального індексу інновацій, Індексу інноваційного потенціалу. Здійснено групування і ранжування країн, що дало змогу виявити серед них інноваційних лідерів, сильних, помірних та повільних новаторів. Відбувається поступове зміщення центру розвитку інновацій на Cхід. Свої позиції посилюють «азійські тигри» – Сінгапур, Корея і Тайвань. Благополуччя держави, досягнуте на основі інноваційного розвитку, сприяє зміцненню економічного потенціалу країни, поліпшує добробут населення, рівень та якість його життя, посилює політичну, економічну та соціальну безпеку держави. Застосування комбінованого кластерного підходу до оцінки інноваційного розвитку України дасть змогу активізувати державну політику фінансування технічних та науково-дослідних проєктів, знайти пріоритетні напрями технологічного розвитку країни. У 2020 р. Україна зіштовхнулася з пандемією коронавірусу, яка стала каталізатором активізації інноваційної діяльності у приватному й державному секторах економіки.

Посилання

Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. NY : Basic Books, 1973. 616 р.

Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell, 1996. 656 р.

Mansell R., When U. Knowledge Societies. URL: http://eprints.lse.ac.uk/24875/1/Mansell_KnowledgeSocieties_Published_Book.pdf (дата звернення: 02.12. 2020).

Toffler A. The Third Wawe. New York: Bantam Books, 1980. 537 p.

Мельник Л.Ю. Науково-концептуальні підходи до формування суспільства знань в інформаційному суспільстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні». 2017. № 875. С. 391– 403.

Маслов А.О. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип.123. С. 24–28.

Кириленко В.І. Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/21540/111114.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 02.12. 2020).

Нагорна О.О. Інноваційний розвиток національної економіки: діагностика проблем, важелі активізації. Фінансовий простір. 2014. № 2(14). С. 108–113.

Бондар В.С. Роль інноваційної діяльності у соціально-економічному розвитку регіонів. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 2(22). С. 109–118.

WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 02.12. 2020).

IFR. URL: https://ifr.org/ (дата звернення: 02.12. 2020).

Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01 18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (дата звернення: 02.12. 2020).

European innovation scoreboard 2020. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981 (дата звернення: 02.12. 2020).

Innovation Capacity Index. URL: http://www.innovationfordevelopmentreport.org/papers/101_LopezClaros_Mata.pdf (дата звернення: 02.12. 2020).

BCG 50. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/most-innovative-companies/data-overview (дата звернення: 02.12. 2020).

Inter-regional Collaboration in Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3). URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/114903/JRC91963_Interreg_Collaboration_RIS3_final.pdf/89b7b310-8378-4e03-bcd9-2680061d037e (дата звернення: 02.12. 2020).

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. NY: Basic Books.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.

Mansell, R., When, U. Knowledge Societies. URL: http://eprints.lse.ac.uk/24875/1/Mansell_KnowledgeSocieties_Published_Book.pdf (accessed 02 December 2020).

Toffler, A. ( 1980). The Third Wawe. New York: Bantam Books.

Melnyk, L. Yu. (2017). Naukovo-kontseptualni pidkhody do formuvannia suspilstva znan v informatsiinomu suspilstvi [Scientific and conceptual approaches to the formation of a knowledge society in the information society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini, vol. 875, рр. 391–403.

Maslov, A.O. (2011). Teoriia informatsiinoho suspilstva yak metodolohichna osnova teorii informatsiinoi ekonomiky [The theory of information society as a methodological basis of the theory of information economy]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Serie:Ekonomika, vol.123, pp. 24–28.

Kyrylenko, V.I. Formuvannia innovatsiino-investytsiinoi modeli rozvytku v Ukraini: perspektyvy ta superechnosti [Formation of innovation and investment model of development in Ukraine: prospects and contradictions].URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/21540/111-114.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 02 December 2020).

Nahorna, O.O. (2014). Innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky: diahnostyka problem, vazheli aktyvizatsii [Innovative development of the national economy: diagnostics of problems, levers of activation]. Finansovyi prostir, vol. 2(14), pp. 108–113.

Bondar, V.S. (2013). Rol innovatsiinoi diialnosti u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku rehioniv [The role of innovation in the socio-economic development of regions]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 2 (22), pp. 109–118.

WIPO.URL:https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (accessed 02 December 2020).

IFR. URL: https://ifr.org/ (accessed 02 December 2020).

Bloomberg.URL:https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01 18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (accessed 02 December 2020).

European innovation scoreboard 2020. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981 (accessed 02 December 2020).

Innovation Capacity Index. URL: http://www.innovationfordevelopmentreport.org/papers/101_LopezClaros_Mata.pdf (accessed 02 December 2020).

BCG 50. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/most-innovative-companies/data-overview (accessed 02 December 2020).

Inter-regional Collaboration in Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3). URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/114903/JRC91963_Interreg_Collaboration_RIS3_final.pdf/89b7b310-8378-4e03-bcd9-2680061d037e (accessed 02 December 2020).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Кириленко, В., & Чалюк, Ю. (2020). ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЕКОНОМІК СВІТУ. Підприємництво та інновації, (15), 7-14. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.1
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини