УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ОПК УКРАЇНИ

  • Г.О. Ольшанський Управління із забезпечення державного оборонного замовлення та імпорту Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт»
  • О.О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-2338-365X
Ключові слова: військово-технічна співпраця, ТНК, управління у сфері оборонно-промислового комплексу, міжнародні договори у сфері ОПК, міжнародні економічні відносини

Анотація

У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку міжнародних договірних відносин у сфері оборонно-промислового комплексу. На основі використання загальнонаукових методів дослідження сформовано уявлення про міжнародні економічні відносини у сфері ОПК як складну глобальну багаторівневу систему. Звернено увагу на особливості та відмінності міжнародної торгівлі в оборонній сфері. Зазначено, що в умовах глобалізації економічних відносин та посилення протекціоністських тенденцій окремих країн спостерігається значне зростання сукупних військових бюджетів світу. Проведено порівняння військових витрат у різних регіонах світу. Розглянуто процес формування та розвитку військово-технічної співпраці України з іншими країнами. Надано характеристику оборонно-промислового комплексу України. Акцентовано увагу на чинниках, що впливають на ефективність міжнародної торгівлі українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Розглянуто та визначено чинники, що впливають на обсяги експорту та імпорту товарів військового призначення. Виявлено важливість окремих чинників в економічному зростанні та збільшенні обороноздатності країни. Висвітлено специфіку міжнародних договорів в оборонній сфері. Визначено управлінські та організаційні особливості укладання міжнародних договорів для підприємств-спецекспортерів. Розглянуто процес формування договорів у сфері ОПК України. Запропоновано класифікацію чинників впливу на процес укладання міжнародних договорів. Серед чинників макросередовища зазначено політико-правові, науково-технічні, економічні, природно-екологічні. Серед чинників мікросередовища запропоновано виділяти директивні органи, контактні організації, ринок товарів та послуг, конкурентів, інфраструктурні параметри. Авторами підсумовано головні особливості та відмінності міжнародної торгівлі в оборонній сфері України.

Посилання

Скляр Н.М., Радов Д.Г. Методологія оцінювання воєнно-економічної безпеки, пов’язаної з експортним контролем. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1(34). C. 34–40.

Толок П.О. Фінансова безпека підприємств оборонної галузі України у взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища : дис. ... канд. економ. наук : 21.04.02. Київ. 2019. 220 с.

Аlexandra Kuimova, Diego Lopes da Silva, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman. Trends in World military expenditure, 2019. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

The SIPRI TOP 100 Arms‑producing and military services companies, 2018. Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Diego Lopes Da Silva, Nan Tian, Pieter D. Wezeman And Siemon T. Wezeman URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/1912_fs_top_100_2018.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Зміни, що вносяться до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1678.

Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 159.

Skljar, N., Radov, D. (2015) “Metodologhija ocinjuvannja vojenno-ekonomichnoji bezpeky, pov'jazanoji z eksportnym kontrolem” [The methodology of estimation of military-economic security related to export control]. Strateghichni priorytety, vol. 1 (34), pp. 34-40.

Tolok P. (2019) Finansova bezpeka pidpryjemstv oboronnoji ghaluzi Ukrajiny u vzajemodiji iz sub'jektamy zovnishnjogho seredovyshha [Financial security of defense industry enterprises of Ukraine in cooperation with external environment actors]. PhD Thesis: 21.04.02. Kyiv.

Kuimova A., Lopes da Silva D., Wezeman P., Wezeman S. (2019), “Trends in World military expenditure”, available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0.pdf (accessed: 10 November 2020)

Fleurant A., Kuimova A., Lopes Da Silva D., Tian N., Wezeman P., Wezeman S. (2018), “The SIPRI TOP 100 Arms‑producing and military services companies”, available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/1912_fs_top_100_2018.pdf (accessed: 10 November 2020)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny. (2003) Pro zatverdzhennja Porjadku zdijsnennja derzhavnogho kontrolju za mizhnarodnymy peredachamy tovariv vijsjkovogho pryznachennja. 20 November 2003. # 1807 / Kabinet Ministriv Ukrajiny.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny. (2003) Zminy, shho vnosjatjsja do Polozhennja pro porjadok derzhavnogho kontrolju za provedennjam pereghovoriv, pov'jazanykh z ukladennjam zovnishnjoekonomichnykh doghovoriv (kontraktiv) pro zdijsnennja mizhnarodnykh peredach tovariv vijsjkovogho pryznachennja ta podvijnogho vykorystannja. 29 October 2003. # 1678 / Kabinet Ministriv Ukrajiny.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny (2015) Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Derzhavnu sluzhbu eksportnogho kontrolju v Ukrajini. 31.03.2015 / Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. #159.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Ольшанський, Г., & Корогодова, О. (2020). УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ОПК УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (15), 15-20. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини