ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ В АСПЕКТАХ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

  • А.В. Гречко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-4913-9674
  • О.В. Очеретяна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, сталий розвиток підприємства, принципи сталого розвитку, компоненти сталого розвитку підприємства

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «сталий розвиток», його трактування та особливості перекладу. Проведено ретроспективний аналіз еволюції та досліджено процес становлення поняття «сталий розвиток». Розглянуто та систематизовано різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення сталого розвитку підприємства. Особливе значення надається компонентам сталого розвитку підприємства, що розкривають його економічну сутність. Розкрито принципи побудови системи ефективного управління, на якій, власне, і ґрунтується сталий розвиток. Зроблено висновок про те, що поняття сталого розвитку переважно вживається у вузькому значенні й описує лише економічний розвиток підприємства. Однак у підприємництві особливо важливо зважати на всі компоненти сталого розвитку: окрім економічного, це ще екологічний та соціальний складники.

Посилання

Вебер А.Б. Политика мирового развития: между реальностью глобализации и императивом устойчивости. Полис. 2003. № 5. С. 38–45.

Гарбар В.В. Теоретичні основи забезпечення сталого розвитку фермерських господарств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2012. Вип. 81(2). С. 177–183.

Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові. Екологічний вісник. 2008. № 3. С. 24–26

Кембриджський словник англійської. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 29.11.2020).

Свистун К.О. Генезис поняття «сталий розвиток» та підходи до його запровадження. Молодий вчений. 2017. № 2. С. 326–333.

Етапи виникнення та становлення концепції збалансованого розвитку. URL: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/istoriya/ (дата звернення: 29.11.2020).

Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / В. Підліснюк та ін. Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. 88 с.

Васильчук І.П. Оцінка діяльності корпорацій в контексті сталого розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 2. С. 39–44.

Каминський П.Д. Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2004. 22 с.

Глинська А.Є. Особливості сталого розвитку систем в залежності від їх масштабності. Вісник ХНУ. 2006. № 4. Т. 3. С. 159–161

Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття і види. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 75–81.

Сизоненко О.А. Механізм забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 ; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2009. 20 с.

Тополева Т.Н. Исследование принципов и факторов устойчивого развития промышленного предприятия. Вестник НГИЭИ. 2018. № 6. C. 85–97.

Глобальні тенденції 2030: альтернативні світи. URL: https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (дата звернення: 29.11.2020).

Veber A.B. (2003). Politika mirovogo razvitija: mezhdu real'nost'ju globalizacii i imperativom ustojchivosti [World Development Policy: Between the Reality of Globalization and the Imperative of Sustainability]. Polis (electronic journal), no. 5, pp. 38−45.

Garbar V.V. (2012). Teoretychni osnovy zabezpechennya stalogo rozvytku fermerskyh gospodarstv. [Theoretical bases of ensuring sustainable development of farms]. Zb. nauk. pracz` Umans`kogo nacional`nogo universy`tetu sadivny`cztva, no. 81 (2), pp. 177−183.

Nepyjvoda V.P. (2008). Problema vidtvorennya anglomovnyh terminiv “sustainable development“ ta “sustainability“ v ukrayins`kij pravny`chij movi [The problem of reproduction of English terms "sustainable development" and "sustainability" in the Ukrainian legal language]. Ekologichny`j visny`k, no. 3, pp. 24-26.

Kembrydzhskyj slovn`k anglijskoyi [Cambridge Dictionary of English]. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (accessed 29 November 2020).

Svy`stun K.O. (2017). Genezys ponyattya «stalyj rozvytok» ta pidhody do jogo zaprovadzhennya [The genesis of the concept of "sustainable development" and approaches to its implementation]. Molodyj vchenyj, no. 2, pp. 326-333.

Etapy` vy`ny`knennya ta stanovlennya koncepciyi zbalansovanogo rozvy`tku [Stages of emergence and formation of the concept of balanced development]. Available at: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/istoriya/ (accessed 29 November 2020).

Pidlisnyuk V., Rudyk I., Kyrylenko V., Vyshenska I., Maslyukivska O. (2005). Stalyj rozvytok suspilstva: rol osvity[Sustainable development of society: the role of education]. Putivnyk. SPD «Koval`chuk».

Vasylchuk I.P. (2012). Ocinka diyalnosti korporacij v konteksti stalogo rozvy`tku [Evaluation of corporations in the context of sustainable development]. Visnyk socialno-ekonomichnyh doslidzhen, no. 2, pp. 39-44.

Kamy`ns`ky`j P.D. (2004). Udoskonalennya mexanizmu stalogo rozvy`tku promy`slovogo pidpry`yemstva v umovax nestabil`noyi kon'yunktury` [Improving the mechanism of sustainable development of an industrial enterprise in conditions of unstable conditions]. (PhD in Economics), Donetsk: M.Tugan-Baranovsky Donetsk State University of Economics and Trade.

Glynska A.Ye. (2006). Osobly`vosti stalogo rozvy`tku sy`stem v zalezhnosti vid yix masshtabnosti [Features of sustainable development of systems depending on their scale]. Visnyk KhNU, vol. 3, no. 4, pp. 159-161.

Pogoryelov Yu.S. (2006). Rozvytok pidpryyemstva: ponyattya i vydy [Enterprise development: concepts and types]. Kul`tura narodov Prychernomorya, no. 88, pp. 75-81.

Sy`zonenko O.A. (2009). Mehanizm zabezpechennya stalogo rozvytku v sy`stemi upravlinnya metalurgijnym pidpryyemstvom [The mechanism of ensuring sustainable development in the management system of a metallurgical enterprise]. (PhD in Economics), Zaporizhzhia: Classical Private University.

Topoleva T.N. Issledovanie principov i faktorov ustojchivogo razvitija promyshlennogo predprijatija [Study of the principles and factors of sustainable development of an industrial enterprise]. Vestnik NGIJeI, no. 6, pp. 85-97.

Globalni tendenciyi 2030: alternatyvni svity [Global Trends 2030: Alternative Worlds]. Available at: https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (accessed 29 November 2020).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Гречко, А., & Очеретяна, О. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ В АСПЕКТАХ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА». Підприємництво та інновації, (15), 37-41. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами