КОРПОРАТИВНИЙ ФОРСАЙТ В МЕНЕДЖМЕНТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

  • Т.В. Данько Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-1308-826X
  • Н.В. Ширяєва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут https://orcid.org/0000-0002-0837-7238
Ключові слова: форсайт, корпоративний форсайт, міжнародний бізнес, менеджмент, міжнародний менеджмент, мультинаціональна компанія

Анотація

Питання корпоративного форсайту набувають значну актуальність в управлінні мультинаціональними компаніями. Мета дослідження спрямована на визначення та систематизацію сучасних наукових поглядів щодо застосування корпоративного форсайту в сфері менеджменту міжнародного бізнесу. До основних результатів дослідження відноситься таксономія цінності застосування корпоративного форсайту за предметними областями дослідження міжнародного бізнесу. Також в статті запропоновано матрицю видів корпоративного форсайту. Вона надає можливість ідентифікувати недостатньо вивчені питання використання корпоративного форсайту в міжнародному бізнесі, до яких, зокрема, належить процес інтернаціоналізації підприємства. В подальшому значної наукової уваги заслуговують питання особливостей корпоративного форсайту в міжнародних компаніях в умовах діджиталізації та четвертої промислової революції.

Посилання

Hayward P. Facilitating foresight: where the foresight function is placed in organisations. Foresight. 2004. Vol. 6. № 1. P. 19–30.

Benchmarking report: strategic foresight in multinational companies / R. Rohrbeck et al. Rochester, NY : Social Science Research Network, 2009. 38 р.

Данько Т. В. Еволюція наукових засад міжнародного бізнесу. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 109–115.

Buckley P. J., Chapman M. The perception and measurement of transaction costs. International Business. Springer, 1998. P. 57–86.

Hines A. The foresight amphibian in the corporate world. Foresight-The journal of future studies, strategic thinking and policy. 1999. Vol. 1, No. 4. P. 382–384.

Fink A., Schlake O. Scenario management - an approach for strategic foresight. Competitive Intelligence Review: Published in Cooperation with the Society of Competitive Intelligence Professionals. 2000. Vol. 11, № 1. P. 37–45.

Gordon A. V. 50 years of corporate and organizational foresight: looking back and going forward / A. V. Gordon et.al. Technological Forecasting and Social Change. 2020. Vol. 154. P. 1-14.

Rohrbeck R., Battistella C., Huizingh E. Corporate foresight: an emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social Change. 2015. Vol. 101. P. 1–14.

Becker P. Corporate foresight in europe. A First Overview, RTK2 Scientific and Technological Foresight, European Commission. 2002. 30 р.

Ruff F. Corporate foresight: integrating the future business environment into innovation and strategy. International Journal of Technology Management. 2006. Vol. 34, №. 3–4. P. 278–295.

Руліцька К.М. Доцільність використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних формувань. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 53 (1026). С. 121–125.

Руліцька К. Перспективи використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств. Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. 2014. № 10. P. 88–94.

Фалович А. С. Форсайт у забезпеченні економічної безпеки підприємств машинобудування в посткризовий період. Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, м.Тернопіль, 11-12 грудня 2013. Тернопіль. 2013. С. 332-333.

Нагорнова О., Ожема С. Форсайт-дослідження в системі стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської системи. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 287–289.

Ширяєва Н. В., Данько Т. В. Питання форсайту щодо розвитку високотехнологічних машинобудівних підприємств Харкова. Ефективна економіка. 2015. № 10.

Данько Т. В., Ширяєва Н. В. Форсайт та технологічне прогнозування в системі управління високотехнологічним підприємством. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2015) : наук. вид. : тези доп. 23-ї міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2015 р. : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. Харків : НТУ "ХПІ", 2015. С. 158.

Гощинська Д. Я. Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно–комунікаційних технологій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 4. С. 85–90.

Мединська Е. С. Онтологія корпоративного форсайту. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". 2015. № 23 (1132). С. 52-61.

Турчіна С. Г. Форсайт як сучасний метод управління інноваційним розвитком підприємств аграрної сфери економіки [Електронний ресурс]. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали V Міжнародної науково-практичної щорічної інтернет-конференції, м. Львів, 23-27 травня 2016 р. Львів, ЛНАУ, 2016.

Дунда С. П. Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С.612-616.

Rohrbeck R. Corporate foresight: towards a maturity model for the future orientation of a firm. Springer Science & Business Media. 2010. 240 p.

Rohrbeck R., Gemünden H. G. Corporate foresight: its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change. 2011. Vol. 78, № 2. P. 231–243.

Rohrbeck R., Schwarz J. O. The value contribution of strategic foresight: insights from an empirical study of large european companies. Technological Forecasting and Social Change. 2013. Vol. 80, № 8. P. 1593 –1606.

Ruff F. Society and technology foresight in the context of a multinational company. International Practice in Technology Foresight. 2002. P. 223.

Reid D. M., Zyglidopoulos S. C. Causes and consequences of the lack of strategic foresight in the decisions of multinational enterprises to enter Сhina. Futures. 2004. Vol. 36, № 2. P. 237–252.

Alsan A. Corporate foresight in emerging markets: action research at a multinational company in turkey. Futures. 2008. Vol. 40, № 1. P. 47–55.

Rohrbeck R. Towards a best-practice framework for strategic foresight: building theory from case studies in multinational companies. IAMOT 2008 "Creating and Managing a Knowledge Economy": IAMOT 2008 Proceedings. Dubai, UAE. 2008. Р.15.

Rohrbeck R., Gemünden H. G. Strategic foresight in multinational enterprises: building a best-practice framework from case studies. Emerging Methods in R&D Management Conference. 2008. Р. 10-20.

Rohrbeck R., Arnold H. M., Heuer J. Strategic foresight in multinational enterprises–a case study on the deutsche telekom laboratories. ISPIM-Asia 2007 conference. New Delhi, India – 9-12 January. 2007.

Atilla Öner M., Göl Beşer S. Assessment of corporate foresight project results: case of a multinational company in turkey. Foresight. 2011. Vol. 13, № 2. P. 49–63.

Bereznoy A. Corporate foresight in multinational business strategies. Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11, № 1. Р. 9-22.

Buckley P. J., Lessard D. R. Regaining the edge for international business research. Journal of International Business Studies. 2005. Vol. 36, № 6. P. 595–599.

Wright R. W. Trends in international business research. Journal of International Business Studies. 1970. Vol. 1, № 1. P. 109–123.

Wright R. W., Ricks D. A. Trends in international business research: twenty-five years later. Journal of International Business Studies. 1994. Vol. 25, № 4. P. 687–701.

Griffith D. A., Tamer Cavusgil S., Xu S. Emerging themes in international business research. Journal of International Business Studies. 2008. Vol. 39, № 7. P. 1220–1235.

Seno-Alday S. International business thought: a 50-year footprint. Journal of International Management. 2010. Vol. 16, № 1. P. 16–31.

Glaum M., Oesterle M.-J. 40 years of research on internationalization and firm performance: Мore questions than answers? Management International Review. Vol.47, Р. 307–317.

Rugman A. M., Verbeke A., Nguy Q. T. Fifty years of international business theory and beyond. Management International Review. 2011. Vol. 51, № 6. P. 755–786.

Rialp A., Merigó J. M., Cancino C. A., Urbano D. Twenty-five years (1992–2016) of the international business review: a bibliometric overview. International Business Review. 2019. Vol. 28. P. 1–28.

Caves R. E. Research on international business: problems and prospects. Journal of International Business Studies. 1998. Vol. 29, № 1. P. 5–19.

Mićić P. Future markets-radar: a case study of applied strategic foresight. Technological Forecasting and Social Change. 2010. Vol. 77, № 9. P. 1499–1505.

Данько Т. В., Ширяєва Н. В. Стратегічний форсайт в мультинаціонаціональних корпораціях. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня 2020 року. Тернопіль. 2020. P. 91–92.

Liu Z., Zhu H. Chinese firms’ sustainable development—the role of future orientation, environmental commitment, and employee training / Z. Liu, [et al.]. Asia Pacific Journal of Management. 2014. Vol. 31, № 1. P. 195–213.

Cairns G., Śliwa M., Wright G. Problematizing international business futures through a ‘critical scenario method’. Futures. 2010. Vol. 42, № 9. P. 971–979.

Hayward P. (2004) Facilitating foresight: where the foresight function is placed in organisations. Foresight, vol. 6, no.1, pр. 19–30.

R. Rohrbeck et al. (2009) Benchmarking report: strategic foresight in multinational companies. Rochester, NY : Social Science Research Network.

Danko T. V. (2019.) Evoliutsiia naukovykh zasad mizhnarodnoho biznesu [The evolution of the scientific foundations of international business]. Problemy ekonomiky, no. 3 (41), pр. 109–115.

Buckley P. J., Chapman M. (1998) The perception and measurement of transaction costs. International Business. Springer, pp. 57–86.

Hines A. (1999) The foresight amphibian in the corporate world. Foresight-The journal of future studies, strategic thinking and policy, vol. 1, no. 4. pp. 382–384.

Fink A., Schlake O. (2000) Scenario management - an approach for strategic foresight. Competitive Intelligence Review: Published in Cooperation with the Society of Competitive Intelligence Professional, vol. 11, no. 1, pp. 37–45.

Gordon A. V. (2020) 50 years of corporate and organizational foresight: looking back and going forward / A. V. Gordon et.al. Technological Forecasting and Social Change, vol. 154, pp. 1-14.

Rohrbeck R., Battistella C. (2015) Huizingh E. Corporate foresight: an emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social Change, vol. 101, pp. 1–14.

Becker P. (2002) Corporate foresight in Europe. A First Overview, RTK2 Scientific and Technological Foresight, European Commission.

Ruff F. (2006) Corporate foresight: integrating the future business environment into innovation and strategy. International Journal of Technology Management, vol. 34, no. 3/4, pp. 278–295.

Rulitska K.M. (2013) Dotsilnist vykorystannia forsaitu dlia prohnozuvannia rozvytku vitchyznianykh ahrarnykh formuvan [The expediency of using foresight to predict the development of domestic agricultural formations]. Visnyk NTU «KhPI», no. 53 (1026), pp. 121–125.

Rulitska K. (2014) Perspektyvy vykorystannia forsaitu dlia prohnozuvannia rozvytku vitchyznianykh ahrarnykh pidpryiemstv [Prospects for the use of foresight to forecast the development of domestic agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats [Bukovynskoho universytetu]. Ekonomichni nauky, no 10, pp. 88–94.

Falovych A.S. (2013) Forsait u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv mashynobuduvannia v postkryzovyi period [Foresight in ensuring the economic security of machine-building enterprises in the post-crisis period]. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii: materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv, m.Ternopil, 11-12 hrudnia 2013, Ternopil, pp. 332-333.

Nahornova O., Ozhema S. (2013) Forsait-doslidzhennia v systemi stratehichnoho planuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti hospodarskoi systemy [Foresight research in the system of strategic planning of foreign economic activity of the economic system]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 4, pp. 287–289.

Shyriaieva N. V., Danko T. V. (2015) Pytannia forsaitu shchodo rozvytku vysokotekhnolohichnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv Kharkova [Foresight on the development of high-tech machine-building enterprises in Kharkiv.]. Efektyvna ekonomika, no. 10.

Danko T.V., Shyriaieva N.V. (2015) Forsait ta tekhnolohichne prohnozuvannia v systemi upravlinnia vysokotekhnolohichnym pidpryiemstvom [Foresight and technological forecasting in the management system of a high-tech enterprise]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia (MicroCAD–2015): nauk.vyd.: tezy dop. 23-yi mizhnar. nauk.-prakt. konf., 20-22 travnia 2015 r.: u 4 ch. Ch. 4 / red. Ye.I.Sokol. Kharkiv: NTU "KhPI", pp. 158.

Hoshchynska D. Ya. (2015) Vykorystannia forsait-metodu innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv na rynku informatsiino–komunikatsiinykh tekhnolohii [Using the foresight method of innovative development of enterprises in the market of information and communication technologies]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no 4, pp. 85–90.

Medynska E. S. (2015) Ontolohiia korporatyvnoho forsaitu [Ontology of corporate foresight]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI": zb. nauk. pr. temat. vyp.: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva, Kharkiv: NTU "KhPI", no.23 (1132), pp. 52-61.

Turchina S. H. (2016) Forsait yak suchasnyi metod upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv ahrarnoi sfery ekonomiky [Foresight as a modern method of managing the innovative development of enterprises in the agricultural sector of the economy]. Efektyvnist funktsionuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi shchorichnoi internet-konferentsii, m. Lviv, 23-27 travnia 2016 r, Lviv, LNAU.

Dunda S.P. (2017) Tekhnolohiia forsait yak instrument stratehichnoho menedzhmentu [Foresight technology as a tool of strategic management]. Molodyi vchenyi, no. 12 (52), pp. 612-616.

Rohrbeck R. (2010) Corporate foresight: towards a maturity model for the future orientation of a firm. Springer Science & Business Media, 240 p.

Rohrbeck R., Gemünden H. G. (2011) Corporate foresight: its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change, vol. 78, no 2, pp. 231–243.

Rohrbeck R., Schwarz J. O. (2013) The value contribution of strategic foresight: insights from an empirical study of large european companies. Technological Forecasting and Social Change, vol. 80, no.8, pp. 1593 –1606.

Ruff F. (2002) Society and technology foresight in the context of a multinational company. International Practice in Technology Foresight, pp.223.

Reid D. M., Zyglidopoulos S. C. (2004) Causes and consequences of the lack of strategic foresight in the decisions of multinational enterprises to enter Сhina. Futures, vol. 36, no 2, pp. 237–252.

Alsan A. (2008) Corporate foresight in emerging markets: action research at a multinational company in turkey. Futures, vol. 40, no 1, pp. 47–55.

Rohrbeck R. (2008) Towards a best-practice framework for strategic foresight: building theory from case studies in multinational companies. IAMOT 2008 "Creating and Managing a Knowledge Economy": IAMOT 2008 Proceedings. Dubai, UAE, pp.15.

Rohrbeck R., Gemünden H. G. (2008) Strategic foresight in multinational enterprises: building a best-practice framework from case studies. Emerging Methods in R&D Management Conference, pp. 10-20.

Rohrbeck R., Arnold H. M., Heuer J. (2007) Strategic foresight in multinational enterprises–a case study on the deutsche telekom laboratories. ISPIM-Asia 2007 conference. New Delhi, India – 9-12 January.

Atilla Öner M., Göl Beşer S. (2011) Assessment of corporate foresight project results: case of a multinational company in turkey. Foresight, vol.13, no 2, pp. 49–63.

Bereznoy A. (2017) Corporate foresight in multinational business strategies. Foresight and STI Governance, vol. 11, no 1, pp. 9-22.

Buckley P. J., Lessard D. R. (2005) Regaining the edge for international business research. Journal of International Business Studies, vol. 36, no 6, pp. 595–599.

Wright R. W. (1970) Trends in international business research. Journal of International Business Studies, vol. 1, no 1, pp. 109–123.

Wright R. W., Ricks D. A. (1994) Trends in international business research: twenty-five years later. Journal of International Business Studies, vol. 25, no.4, pp. 687–701.

Griffith D. A., Tamer Cavusgil S., Xu S. (2008) Emerging themes in international business research. Journal of International Business Studies, vol. 39, no. 7, pp. 1220–1235.

Seno-Alday S. (2010) International business thought: a 50-year footprint. Journal of International Management, vol. 16, no. 1, pp. 16–31.

Glaum M., Oesterle M.-J. (2007) 40 years of research on internationalization and firm performance: Мore questions than answers? Management International Review, vol.47, pp. 307–317.

Rugman A. M., Verbeke A., Nguy Q. T. (2011) Fifty years of international business theory and beyond. Management International Review, vol. 51, no.6, pp. 755–786.

Rialp A., Merigó J. M., Cancino C. A., Urbano D. (2019) Twenty-five years (1992–2016) of the international business review: a bibliometric overview. International Business Review, vol. 28, pp. 1–28.

Caves R. E. (1998) Research on international business: problems and prospects. Journal of International Business Studies, vol. 29, no.1, pp. 5–19.

Mićić P. (2010) Future markets-radar: a case study of applied strategic foresight. Technological Forecasting and Social Change, vol. 77, no. 9, pp. 1499–1505.

Danko T. V., Shyriaieva N. V. (2020) Stratehichnyi forsait v multynatsionatsionalnykh korporatsiiakh [Strategic Foresight in Multinational Companies]. Formuvannia mekhanizmu zmitsnennia konkurentnykh pozytsii natsionalnykh ekonomichnykh system u hlobalnomu, rehionalnomu ta lokalnomu vymirakh: materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 31 bereznia 2020 roku. Ternopil, pp. 91–92.

Liu Z., Zhu H. [et al.] (2014) Chinese firms’ sustainable development—the role of future orientation, environmental commitment, and employee training, Asia Pacific Journal of Management, vol. 31, no. 1, pp. 195–213.

Cairns G., Śliwa M., Wright G. (2010.) Problematizing international business futures through a ‘critical scenario method’. Futures, vol. 42, no.9, pp. 971–979.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Данько, Т., & Ширяєва, Н. (2020). КОРПОРАТИВНИЙ ФОРСАЙТ В МЕНЕДЖМЕНТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво та інновації, (15), 42-48. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами