СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • С.О. Заїка Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-8132-7643
  • С.В. Кускова Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-4725-3537
  • О.В. Заїка Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: мотивація, персонал підприємства, управління мотивацією, мотивуючі чинники, сучасні інноваційні підприємства

Анотація

В останній чверті XVIII століття А. Сміт вперше зауважив про необхідність мотивації праці персоналу підприємств та дана концепція не втратила актуальності і до сьогодні. Адже ефективний розвиток сучасних інноваційних підприємств залежить від мотивації трудової діяльності його співробітників. Тільки розуміючи те, що спонукає працівника до роботи, які мотиви є рушійною силою його вчинків, можна заснувати ефективну систему управління. Значення мотивації у виконанні персоналом підприємства своїх посадових обов’язків полягає у визначенні намагань співробітників, впливі на їх сумлінність, наполегливість, відповідальність і ретельність. Вмотивованість працівників підприємства є визначальним чинником забезпечення його ефективного розвитку, оскільки завдяки їй у співробітників з’являється бажання працювати з самовіддачею, зростає зацікавленість в ефективності результатів спільної роботи. Тільки ефективна система стимулювання і мотивації праці може спонукати кожного співробітника якісно виконувати посадові обов’язки та продуктивно працювати для досягнення бажаних цілей підприємства. Мета дослідження полягала в обґрунтуванні теоретичних аспектів вдосконалення управління мотивацією персоналу сучасних інноваційних підприємств. Теоретичною основою дослідження були наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері мотивації персоналу та розвитку сучасних підприємств інноваційного типу. Крім того було опрацьовано роботи зарубіжних і вітчизняних науковців, які досліджують питання системного підходу до управління мотивацією персоналу сучасних інноваційних підприємств. Вивчення системи мотивації вказало, що найбільш проблемним питанням є виявлення мотиваційних факторів, які можуть впливати на збільшення продуктивності праці персоналу сучасних підприємств. Встановлено, що мотиваційні інструменти для сучасних інноваційних підприємств можуть значно відрізнятися. Отже, для забезпечення сталого розвитку і зростання рівня конкурентоспроможності підприємств керівництву потрібно приділяти значну увагу управлінню мотивацією працівників і її специфічним особливостям, характерним для певної галузі національної економіки.

Посилання

Zaika Svitlana, Gridin Oleksandr, Kuskova Svitlana. The concepts and the essence of intellectual capital. Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2020. Вип. 52. С. 28-39.

Zaika S., Gridin O. Human capital development in the agricultural economy sector. Technology audit and production reserves. 2020. № 1/4(51). pp. 30-36. DOI: 10.15587/2312-8372.2020.194444 URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/194444 (дата звернення: 20.11.2020).

Бойко Ю. И., Коробкина М. А. Мотивация и стимулирование труда как объективный фактор повышения конкурентоспособности предприятия в условиях становления и развития рыночных отношений. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 2. С. 236–240. URL: http://e-koncept.ru/2016/46061.htm (дата звернення: 20.11.2020).

Бондар В. Еволюція мотивації як функції управління. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 2. С. 175-185.

Заїка С.О. Мотивація та стимулювання як чинники забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНТУСГ: економічні науки. 2018. Вип. 191. С. 222-236.

Заїка С.О., Грідін О.В. Управління інтелектуальним капіталом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2016. Вип. 177. С. 176-186.

Кибанов А. Я. Составляющие организационно-экономического механизма формирования системы управления персоналом организации. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. Т. 3. С. 2896–2900.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 1998. 224 с.

Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. Київ : КНЕУ, 2005. 337 с.

Куліпанов К.А. Мотивація і оцінка персоналу: навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2009. 138 с.

Мазнєв Г.Є., Заїка С.О., Грідін О.В. Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 10. С. 25-32.

Мазнєв Г.Є., Заїка С.О., Грідін О.В. Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу. Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2016. Вип. 10. С. 36-47.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с анг. Москва : Дело, 2000. 704 с.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навчальний посібник. Одеса : Атлант, 2013. 275 с.

Уайтли, Ф. Мотивация. Москва : Вильямс, 2005. 160 с.

Управление мотивацией: учеб. пособие для вузов / пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. / Ричи Ш, Мартин П. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 399 с.

Устіловська А.С. Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом. «Молодий вчений». 2017. № 4.4 (44.4). С. 112-115.

Zaika Svitlana, Gridin Oleksandr, Kuskova Svitlana (2020) The concepts and the essence of intellectual capital. Professional scientific and practical journal "Black Sea Economic Studies". vol. 52/2020. pp. 28-39.

Zaika S., Gridin O. (2020) Human capital development in the agricultural economy sector. Technology audit and production reserves. № 1/4(51). pp. 30-36. DOI: 10.15587/2312-8372.2020.194444 Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/194444 (accessed 20 November 2020).

Boiko Yu. Y. Korobkyna M. A. (2016) Motivatsiya i stimulirovaniye truda kak obyektivnyy faktor povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya v usloviyakh stanovleniya i razvitiya rynochnykh otnosheniy [Motivation and stimulation of labor as an objective factor in increasing the competitiveness of an enterprise in the conditions of the formation and development of market relations]. Scientific-methodical electronic journal "Concept". vol. 2, pp. 236–240. Available at: http://e-koncept.ru/2016/46061.htm (accessed 20 November 2020).

Bondar V. (2010) Evoliutsiia motyvatsii yak funktsii upravlinnia [Evolution of motivation as a function of management]. Naukovi zapysky. Seriia «Kultura ta sotsialni komunikatsii» [Proceedings. Culture and Social Communications Series] (eds. Ph.D., Associate Professor L.V. Kvasiuk), Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» [Ostroh Academy National University Publishing House], vol. 2, pp. 175-185.

Zaika S.O. (2018) Motyvatsiia ta stymuliuvannia yak chynnyky` zabezpechennia stiikogo rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Motivation and incentives as factors in ensuring the sustainable development of agricultural enterprises]. Kharkiv: Visnyk KhNTUSG: ekonomichni nauky [Bulletin of KhNTUA: economic sciences], vol. 191, pp. 222-236.

Zaika S.O., Hridin O.V. (2016) Upravlinnia intelektualnym kapitalom yak chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. [Management of intellectual capital as a factor in ensuring the competitiveness of the enterprise]. Kharkiv: Visnyk KhNTUSG: ekonomichni nauky` [Bulletin of KhNTUA: economic sciences], vol. 177, pp. 176-186.

Kybanov A. Ya. (2013) Sostavlyayushchiye organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma formirovaniya sistemy upravleniya personalom organizatsii [Components of the organizational and economic mechanism for the formation of the organization's personnel management system]. Scientific-methodical electronic journal "Concept", vol. 3, pp. 2896–2900.

Kolot A. M. (1998) Motyvatsiia, stymuliuvannia i otsinka personalu [Motivation, stimulation and evaluation of staff]. Tutorial. Kyiv: КNЕU, p. 224

Kolot A. M. (2005) Motyvatsiia personalu [Staff motivation]. Tutorial Kyiv: КNЕU. (in Ukrainian)

Kulipanov K. (2009) Motyvatsiia i otsinka personalu [Motivation and evaluation of staff]. Tutorial. Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukrainian)

Mazniev H.Ye., Zaika S.O., Hridin O.V. (2016) Antykryzove upravlinnia yak sfera biznes-administruvannia [Crisis management as a field of business administration]. Naukovyi visnyk UzhNU. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy], vol. 10, pp. 25-32.

Mazniev H.Ye., Zaika S.O., Hridin O.V. (2016) Sutnisna kharakterystyka intelektualnoho kapitalu [Essential characteristics of intellectual capital]. Scientific and practical journal "Black Sea Economic Studies", vol. 10. pp. 36-47.

Meskon M.Kh. (2000) Osnovy menedzhmenta [Management Basics]. Moscow: Delo. (in Russian)

Nykyforenko V.H. (2013) Upravlinnia personalom [Staff management]. Odesa: Atlant. (in Ukrainian)

Uaitly F. (2005) Motyvatsiia [Motivation]. Moscow: Vil'yams. (in Russian)

Klimova E.A. (ed.) (2015) Upravlenie motivacyiej vuzov [Motivation management]. Moscow: UNITY-DANA. (in Russian)

Ustilovska A.S. (2017) Motyvatsiia personalu yak odyn z osnovnykh instrumentiv uspishnoho upravlinnia personalom [Staff motivation as one of the main tools for successful personnel management], «Molodyi vchenyi», no. 4.4 (44.4), pp. 112-115.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Заїка, С., Кускова, С., & Заїка, О. (2020). СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (15), 48-52. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.8
Розділ
Економіка та управління підприємствами