РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19

Ключові слова: ризик, податковий ризик, фіскальна криза, управління ризиками, антикризові заходи

Анотація

Стаття присвячена узагальненню підходів до виділення ризиків та загроз для податкової безпеки підприємства, а також окресленню шляхів їх мінімізації під впливом Covid-19. У процесі дослідження використовувались методи спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення. Обґрунтовано, що ризики глобальних епідемій, ризики військових конфліктів, ризик дизфункції системи управління та ризик соціальної нестабільності стали новою загрозою для податкової безпеки. Наведено етапи управління ризиками підприємства, якими є ідентифікація, планування, визначення методів управління ризиками, оцінювання ризику, моніторинг податкових ризиків та аналіз ефективності управління ними. Охарактеризовано методи управління податковим ризиком в умовах Covid-19 (українська практика) та доведено необхідність внесення пропозицій щодо розроблення Фіскальної дорожньої карти відновлення економіки, що має включати такі етапи: 1) пандемічний період; 2) постпандемічний період; 3) стабілізаційний період.

Посилання

Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 ; Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2009. 372 с.

Влияние пандемии: обзор глобальных рисков. URL: https://coronavirus.marsh.com/ru/ru/insights/research-and-briefings/covid-19-risks-outlook-preliminary-mapping-and-implications.html (дата звернення: 04 грудня 2020).

Євтушенко Н.О. Податкові ризики та система керування ними. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Вип. 6. С. 68–77.

Мисник Т.Г., Безкровний О.В, Романченко Ю.О. Податкові ризики: характеристика та шляхи мінімізації. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 6 (180). С. 158–166.

Подік І.І., Гончаров Ю.В. Податкова складова економічної безпеки України : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2017. 210 с.

Турпак Т.Г., Назаренко Я.Я., Горобінська І.В. Податкова безпека транспортних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 59–63. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.9.59.

Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID-19 : аналітична записка / заг. ред. О.В. Драган, C.М. Брехова, О.І. Нагорічної. Ірпінь : Міністерство фінансів України, Університет ДФС України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, 2020. 96 с.

Chooi A. Improving Tax Compliance Establishing a Risk Management Framework. The Governance Brief. 2020. № 39. 32 p.

COVID-19 Global Tax Developments Summary Updated as of November 29, 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/03/covid-19-tax-developments-summary.pdf?nv (дата звернення: 04 грудня 2020).

Fiscal Policy for an Unprecedented Crisis. URL: https://blogs.imf.org/2020/10/14/fiscal-policy-for-an-unprecedented-crisis (дата звернення: 04 грудня 2020).

Global Average Risks & Sectors 2020. URL: https://widgets.weforum.org/regionalrisks2020/home.html#risksectors (дата звернення: 04 грудня 2020).

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Tax and fiscal policy in response to the Coronavirus crisis: Strengthening confidence and resilience. Updated 19 May 2020. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience-60f640a8 (дата звернення: 04 грудня 2020).

Regional Risks for Doing Business 2020. Insight Report. URL: https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/oct/Regional_Risks_For_Doing_Business_WEB%20FINAL.pdf (дата звернення: 04 грудня 2020).

The Covid-19 crisis in Ukraine 17 November 2020. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf (дата звернення: 04 грудня 2020).

Ukraine: Tax relief measures, responding to coronavirus (COVID-19) March 26, 2020 URL: https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-ukraine-tax-relief-measures-coronavirus.html (дата звернення: 04 грудня 2020).

World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent. October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (дата звернення: 04 грудня 2020).

Vigivska I.M. Bukhgalters’kij oblik diyal’nosti pidpriyemstv v umovakh riziku: organizacziya ta metodika [Accounting of enterprises in conditions of risk: organization and methodology] [Tekst] : dis. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09; Zhitomir. derzh. tekhnol. un-t. Zhitomir, 2009. 372

Vliyanye pandemy: obzor globalnyh ryskov [Impact of a pandemic: an overview of global risks]. URL: https://coronavirus.marsh.com/ru/ru/insights/research-and-briefings/covid-19-risks-outlook-preliminary-mapping-and-implications.html (accessed 04 December 2020).

Yevtushenko N.O. (2016) Podatkovi ryzyky ta systema keruvannya nymy. [Tax risks and their management system] Visnyk Dnipropetrovskogo universy’tetu. Seriya: Menedzhment innovacij. Vyp. 6, p. 68–77.

Mysnyk T.G., Bezkrovnyj O.V, Romanchenko Yu.O. (2016) Podatkovi ryzyky: xarakterystyka ta shlyaxy minimizaciyi [Tax risks: characteristics and ways of minimization]. Aktualni problemy ekonomiky. № 6 (180), p. 158–166.

Podik I.I., Goncharov Yu.V. (2017) Podatkova skladova ekonomichnoyi bezpeky’ Ukrayiny [Tax component of economic security of Ukraine]: Monografiya. Kyyiv: Interservis. 210 p.

Turpak T.G., Nazarenko Ya.Ya., Gorobins’ka I.V. (2020) Podatkova bezpeka transportnyh pidpryemstv [Tax security of transport enterprises]. Ekonomika ta derzhava. № 9. P. 59–63. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.9.59.

Udoskonalennya podatkovoyi systemy Ukrayiny v konteksti vyklykiv ta zagroz, sprychynenyx poshyrennyam COVID-19 : analitychna zapyska [Improving Ukraine’s Tax System in the Context of Challenges and Threats Caused by the Spread of COVID-19: An Analytical Note] ; zag. red. O.V. Dragan, S.M. Brexova, O.I. Nagorichnoyi (2020). Min-vo finansiv Ukrayiny, Un-t DFS Ukrayiny, Nauk.-doslid. in-t fiskalnoyi polityky. Irpin. 96 p.

Chooi A. (2020) Improving Tax Compliance Establishing a Risk Management Framework. The Governance Brief. № 39. 32 p.

COVID-19 Global Tax Developments Summary Updated as of November 29, 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/03/covid-19-tax-developments-summary.pdf?nv (accessed 04 December 2020).

Fiscal Policy for an Unprecedented Crisis. URL: https://blogs.imf.org/2020/10/14/fiscal-policy-for-an-unprecedented-crisis (accessed 04 December 2020).

Global Average Risks & Sectors2020. URL: https://widgets.weforum.org/regionalrisks2020/home.html#risksectors (accessed 04 December 2020).

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Tax and fiscal policy in response to the Coronavirus crisis: Strengthening confidence and resilience. Updated 19 May 2020. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience-60f640a8 (accessed 04 December 2020).

Regional Risks for Doing Business 2020. Insight Report. URL: https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/oct/Regional_Risks_For_Doing_Business_WEB%20FINAL.pdf (accessed 04 December 2020).

The Covid-19 crisis in Ukraine 17 November 2020. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf (accessed 04 December 2020).

Ukraine: Tax relief measures, responding to coronavirus (COVID-19) March 26, 2020 URL: https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-ukraine-tax-relief-measures-coronavirus.html (accessed 04 December 2020).

World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent. October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (accessed 04 December 2020).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Скрипник, М., & Григоревська, О. (2020). РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19. Підприємництво та інновації, (15), 64-69. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами